Göz önüne getirin. Siz çölde. Yanynyzda bolsa kabir hawyanlar bar: Yolbars, sygyr, at, goyun, maymyn. Çölden çykmak üçin haywanlardan birini taşlap gitmeli. Haysyny taşlarsynyz? Galdy 4 haywan. Son çölün bişiryan gyzgynynda gidip baryanyz. Yok uzak. Gurak.. Hemme yer çage.. Yene bir hawyany taşlamaly bolyanyz.. Indi haysyny taşlarsynyz? Indi galdy 3 haywan. Uzak yol geçdiniz... Şol yörap gidip baryanyz..Suw gözleyaniz..Olam çykanok...Yssy yakyp baryar.. yene bir haywany yolda taşlamaly.. Haysyny taşlarsynyz? Indi siz bilen iki sany haywan galdy. Ahyry şol gidip barşynyza anyrda bir yerde çölün gutaryanyny göryaniz.. Emma çölden çykmak üçin, şol yere yetmek üçin yeke bir hawyany yanynyz bilen alyp gidip bilyaniz? Haysyny alarsynyz? Jogaplarynyza garaşyan Jogaplarynyzy birinji taşlanynyzdan başlap yzgyderli yazsanyz gowy bolar. mysal ucin su tertipde: Yolbars - sygyr - at - goyun - maymyn. © Zagajkis. (Basga sayta kopiyalap goymak gadagandyr)

Köneler, zagajkis tarapyndan 9 years ago
  Multik 9 years ago
 • Mirash multik goz onume geldilay shondan aytdym
  idealman 9 years ago
 • fantastika.menem yazaryn sheylerak hekayajyk.ru ny)))
  Multik 9 years ago
 • idealman! Sen adyn turkmenche idealmen diymekmay?
  idealman 9 years ago
 • sheýle diýsenem bolar.inlische birkemsiz adam diýmek idealman
  Multik 9 years ago
 • idealmen dien bolsan hasam gowy bordy
  myahridjemal 9 years ago
 • Birkemsizdiyipozunialdaber.com)))
  idealman 9 years ago
 • gatygülkünç_ty-takaya_ostroumnaya.da
  myahridjemal 9 years ago
 • Menem onem aytdym ya ideal dp hany azrajyk gurledanim aytsana bilmedinmay ol gyz barada gaty goregov mana!oyun edemok
  idealman 9 years ago
 • entegä belli zat ýok gynansakda,hanym idealmährijemal.galanynam men siz bilen ikiçäk ýagdaýda mail.ru sosial torunyñ agendynda gürleshmegi teklip edýän.siziñ çuññur ösen intellektyñyzdan netije çykaryp razy bolarsyñyz diýip umyt edýän?!wagtyñyzy alanym üçin bagyshlañ
  myahridjemal 9 years ago
 • Ee turkmenin ata babasy kulturny bolupdyrmay gurlanbolshuny bujagazyn!))))))) Slishkomozunegovniyetya.net
  Multik 9 years ago
 • Ymgyr manyly sozler
  DG 9 years ago
 • Ha ha ha
  idealman 9 years ago
 • aý prosto däliräp ýazaýdymlaý
  zagajkis 9 years ago
 • fludlaman. jogap yetip gelyar.
  ozik 9 years ago
 • yolbars name sen diyenini eder oytyanmi? Maymynam diyenini eder oydemok. Ilki goyuny iyerdim, sonra sygyry iyerdim , ing sonunada at galya.
  Yolbars, maymyn, goyun, sygyr, at.

  ozik
  idealman 9 years ago
 • zagajkis,adamlary köseýäñaý
  myahridjemal 9 years ago
 • Zagajiks men sana akyllyja bol diydima!:-(
  Auditor 9 years ago
 • Zagajkisjan adynyzn gurbany bolayn barde olushmakaler jogap yazawerin gayrat edip
  Toty 9 years ago
 • Zagajkisjan barymyzy eşşi etdi öydyan
  VETER 9 years ago
 • Это скорее всего тест на терпение а не психологии.
  idealman 9 years ago
 • shemal shuwlap dogry aytdy,a ty delo goworish!zagajkis,üýshüp urýas seni häzir!
  Auditor 9 years ago
 • "cetowski zlyus" smaylik
  Maykl 9 years ago
 • Agzalarymyzyn kopusi diyen yaly bu testin namani anladyanyny sabyrsyzlyk bilen garashyarlar! Onda name "zagajkis" agzamyz goymajak bolsa, men goymakcy! Her kim oz gelen netijesine seretsin!
  Maykl 9 years ago
 • Col kyncylyklary gorkezya bu testda.
  Haywanlar bolsa:
  yolbars- buysanc
  maymyn- cagalarynyz
  goyun- dostlarynyz
  sygyr- esas gerek zatlarynyz
  at- howesleriniz

  gysgaca, durmu$da kyncylyklar bilen yuzle$ende yokardakylaryn birinden gecmeli bolyas. In sonky diyeniniz haywan, galan hemmesine beryan bahanyza den diymek, olary $ul haywan ucin pida edyaninizi bildirya.
  idealman 9 years ago
 • wiii,a men hemmesini oldurip iyjek bolup ýördum
  Auditor 9 years ago
 • Wah idealman chagan shutaydada aladasy gara bokurdagay. Batya natyanay
  idealman 9 years ago
 • zumer bn perijik näili?
  Auditor 9 years ago
 • Perijiga gul yaly Hudaya shukur. Zumeri sen bilmesen men nabilein?
  zagajkis 9 years ago
 • maykl yakynlasdy. yone ol takyk dal. takyk jogap asakda.
  zagajkis 9 years ago
 • umuman, kim name bellanem bolsa ozi ucin dogry.
  olar adamyn durmusdaky prioritetlerini (onde goyyan zatlaryny) gorkezyar.

  yolbars- howpsuzlyk.
  maymyn-guymenje, keyp-sapa;
  goyun-garyn, jan aladasy
  sygyr-baylyk, zapas aladasy
  at- maksat, myrat.

  Su prioritetler durmusda adamyn ozuni alyp barsyna kop tasir edyar.

  mysal ucin men yolbarsy sonuna cenli saylasam, howpsuzlyga gaty uns beryanigimin alamaty.

  aty saylasam, onda maksadyma yetmek ucin ahli zady gurban etmage tayyarlygymy anladyar (gowumy-erbetmi belli dal, sebabi beyle adamlar su guni bilen dalde geljegi bien yasayar).

  eger-de maymyny sonuna cenli saylasa, durmusda keypi-sapa bilen yasamak ol adam ucin prioritet.

  pula uns beryanler - sygyry saylar.

  Siz prioritetlerinizi uytgedip, durmusa garaysynyzy we tutus durmusynyzy uytgedip bilersiniz.

  Ine seylerak. gownunize degen bolsam bagyslayan.
  Auditor 9 years ago
 • Mena oz jogaplamdan dawoooooolny! Zagajkis minetdar "daryu swetocek" smaylik
  idealman 9 years ago
 • aý herkimem dawoooooolny!)))
  Auditor 9 years ago
 • Gozonume gelya syrtaryp otyrshyn batya!
  Auditor 9 years ago
 • Gozonume gelya syrtaryp otyrshyn batya!
  idealman 9 years ago
 • ana,Gubka Bob-kwadratnyye shtanyy multigyn doredijileri hem menin syrtarshymy goz onune getirip shony chekdiler)))
  idealman 9 years ago
 • tuuuuuuuuuuuysssss mana menzeyada)))
  VETER 9 years ago
 • Ответ не совместно с рассказом. Haysy dilden perevod etdin. (inlisdenmi ya turkcheden?)
  zagajkis 9 years ago
 • terjime dal lay gocurdim bir yerden. biderek test ekeni. soragam jogabam hakyky durmusa layyk gelenoklay. ynanyp oturman. biderek test. yone yazaydym.
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri