G7 Ýygnagy

G7 Ýygnagynda ýygnanşanlar özlerini şeyle tanatdylar we özlerini öwdüler:
‪1.‬E-Mekdep: Mende hemme Türkmen goşgylary bar. ‪
2.‬Mail.ru: Mende hemme Türkmenler bar.
‪3.‬Google: Mende hemme zady gözläp bilersiňiz. ‪
4.‬Facebook: Mende hemmäni tanap bilersiňiz. ‪
5.‬YouTube: Mende hemme klipleri görüp bilersiňiz.

Dowamy »

244 7
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

Syrlar.?!!??!

Gelin gelin gorun komentariya yazyn
Sowgat bar yone sonunda aytjak.
Okanynyz uci...

Dowamy »

213 13
Täzelikler, Paris tarapyndan 1 month ago

#

Talyplaram talyplar weli imoca yoklai yurekgysgync.

Dowamy »

97 1
Täzelikler, ODINOKIY tarapyndan 1 month ago

Kurany Kerimi soranlara

Kurany Kerim.pdf: https://drive.google.com/file/d/1s260crt3nzoQYNALdfeZ-jOxKOKKdCWH/view?usp=sharing

Latin script Qoran.pdf: https://drive.google.com/file/d/1CUMcCneGmYbPxcZfr11pi8Anfn34Ez-6/view?usp=sharing

Dowamy »

175 7
Täzelikler, Khanture tarapyndan 1 month ago

Men ýenede araňyzda

Salam www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary we okyjylary!
Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Düýn @Dowlet Ashyrow atly agzamyz maňa gulluga gitdi diýip mowzuk açypdyr welin şonuň üçin bu mowzugy men hem açaýyn diýdim!
Dogrusy düýn welaýat harby wekilliginden çykyp 3günlik karantina gitdik welin, şugün barlagdan geçiren wagty öýkenden so...

Dowamy »

425 46
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

Hemma gic yagshy

Salam agzalar..Menem taze agza hacandan bari agza bolup bilman yordum ahyry bollum..Aranyza gosharsynyz dp umyt edyan.!

Dowamy »

172 17
Täzelikler, Shatlyk. tarapyndan 1 month ago

Gürleşmek edebi

Allatagala aýal-erkek gatnaşyklarynyň edebiniñ many mazmunyna yşarat edip şeýle aýdýar: "Aýallar gürleşende hoşamaý sözlemesinler,soňra ýüreginde egrilik bar adamlar tamakin bolarlar,şonuñ üçin olar agras we düšünukli sözlesinler."(Azhap 32)
Çünki aýallaryň sesi özüne çekijidir.Ûstesine näzik görünjek bolup hoşamaý gûrelemek.näz etmek erkekl...

Dowamy »

120 2
Täzelikler, Beyaz gölge tarapyndan 1 month ago

Ayralyk

Oglan gyzy ýüreginden arzylap söýýärdi, onuñ her minudynyñ manysyny diñe shol mährem gyz tutýardy! Gyz hem oglany ýüreginden söýýärdi. Durmushynyñ ýekeje gününem öz ýaryndan aýra geçirip bilenokdy... ...Bir gün bolsa oglan gyzyñ garyndashlaryndan öz mähreminiñ agyr derde uçranyny bilýär! Gyzyñ ýüreginde kemçilik bar eken, oña ýashamaga üç aýa golaý...

Dowamy »

150 4
Täzelikler, Yowuz tarapyndan 1 month ago

Bildiris!

Talyplar.Com-yn agzalary on her hepdan jemini Perhat Sabirow yoretyadi.Indi aranyzda hepdan jemini jemlejek bamy?

Dowamy »

170 10
Täzelikler, ODINOKIY tarapyndan 1 month ago

"PIERRE CARDIN"dunyaden goz yumdy

1918-nji yylda Fransiyada doglan Pierre Cardin dunyaden goz yumdy.Ol heniz 14 yasynda wagty oz isine baslapdyr.50 yasynda wagty ozunin "pierre cardin"atly sereketini yola goyyar.We 2020-nji yylyn 29njy dekabrynda olyar

Dowamy »

196 8
Täzelikler, Ylham005 tarapyndan 1 month ago

Panika döretmäliň NOKOT KOM

Salam Hormatly agzalar, elbet-de üns berensiňiz (siz-de hem tok öçendir) şu gün "Dünýäde sagat" ekologik aksiýasyna Türkmenistan hem gatnaşdy.

"Dünýäde sagat" - eko aksiýasy elektrik energiýasyny tygşytlamak we planetamyza dynç bermek maksady bilen her ýyl 1 gezek geçirilýän çäre bolup, bu çäräni ilki bilen Russiýa federatsiýasy meý...

Dowamy »

422 13
Täzelikler, Darksoft tarapyndan 1 month ago

Tok barmy

Tok nirelerde ocdi biz tarapda yok dine 2G isleya

Dowamy »

571 51
Täzelikler, Paris tarapyndan 1 month ago

Günler

19-njy noýabr Bütin Dünýä erkekler güni.
8-nji mat Bütin Dünýä zenanlar güni.
11-nji oktýabr Bütin Dünýä gyz çagalar güni.
14-nji fewral süýgüliler güni.
15-nji fewral ýalňyzlar güni diýip belläliň diýip ýazypdyrlar. Sebäbi şonda ýaňyzlar üýşüp, biri-biri bilen tanşyp söýgüli bolsunlar. Indiki ýyl bu güni bellemezler ýa...

Dowamy »

194 1
Täzelikler, Lagly tarapyndan 1 month ago

TÄZE ÝYL 2021

Salam hormatly Talyplar.com agzalary siziň ähliňizi we hemme türkmen halkyny ýetip gelýän 2021-nji ýyl bilen tüýs ýüregimden gutlaýan. Bu ýylda ähliňize ilki bilen jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, bagty, üstünligi, şowlulygy, söýgini, rysgaly...... aý umuman her kimiň öz arzuwlarynyň we hyýallarynyň amala aşýan ýyly bolmagyny dileýän. Ýaňky ý...

Dowamy »

120 4
Täzelikler, Lagly tarapyndan 1 month ago

Öldüriji waksina

Corona aşısı olduktan iki saat sonra öldü
Covid-19 aşısını olan İsrailli iki saat sonra hayatını kaybetti
Güncellenme: 16:29, 28/12/2020
Haberler
Dünya
Corona aşısı olduktan iki saat sonra öldü
İsrail’de Covid-19 aşısını alan 75 yaşındaki bir kişi aşıdan 2 saat sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.<...

Dowamy »

281 13
Täzelikler, Khanture tarapyndan 1 month ago

Covid-21

Ine, meniň garaşan gapagym !!!!
@Ekonomist

COVID-19 fantastikasy gelýär, özüňizi waksinasiýa ediň diýýär. Soňra bolsa, pandemiýa hekaýalarynyň 2021-nji ýylda romanlaryň we filmleriň temasy boljakdygyny bellemelidiris. Çeper edebiýat bilen hakykatyň arasyndaky gapma-garşylykly gatnaşyklary açar.

Dowamy »

255 9
Täzelikler, Khanture tarapyndan 1 month ago

Taze yyl

Taze yyl hem yetip gelya.Hemmanize ustunlik bagt dileyan ene-atanyza wepaly yigit bolun gyzlarada degisli
2020-nji yyldan hem dyndyk indi 2021-nji yyl name yyl boljagy belli dal .
🐃🐂yylynyz gutly bolsun sizi cyn yuregimden gutlayan dostlar

Dowamy »

192 10
Täzelikler, Yylgyn tarapyndan 1 month ago

Täleýim! 28.12-03.01.2021

Sünbüle.Hepde amatly, kynçylyklar köp däl, ýöne gyzykly wakalar hem göz öňünde tutulmaýar. Goroskop öz üstünde işlemegi maslahat berýär. Bu daşarky we içerde öwrenmek we ösdürmek üçin ajaýyp pursat. Importanthli möhüm kararlary indiki hepde göçüriň
Hepdäniň ahyrynda şahsy gepleşiklerde nägilelikden gaça durmalydyr we her sözlemi aýtmazdan...

Dowamy »

222 5
Täzelikler, Agashka. tarapyndan 1 month ago

Tapmacalar

Gelin tapmaca cozelin. 1Akylla aytdym oylandyda bildi, Akylsyza aytdym,dinledide guldi. 2.Olceglerde olcenmez,bazarlarda satylmaz. 3.Akylly ekip barar,akylsyz yygyp barar. 4.Kicijik sandyga tutus dunya sygypdyr. 5.Ozi okap bilmesede,omurboyy yazyp bilyar. 6.Denzi bar,suwy yok,saheri bar,halky yok. 7.Gussala te...

Dowamy »

242 13
Täzelikler, ODINOKIY tarapyndan 1 month ago

Çukur

Çukur görýanler su wagt kim gorya

Dowamy »

153 5
Täzelikler, Paris tarapyndan 1 month ago