gözü görmeyan bir yaş gyz we bir oglan biri-birini leyli mejnun yaly söyüpdürler....... oglan gyzdan sorapdyr:gözlerin görsedi mana durmuşa çykardynmy? gyz:hawwa senden başga hiç kimi söymerin diyipdir! aradan aylar geçipdir we 1 oglan gözlerini gyza bagyşlapdyr ve gyz ol kyn apersyany geçiripdir! gyz ilkinji bilen söydügi oglany görmek üçin şadyyan hem bagtlymyş! bir görse söyeninin gözleri yok...? oglan yenede sorapdyr:söygülim haçan durmuş toy tutaly diyip? gyz dimesinmi:senin gözlerin kör diyip,taşlap gidipdir...! oglanyn agzyndan şu iki söz çykypdyr:

Köneler, Yaramaztalyp tarapyndan 13 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir