salam,onrak bir tymsal okap gordum mana gaty yarady sizede yarar diyen umydym bar ,rus dilinden terjime edilen ,hyyaly gornusde ,egerde soygi baradaky temalaryn garshydashy bolsanyz okamasanyzam bolar ...bul tymsala turkmen dilinde-de ovadan goruner yaly kop yerine uytgeshme girizdim(ozumche) ..ay garaz dushundirish ishleri bu zatlar indem halki aydan tymsalym..... menin bu yagty jahandan otenime eyyam 4 yyl boldy,yone men size o dunyadaki yashayshym barada aytmak ucin yazamok,oz soygimin rovayatyny gurrun bermek ucin yazyan...yenede bir aytmaly zat,soygi hicem olmeyan eken ,soygi o dunya,bu dunya mudimi eken..men ol vagtlar yokary okuv jayynda okayardym,dasharda gysh dovam edip durdy ...bilyanizmi?kavagt yekeje dushushyk sizin durmushynyzy 180' gradus beyle yuzune ovurmage ukyby bar eken,mendede seyle boldy..paralel kursymyzdan bir gyza chyn yurekden ashyk boldum..ol gyz seylebir yagtydy hatda yanyndaky gyzlar mana ochugsi gorunyadiler ,emma oz soygum barada dillenmage gayratym chatanokdy..bir gun ol sapakdan chykyp menin tarabyma yorap gelyadi menem ozum nadip edenimi duyman sovuk apishganin yuzunde barmagym bilen "soyyan" diyip yazdymda sapaga ugrajak boldym,emma yanky gyzyn sol apisgan yanynda saklanany gordumdede yzyma gaytdym menin "soyyan" sozlerimin asagynda "seninki" diyen sozler yazylypdyr,inim dyglap gitdi soygi adama yekeje gezek berilyar adam hem ony duyyar,bir iki minutlyk demim duran yaly bolup gitdi...vagtyn gechmegi bilen ikimiz gaty ysnyshdyk gunumini kop vagtyny diyen yaly shonun bn gecirjek bolup synanshdym,biz birek biregsiz yekeje sagat hem yashap bilmedik..in gulkunch zat hem biz biri birimize kavagt aytjak zatlarymyzy sol birinji gezekdaki yaly apishgede yazyp aydardyk ..men mashynymyn aynasyna "sen menin hyyaly duyshum" dp yazsam,ol gorup "onda hicem oyanma" diyip jogap beryadi ve sh.m ... garaz bu dunya ikimiz un ayratyndy ...yone sanlyja bir yyldan men ulag helakchiliginde dunyaden otdum ... indi men ol gyzyn yanyna dine uklanda gelyan..bash ujunda oturyp dan atyancha gozlerimi ayyramok..men aglamak ukybym yok,emma men yuregimde erbet agyryny duyyan ,ruhy agyry..ikimiz ucin gysh hemisede uytgesik pasyldy su vagt hem dasarda gysh ,ol gyz eyyam uch yyl bari taze yyly yekeje ozi garshylaya.. men on koplench apishgan yanyna baryp bir zatlar yazyp aglayanyny goryan..emma men naca okamana synanshsamda menin demimin gyzgyny bolmadygy un hich okap bilemok..ol gyz bolsa gunde bir zatlar yazyar.. bu taze yyl menin ucin uytgesik boldy men o dunyade yekeje islege mumkincilik gazandym ,men nyame kicirak arzuvym bolsa hasyl boljagyny aytdylar men hem sol gyzyn aynada nyame yazyanyny in bolmanda yekeje gezek gormegi arzuv edyadim..onki bolshy yaly ol gyz uklyancha garashdym ,edil onkuleri yaly ol yenede apishgan yanyna baryp bir zatlar yazdy ve yerine gecip uklady.. apishgan yanyna bardym... aynan yuzunde syle sozler bardy "saklamayda,goyber" ... bilyanizmi  ,su tyaze yyl onun yekelikde geciren in sonky yyly bolar ..hacanda tyaze yyl gadam basanda ve hemme adamlar sonkyja sekundy sanap demlerini saklanlarynda...onun durmushy uytgar ..men seyle ylalashyga geldim,men indi ol gyzyn yanyna hichem barmaryn ,yone su tyaze yyl onun in sonky ozuni yalnyz duyan guni bolsun..men su netija gelip yalbaryp yakaryp ahyryn bu yerdakileri razy etdim..yone bu hemmesi dal yenede rugsat alan zadym sul ..su gun yarymyn yanyndaky soknyja gije onun aynasynda seyle yazgy peyda bolar ... "goyberyan,gulum" "goyberyan"

Köneler, byagulechka tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir