42Df4b0018

salam yigitler, talyplar, gozeller,doganlar...
man bugeze oz aydymmy sonlayan;
yagny sizin "df4b0018" lakam bilen tanayan
agzanyz hakda...
kabir sebaplere gora agza-sazanda oz logini calysyp agza-df4b0018 bolandygy we az wagtdan sonra yene sazanda2 lakam bilen sayda gelyandigni habarly etmekci!!!
(Df4b0018) sazan...

Dowamy »

1272 10
Köneler, 13 years ago


Telefon maglumatlary

*#0000# -telefonuñ madeli görkezýär, *#0010# -pro$iwka hakda,
*#06# - seriýnyý nomer,
*#7760# - seriýnyý nomer 2,
*#9990# - Bluetooth doñdurylýar (diñe Bluetooth açyk wagty)
*#2820# - Bluetooth hakda (Bluetooth açyk wagty)
*#7780# - восстановление telefon!

Dowamy »

1337 8
Köneler, 13 years ago


Auditor!

Psihologiya ugrundan yöritelesen ussat lukman alymlaryñ biri Doktor Karl Maninger:'Özüne garsy ynsan'atly kitabynda seyle yazyar:''Doktor Maninger size birahatlykdan nähili uzaklasmagyñ yollaryny salgy bermez,yöne ol birahatlyk,gaharjañlyk,bet päl-niyetler,kine-kitüw,yigrenc,öclülik,gorky yaly duygylar bn süññümizi we akylymyzy weyran edisimiz hakd...

Dowamy »

1550 17
Köneler, 13 years ago


Gozunuz ucin peydaly maslahat!

bul hemmamize gerek!

Göz Keselleri we Hirurgi Professor Dr. Emre Çakır gözlerde batma, gijelewik ýaly ýüze çykan kesellere garşy serasap bolmalydygyny, wagtynda bejerilmedik kesellerde körlük ýaly zeperiň bolup biljekdigini duýdurdy. Çakır, ýygy ýygy göz gyrpmagyň göz gurulugyny azaltýandygyny hem belläp geçdi.

Çakır g...

Dowamy »

1832 7
Köneler, 13 years ago


Gelin guliselin!

Biri bir ýere myhmançylyga barýar. Öý eýesi myhmana nahar hödür edýär. Myhman hem:
- Maňa nahar hödür etmäge gerek ýok, ahyryn! – diýip sypaýyçylyk etse, öý eýesi:
- Aý, barybir, köp bolan nahary köpegimize berýäs, hä saňa, hä-de köpegimize – näme parhy bar?! – diýenmiş.

Dowamy »

3105 57
Köneler, 13 years ago


Ilkinji soygim!

Ilkinji söýgümi äkitdi ýyllar
Men ony ýatlaýan güneş doganda
Ýatlaýan bossanda açylsa güller
Gül ysyn ýaýradyp atyr saçanda

Aý-aýdyň gijeler akar boýunda
Häzirem garaşýan wadaly ýerde
Ýary taşlap ýarsyz barsam kenara
Tolkunlar näzli ýar nirde diýerler

Arzuwymda adyň aýdym bolsa...

Dowamy »

1509 10
Köneler, 13 years ago


Bellisini edeyin!

salam hormatly agzalar men yenede soygi barada!

soygi barada gaty kan soragly temalar doreyar!
menem sugezek bellisini edeyin diydim!


Kop agzalarymyz “söýgi dostlukdan başlanýar” – diýip belleýäler

Bu meniň pikirim : Soýgi bu sylag, hormat we baglanşyk !

“Bir adam bir işi ed...

Dowamy »

1174 5
Köneler, 13 years ago


Yene soygi hakda

Söýýan seni söýýan, däliräp söýýan Akyl hem hushymy ýitirip söýýan Käte gaýga batyp käte hem oýa, seni görmän günlerim gynanyp söýýan. Ilkinji dushushykda ýagysham ýagdy Göýa dashymyzdan begenýän ýaly Shol gün meniñ ýüregim jаn sende galdy Shol gün duýdym bir zady, meniñ bagtym Läläm bir saña bagly Günler geçdi misli zynjyr, bir birine sepleship Gö...

Dowamy »

1281 7
Köneler, 13 years ago


Sorag

Söymek nedir bilyarmisin söygülim,
Ya bilyanler barmy aydayyn mana,
Birini yakmakmy yogsada yanmak,
Ya durmuşda öz tayyny tapmakmy.

Soydum soyulmedim dine yanyldym,
Soyyandirler oydup dine aldandym,
Aydayyn dostlarym aydayn mana,
Ne duygudyr, ne soygüdir bu name?

Dowamy »

1298 12
Köneler, 13 years ago


Sahnadan bolek

Beýle biwepa boljak bolsaň öň söýgi ýoluna näme üçin özüň başladyň? Meniň asuda dünýämde yşk oduny ýakyp, soňra bolsa tutuş göwräme biwepalygyň otly köýnegini geýdirdiň. Saýlan gyzyň menden artyk bolsa belki-de gynanmazdymam. Ýöne onuň seni hiç wagt bagtly edip bilmejegini men bilýäna. Bihasap zat ýokdur bu dünýäde. Meniň gözlerimden akan göz ýaşla...

Dowamy »

1569 9
Köneler, 13 years ago


Ayryldym

bilbilim ahy zar cekip,
taze gulzardan ayryldym
gozden ganly yasym dokup
ol sower yardan ayryldym

yara yarasar surmece
sypatyn soyyanlerem ence
lebi seker agzy gunca
zulpi garadan ayryldym

sirin janda yokdur takat
jebri onun jana rahat
gaslary pitneyi apat
...

Dowamy »

1289 4
Köneler, 13 years ago


Soygi maslahaty!

bu yalnyzlara:
soygi kebelek yalydyr:
yzyndan ylgadygynca ol senden gacar...
in gowysy goyber ucsyn!
ynanay hic garasmadyk pursatynda ozi gelip gonar gasyna...ysk bagt getirer ,kuwat,gaygy.
emma yskyn ayratynlygy soygini mynasyp adama bermekdir...

bu jalaylara:
soymeyanine asla "seni soyyan"...

Dowamy »

1784 17
Köneler, 13 years ago


3agyr yatlama3

salam talyplar we talypdaller,okyyjylar bugun yene-de men 4 yyl yza adim atjek,yagny agyr yatlama oylanmamyn ucinji bolumi hakda gurrun bermekci;
okuwmyn eyyam ikinji yyllygna gadam basypdym oz gozelimden seyle gowunden cykmajak wakalar bilen ayrylyssagam sondada meni ona bolan soygim gunume goyanokdy
hatda hazirem ,
umuman...

Dowamy »

2444 26
Köneler, 13 years ago


Bagsylan ayallary

doslar waspyn edeyin bagsylan ayallaryn,
pulun seyle gowy gorup arin gawanyanlaryn.
toy gelayse onunden ullakan ayallaryn,
gozun suzip blatnoy zordan yoreyanlerin.

toy sowup gelen gijan gulen bolup cykyarlar,
nan ijekmi diyen bolup juba elin sokyarlar,
irden ozun turmankan ylgap bazara gityarler,

Dowamy »

1438 10
Köneler, 13 years ago


Alkaslar

yadyndamy may ayynyn gijesi,
yatanyn kan wagty oyan az wagty,
bosanda araklan ence cusesi,
gorogla atdakyp at alan wagtyn.

oynunyz jahyllyk murtynyz towly,
yanynyzda bolsa bir bayyn ogly,
inede alabay satylyan howly,
her kisa bir cusan goze azwagty.

ilki basda sizin sanynyz ucd...

Dowamy »

1871 32
Köneler, 13 years ago


Ehe yuregi

"durmusy yasadyan, herbir perzendi gorayan,yasadyan ene mahridir ene mahri nace uzakda boldugyca soncada goresin gelyar.okalyp gecilen kitabyn gaty yali calt gecyan durmusda ynsan nace yasasada ene ucin sol bir cagajyk,ene mahrinin yanynda yasayan ynsan gaty arkayyn durmusda hic bir kyncylyk duymayar!
ene kuwat tapar oguldan gyzdan,...

Dowamy »

1574 40
Köneler, 13 years ago


Bilmek gerek!!

salam doganlar meni birje ozem gaty gyzyklandyryan soragmy dasary dowletlerde okayan talyplardan soramagy makul bildim
elbetde sizin heriniz bir dowletde haysy dowletde nahili mobil aragatnasyk kompanyalary bar,olaryn ulanylys summalary nahilirak so barada gysgajyk bilyanjelernizi bellap gecayseniz?

Dowamy »

1268 8
Köneler, 13 years ago


Duyelinin gyzlary

"asgabat-dasoguz demiryolynyn 270 kilometerliginde duyeli diyip oba bar solobada yasayan dosdum toy edipdi sona bardym ana hakyky turkmen obasy beyle oba omrumde 1gezek gorsum hakyky onsekizinji asyryn turkmen obasy goz onune gelyar.
obada tok suw gaz yok adamlaryn kopisi gara oyde yasayan eken hayran galaymaly bary bir masgala yaly adamlard...

Dowamy »

2033 86
Köneler, 13 years ago


Dost

iki borek,
yarty corek,
tapsam arak,
yanyna djdawd gerek,
gelsene dos nirday sen
bir guliselile!

Dowamy »

1665 70
Köneler, 13 years ago


Yaman gelin

bugun isden cykdum gijirak,
yetmeli oymize tizrak,
gija galsam gelnim gabanyar.
afdobus yok duralgada,
peydasy yok ylgasanda,
ineseydip kino baslanyar.

hame ucin sen gija galyan,
bucaka cen nirde bolyan,
ta aydyancan nahar iymezsen.
oy bikesi mana gohlar,
cagajyklar gor...

Dowamy »

1710 40
Köneler, 13 years ago


Guldirip bilermikam

ependi ayaly ise gidende caydan kosanmez yaly ozune bazardan bir tokcaynek getiripdir.
isden gelen ayaly ependiden sorapdyr:
-yeri kakasy caynegin nadya? ependi
-bula gty gowy zat eken oyde iki ayalyn bar yaly diyip jogap beripdir.

Dowamy »

1341 14
Köneler, 13 years ago


Indi ozume ynamly garayan

bugun menin ucin gaty buysancly gun,ilkinji bolup uyam gutlady.
sebabi ukuwy tamamlap praktaka ilkinji zahmet
hakymy aldym . bugun uyam ikimizem oyde toy belleyas.
on talyp hakyma buysanyp gezyadim yone zahmet hakym welin ondan 3esse kop eken.
seyle buysancly gunleri,sizinem okuwnyzy tamamlap oz soyen karinizin eyesi bo...

Dowamy »

1709 30
Köneler, 13 years ago


Fordmixsin soygisi

men seni goremok adyny haladym,
meni soymesen-de sonda-da soyjek.
tesbirlen icinden yazgyn haladym,
seni gormesem-de sonda-da soyjek.

kepderi bol senin bagyn bolayyn,
sen arryk bol senin yagyn bolayyn
mydam gyllugynda tayyn bolayyn,
sen garsy bolsanda sondada soyjek.

sowmaly bo...

Dowamy »

2319 44
Köneler, 13 years ago


Agyr yatlama 2bolum

ondan bari 6-yyl gecdi men hunarment mekdebinde okayardym oz kursdasym gokdepeli gyzy ozome tay sayladym bizin soygimiz seyle bir berkapdi aydyp diyer yaly dal hakykatdanam mensiz gyzyn guni gecmeyan yalydy ol menin ilkinji hem yeketak soygimdi okuwmyzyn sonky 4ayyny bileje gezdik ay gun gecyar okuwmyzy gutardyk olgyz oz obasynda galdy menem saherd...

Dowamy »

2464 19
Köneler, 13 years ago


Hoslasyk

yuldyz basy duzuldi,
garaja gozun suzildi,
gecyerine jigimjan,
yerjagazyn yazyldy!
gijaniz rahat bolsun eziz korpeler!

Dowamy »

1238 7
Köneler, 13 years ago