5 sany aýdymçyňyzy saýlaň.

Şu günler baýramçylyga diýip telewideniýelerimizden gowy-gowy gepleşikler beryäler. Esasanam ýaş aýdymçylarymyzyň aýdymlaryny köp berýäler.

Men şu temada şu wagtky telewideniýämizde çykyş edýän ýaş aýdymçylarymyzdan iň gowy 5-ligi saýlamagyňyzy haýyş etjek.
Ýöne ýaltanman gaýrat edip sizem ýazyň!
Men öz bäşligimi şeý...

Dowamy »

918 14
Täzelikler, messibet tarapyndan 1 year ago

2019-njy ýyl “Türkmenistan–rowaçlygyň Watany”

Ýurdumyzyň iň täze taryhynyň senenamasyna altyn harplar bilen ýazylan wakalara baý bolan, ýurdumyzyň ähli künjeklerinde üstünliklere, şan-şöhrata beslenen “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” şygary astynda geçýän 2018-nji ýyl hem tamamlanyp barýar. Şu günler mähriban Diýarymyzyň ähli ýerlerinde Täze, 2019-njy ýyly garşylamaga giňden taýýar...

Dowamy »

1186 2
Täzelikler, nexttm tarapyndan 1 year ago

"ÝAGŞY ŞOW-2" çykdy

Soňky wagtlar internet dünýäsinde türkmen halkymyza ýetirýän wideorolikleri bilen meşhurlyga ýeten komik artist Ýagşy Goşunowyň we "OWAEZ" toparynyň gurnamagynda "YagshyShow" ady bilen ýurdumyza meşhur aýdymçydyr, tamadalar bilen gurnaýan gepleşigi az wagtyň dowamynda uly meşhurlyk gazandy.

Ine-de bu gün internet älemine ýene şol ge...

Dowamy »

972 3
Täzelikler, messibet tarapyndan 1 year ago

Täze ýyla dynç günler 4 gün.

Watan habarlar gullugynyň habarlaryna görä bu baýramçylyga 4 gün dynç güni bolar. Dekabryň 30-y bazar güni, 31-i karar bilen boş etdiler, ýanwaryň 1-i, 2-si baýramçylyk.

Täze ýylyňyz duşümli bolsun!

Dowamy »

816 7
Täzelikler, messibet tarapyndan 1 year ago

TM Zakaz etmeli

Salam Talyp.com agzalary Men Dasary yurtdan nowbugyn klaweturasyny zakaz edesim gelya yone nadip bir dasary yurtda yasayan bar bolsa mana gerekli zatlarymy tapyp berse men azaby bilen tolemage razy kim bar bolsa komek edin menin nowbugymyn ustine suw dokildi dine klawetura isleman galdy ozim asgabat buzmeyinde bolyan asgabadan niresine dusse baryp...

Dowamy »

614 4
Täzelikler, bayramhanogul tarapyndan 1 year ago

Habar ýok-la?!

Şu talyplar komda biri bardy, budilnik ýaly belli wagtdan soň "salamçik talyplar" diýip tema açýady. Şol görgüli soňky wagtlar görnenok welin ýurduny täzeläýdimikä? Logini "rugaya" mydy, nämemi. Doly logini ýadyma düşenok.

Dowamly gabat gelip otyran zat, biderek zadam bolsa görünip durmasa kem ýaly bolaýjak eken.

Dowamy »

710 5
Täzelikler, messibet tarapyndan 1 year ago

Galla—halkyň rysgaly

Ýurdymyzda oba hojalyk ekinleriniň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek üçin ähli şertler döredilýär. Şonuň netijesinde eziz Diýarymyzda ýylyň-ýylyna güýzlük bugdaýyň bol hasyly ösdürilip ýetişdirilýär.
Uly iliň soltany hasaplanylýan bugdaý türkmen halkynyň mukaddes baýlygydyr, saçaklarymyzyň mele-myssyk çöregidir. Ak bugdaýyň Watany bolan eziz...

Dowamy »

654 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 1 year ago

Admin! Soňky jogaplary görner ýaly edip bolmazmy?

Saýtyň admini bar bolsa, soňky jogaplanan temany görkezer ýaly edip bolmazmyka? Öňki, köne ýagdaýynda görkezýädi, sag gapdalda. Eger bolýan bolsa soňky jogaplanan temalary goýayda!

Dowamy »

617 3
Täzelikler, messibet tarapyndan 1 year ago

"Maşgala mekdebi" diýip saýt bar eken.

Çaga terbiýesi hakynda peýdasy degjek saýt bar eken, MAŞGALA MEKDEBI diýip. Özüm-ä gowy gördüm. Size-de peýdasy deger diýip adresini goýjak, girip görseňiz.

https://masgalamekdebi.com

Dowamy »

807 2
Täzelikler, messibet tarapyndan 1 year ago

TMCELL-DE Taze Nyrh Meyilnama

Salam Talyplar.comyñ gadyrly agzalary

Size Tmcelde taze nyrh meyilnamanyñ açylanlygy barada habar beryaris.

Sowgat-1000+

Içinde

1000minut
300Sms
500Mb

Musderi tolegi 25manat
Nyrh meyilnama gecmegin bahasy 1 manat
"Sowgat-1000+" nyrh meýilnamasyn...

Dowamy »

2533 2
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 year ago

Gowaçanyň bol hasyly ýygnaldy

Gowaçadan hasyl almagyň köp zähmeti talap edýän işdigine garamazdan eziz ýurdumyzda her ýyl pagtanyň 1 million 50 müň tonnadan gowragy öndürilýär. Öndürilen pagta hasyly Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalaryny, azyk senagatyna degişli zawodlary çig mal bilen üpjün edýär. Pagta arassalaýjy zawodlarynda işlenen pagtanyň özümizden a...

Dowamy »

643 1
Täzelikler, kitaphanachy tarapyndan 1 year ago

Dostluk.ru — Dostlaryň bilen bile bol

Essalawmaleýkum, Hormatly Türkmen internet ulanyjylary!! Ine bugün Size täze Türkmen web saýty barada habar berýäs. Elbetde, köp funksiýalar ýok bolup biler. Emma, dama-dama köl bolar diýlişi ýaly, hemme zat assa ýuwaş bolar. Indi bolsa Size, saýtyň käbir mümkinçiliklerini tanyş etsem. Ýagny:

1. Forum - bu bölüm saýtymyzyň esasy böl...

Dowamy »

741 0
Täzelikler, AlyIlamanow tarapyndan 1 year ago

Uly Buş dünýeden ötdi.

ABŞ-nyň 41-nji prezidenti Jorj Buş 94 ýaşynda dünýeden gaýtdy. Onuň ogly hem ABŞ-nyň prezidenti saýlanansoň muňa Uly Buş diýýädiler.

Şu ýylyň aprel aýynda Uly Buş aýaly Barbarany ýitiripdi.

Dowamy »

659 1
Täzelikler, messibet tarapyndan 1 year ago

BITARAPLYK – BAGT ÝOLUNA ŞAMÇYRAG

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli parasatly syýasatynyň netijesinde Bitarap Türkmenistan sebitde parahatçylygy we durnukly ösüşi berkitmäge, hoşniýetli goňşuçylyk we özara bähbitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmaga uly goşant goşdy we goşmagyny dowam edýär. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk derejesiniň ähmiýeti amala aşyrýan paraha...

Dowamy »

656 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 1 year ago

AJAP ÝOLLAR ÖSÜŞLERI NAZARLAÝAR

Garaşsyz hem hemişelik Bitarap Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň amala aşyrýan hoşniýetli goňşuçylyga, dünýäde parahatçylygy goldamaga, durnukly ösüşi, howpsuzlygy üpjün etmäge gönükdirilen daşary syýasaty netijesinde Türkmenistan bu gün dünýäniň ençeme döwletlerini, halklaryny birikdirýän, dost-doganlyk gatnaşyklaryna,...

Dowamy »

660 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 1 year ago

Turkmen NEWS

“Emi­ra­tes” awia­kom­pa­ni­ýa­sy 38 sa­ny “Air­bus-A380” ky­sym­ly uçar­la­ry sa­tyn al­mak ba­ra­da de­giş­li yla­la­şy­ga gol çe­kiş­di. Yla­la­şy­gyň ba­ha­sy 16 mil­liard dol­la­ra deň­dir. Hä­zir­ki wagt­da kom­pa­ni­ýa­nyň uçar flo­tu­nyň dü­zü­min­de 101 sa­ny “Air­bus-A380” ky­sym­ly uçar bar. Sar­gyt­lar 2020-nji ýyl­dan baş­lap, awia­kom...

Dowamy »

615 0
Täzelikler, Elman2412 tarapyndan 1 year ago

Turkmen NEWS

— Hy­taý Halk Res­pub­li­ka­sy Azer­baý­ja­nyň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­ne 770 mil­li­on dol­lar­dan gow­rak ma­ýa go­ýum goý­dy. Bu ba­ra­da ýur­duň yk­dy­sa­dy­ýet mi­nist­ri Şa­hin Mus­ta­fa­ýew ha­bar ber­di. Mi­nist­riň aýt­ma­gy­na gö­rä, ma­ýa go­ýum­la­ryň ag­ram­ly bö­le­gi ne­bit pu­da­gyn­da öz­leş­di­ril­di.

Dowamy »

575 0
Täzelikler, Elman2412 tarapyndan 1 year ago

Turkmen NEWS

Ser­bi­ýa­nyň Pre­zi­den­ti Alek­sandr Wu­çiç Hor­wa­ti­ýa ta­ry­hy sa­pa­ry­ny ama­la aşyr­dy. Ol Zag­reb­de Hor­wa­ti­ýa­nyň Pre­zi­den­ti Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­wiç bi­len du­şuş­dy. Bu du­şu­şyk iki ýur­duň döw­let Baş­tu­tan­la­ry­nyň 2013-nji ýyl­dan soň­ky il­kin­ji res­mi du­şu­şy­gy bol­dy.

Dowamy »

540 0
Täzelikler, Elman2412 tarapyndan 1 year ago

Türkmenistanyň wekiliýeti Owganystanda täze metjidiň we demir ýoluň düýbüni tutmaga gatnaşdy

21-nji noýabrda Owganystan Yslam Respublikasynyň Farýab welaýatynyň Andhoý etrabynyň Akina şäherçesinde Türkmenistanyň serişdeleriniň hasabyna gurulýan 500 orunlyk metjidiň we bu ýerden geçýän demir ýoluň gurluşygynyň düýbüni tutmak dabarasy boldy. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, degişli ministrlikleriň...

Dowamy »

560 0
Täzelikler, Elman2412 tarapyndan 1 year ago

TmNet gaty icgysgync

Ertir.com yapylany bari tmnet gaty icgynsgyc bolday

Dowamy »

1408 6
Täzelikler, Iskenderoff tarapyndan 1 year ago