Meral Zuhal - Param Yok Pulum Yok

Dünyada dert çok ömür kısa
Hayatta zevk yok aşk olmasa

Param yok pulum yok
Malım mülküm olmasın ziyanı yok
Aşk dolu şu kalbim
İşte budur benim servetim

Kesem boş hayat hoş
Aşktan başka bu dünyada herşey boş
Kısmetim bu benim
Sevgim var ya ben de zenignim
...

Dowamy »

1177 3
Köneler, 13 years ago


Gidiji bolma

gel, eý, köňlüm, saňa nesihat kylaý:
watany terk edip, gidiji bolma!
özüňden egsik bir gaýry namardyň
hyzmatynda gulluk ediji bolma!

hyzmat kylsaň, bolsun bir asylzada,
ata-babasyndan beýik begzada,
her çent eger bolsa aj-u uftada,
ýanyndan bir zaman gidiji bolma!

akmaýyn gal...

Dowamy »

1427 6
Köneler, 13 years ago


Kemine ``garyplyk``

günde müň gussam bar ýüz elem bilen,
derdimiň baryndan beter garyplyk,
soragy men boldum, gaygy-gam bilen,
gelip düşdi, hatar-hatar garyplyk

pany dünýä zynat bilen, harç bilen,
ýüregim maddadyr, bagrym berç bilen,
wadasyz şum ölüm, bergi, borç bilen,
ýylba ýyldan gaýym tutar garyplyk
...

Dowamy »

1280 3
Köneler, 13 years ago


Görmeksiz gyz

ine‚ barýaň umydyňa büdüräp‚
egniň horlugyna utanyp çala.
uzakda orkestr joşup-titiräp‚
tans edýär owadan gyzlary bile.

hor ellerňi çykaroňok ýeňiňden‚
olar birden ýere ýetäýjek ýaly.
geçip barýaň ýigitleriň deňinden‚
gulaga ýakymsyz bir saz mysaly.

undup bilmän görmeksizje dog...

Dowamy »

1656 30
Köneler, 13 years ago


Kerim gurbannnepesow " yaraşar"


jerenler içinde gördüm bir jeren
gözi-gaşy gabagyna yaraşar
ol jerençe bolup bilmez her jeren
aydan sözi dodagyna yaraşar

il içinde jahan,maral,jeren kan
men gyz diyip gomp-gomp edip yoren kan
şahyryny gormedik kan goren kan
munden biri men şygryma yaraşar.

aleme iniş...

Dowamy »

1702 53
Köneler, 13 years ago


Söhbetdeşlik

in garrynyz menmay :D önden köp adam giryadi olar name üçin girenoklarka?? siz name diyyaniz bu barada ?

Dowamy »

2969 125
Köneler, 13 years ago


Nadersing!!!


bir supradan tagam iyen dostlaryn,
yüz öwürip, kese baksa nädersin?!
syr ynanyp, syrdaş diyen dostlaryn
pynhan syryn ile dökse nädersin?!

aylanyp dur, çarhypelegin çarhy,
dostlan bir-birinden köp eken parhy,
bolmasa-da dostun bahasy-nyrhy,
seni “satyp” için yaksa nädersin?!
<...

Dowamy »

1591 29
Köneler, 13 years ago


Surat Hekaya

durmuş guranlaryna 2 yyl bolupdy.amanam aynany , aynada amany çyn yürekden söyyardi.
aman edebiyat aşygy,kabir saytlara yazgy iberyar,kabir jurnallara,gazetlere goşgudyr hekaya yazyardy,emma öwrülip okayanam yokdy…
owadan fotosuratlar çekyardi,asyl işi şoldy,yöne edebiyata bolan söygüsi ony togtatyardy.fotosurat çekmegi goybolsun edip...

Dowamy »

1554 17
Köneler, 13 years ago


Degişme

- toýda gelin getirmek üçin bezelen maşynynyň ýokarsyndaky iki sany halka nämäni aňladýar?
- başlangyç hasabyň o:o -dygyny aňladýar. :D :D

Dowamy »

1788 40
Köneler, 13 years ago


Oğlum benim :))

genç bir adam süpermarkette dolaşırken yaşlı bir kadının kendisini izlediğini fark eder. fazla umursamadan alışverişine devam eder.
bir şeyler alır ve kasaya gelir. bu sırada yaşlı kadın adama:
- "size bakmamdan rahatsız oldunuz ama yeni ölen oğluma çok benziyorsunuz bu yüzden size bakıyorum" der.
bunun üzerine adam üzülerek:

Dowamy »

1554 10
Köneler, 13 years ago


Hekaya

gözü görmeyan bir yaş gyz we bir oglan biri-birini leyli mejnun yaly söyüpdürler.......
oglan gyzdan sorapdyr:gözlerin görsedi mana durmuşa çykardynmy?
gyz:hawwa senden başga hiç kimi söymerin diyipdir!
aradan aylar geçipdir we 1 oglan gözlerini gyza bagyşlapdyr ve gyz ol kyn apersyany geçiripdir!
gyz ilkinji bilen söyd...

Dowamy »

1905 32
Köneler, 13 years ago