Turkmenistandaky Amerikan Stipendiyalary, we Programmalary

Ashakdaky maglumatlary ine bu adresde tapdym:
http://turkmenistan.usembassy.gov/
turkmen dilinde, we rus dilinde hem bu sahypalary okap bolyar (in sag kunjeginde turkmen we rus dilinde diyip yazgylar dur)

Ashakdaky programmalar gaty gyzykly ekeni we belki birinize komek berer. Inlis dilinde yazylan maglumatlary doly...

Dowamy »

3205 16
Köneler, 12 years ago


Fewral ayynda gechiriljek Inlis dilinde mugt kinolar we konsert

Derrew aydyan: Men hich haysy tarapdan Amerikanlary goldap ashakdaky we bashga AMerika degishli yazgylary yazmayan!!!

Thursday, February 21, 2008
18:30


Opening Night, featuring the U.S. Deputy Chief of Mission Ms. Sylvia Curran
“Boycott” - Documentary (English)

Friday, February 22...

Dowamy »

1174 0
Köneler, 12 years ago


Sonky suratlarymyz----2

Sonky suratlarymyz -1 gormek uchin barik bas

Sonky suratlarymyz-1 diyen blogda nadip barik surat goymalydygy barada bir yerinde yazylandyr.

Dowamy »

8813 178
Köneler, 12 years ago


Singapurda okamak.

Singapurda inlis dili-ol dowlet dillerin biri.Kop uniwersitetler doly inlis dilinde okadyarlar.

Ol tayda okamak uchin edil men nadip mugt Amerikada okamaly diyip yazanym yalydyr.

1. TOEFL ekzamenini tabshyrmak
2. Uniwersitete kabul edilmek uchin applikasiyany ibermek
3. Stipendiya mynasyp bolmak uchin...

Dowamy »

1404 4
Köneler, 12 years ago


Okuw barada menden soralyan soraglar

Belki ine bu mowzuklar abiturientlere gyzykly bolarlar : Okuw, we dine okuw

TOEFL stipendiyasy. Sonky guni TOEFL stipendiyasyny almak uchin-1-nji FEWRAL

Biri sorady : Nadip men oba hojalygy ABS-de okap bilerin?

Jogaby

Etmeli ishleriniz:

1.Okuw, we dine okuw http://talypla...

Dowamy »

1820 2
Köneler, 12 years ago


Neshir ediljek goshgular we kitabymyzyn taze dash keshbi

Gowy goshgular kop barde. Dine iki sanysyny elipbiye gechirip bildim, yalnyshlarynyny duzeldemok sebabi men ozim yalnysh yazyan.

1. Türkmen Gözeli
Ýazyjy: Türkmenbalasy
2007-12-09

Türkmen gözel bu gün seni taryplap
Ýazjak saňa bu goşgymy

Uzynja saçlaryň dyzyňa gelÿä
Garaja gö...

Dowamy »

1336 5
Köneler, 12 years ago


Semiz adamyn ishdasini \"pese dushurjek\" bolup,ol adamyn yadyny gowylashdyrypdyrlar.

Bilyanizmi nadip kop iymezlikden adama operasiya edyarler?
1-nji usul: Kellenizi achyarlardada ol tayda haysy bir kellan \"bolegini\" gerekli yerini duzeltyarler.
2-nji usul: men dushunyanimche kella elektrodlary dakyarlar, we elektrodlaryn usti bilen tok kella gechiryarler (bagyshlan dogry dushundirip bilemok sebabi ozumem gowy dus...

Dowamy »

1777 10
Köneler, 12 years ago


Yazylan goshgular yitip gitmesinler: neshir edeli olary!!!

Turkmenlerin dine ~ 1 % internede girip, bizin goshgularymyzy okap bilyarler, a galan 99 % hich hachan bizin goshgularymyzy okamazlarmyka indi? - Okarlar, eger biz bir gayrat edip internetde hemme turkmen dilinde yazylan goshgulary, rowayatlary, ertekileri... biraz yalnyshlaryny duzeldip, gerekli yerde redaktorchylyk edip, we birinji goshgular kita...

Dowamy »

2087 11
Köneler, 12 years ago


Uniwersitetde okaman talyp bolmak

Bizin hemmamiz talyp haysy bir okuw jayynda okamasagam. Sebabi bir adamy soymege owrenmek uchin, adam kop zatlardan gechyar: dine bashgalar barada pikir etmek, oz egin-eshigini egin-eshiksiz yoren adama bermek, gowy sozleri birine aytmak, in sonky choregini ach adama bermek.. we s.m ishler butin uniwersitetdaki okadylyan sapaklardanam kyn!
...

Dowamy »

1458 6
Köneler, 12 years ago


4 ay yashan, 1600 metr!!! koprinin yykylyshy

Bu kopri ABS-yn Washington Shtatynda Joseph B. Strauss we bashga inzhenerler, geologlar, arhitektorlar .... bilen gurulan ekeni. Kopri 1940 yylyn 1 Iyulynda \"ishlap\" bashlapdyr, we shol yylyn Noyabyrynda yykylypdyr.Dowamy »

1328 1
Köneler, 12 years ago


Shahyrlaryn kluby Watanymyzda

Nache bu dunyade zehinlerini ozleri bilman, bashgalaram gorkezmen aramyzdan chykyp giden adam bar? Sany ulakandyr.

Bizin elimizde her adamdaky bolan zehinleri gormek, we olary gorenden son kopeltmek!

Shahyrlar Oyuni ya-da Klubyny nadip Watanymyzyn her kunjeginde achyp bolyandygy barada tekliplerinize garashyas.

Dowamy »

1387 5
Köneler, 12 years ago


TOEFL stipendiyasy. Sonky guni TOEFL stipendiyasyny almak uchin-1-nji FEWRAL

Eger bu maglumaty onrak goren bolsam onda onrak yazardym. Yanyja internetde tapdym: Bilyan bolsanyzlar, Amerikanyn we bashga inlis dilinde okadyan uniwersitetlere girmek uchin TOEFL ekzamenini tabshyrmaly! TOEFL ekzamnini tabshyrmak uchin 140 $ tolemli.

A indi, sizde mugt bu ekzameni tabshyrmaga shansynyz bar, sebabi haysy bir bilim...

Dowamy »

1848 6
Köneler, 12 years ago


Matematikany gowy bilmek uchin

Matematika hemme yerde: tikin dikmek, oy gurmak , haryt satyn almak, sachyny gyrkmak, nahar bishirmek uchin matematikany bilmek gerek. Himiya, Biologiya, Geologia, Geometria, Trigonometria, komputer progrommirlemede... hemme yerde matematika.

Indi nadip ony owrenmeli? Elline kitaby alyanda gunde ~3,4 sagatlap okayan. Soraglaryn bar...

Dowamy »

1597 6
Köneler, 12 years ago


Okuw, we dine Okuw

Men umydym ol adamlary bagtly gormek. Men pikirimche hazirki wagtda koplench bilimin usti bilen bagtly bolup bilyan. Her gapyny kakyp chuyshe soramagyn, turmelerde tayak iymegin we guni gormezligin, gullukdam tayak iymegin, garran wagtynda poezdlere munip somsa satmagyn deregine goy bizin adamlarymyz beyik alymlar bolsunlar we Allanyn bize gozel w...

Dowamy »

3553 25
Köneler, 12 years ago


Bile goshgy yazyas # 5

Men ozum goshgy yazyp bilmeyan. shonun uchin ozuniz yazyberin, a men okaryn.

Hich zatsyz we hich kimsiz.


Oysiz galan adam
Edil enesiz galan chaga
Aglar, gozler yatara yer balam
Bu yalan dunyade!!!


Bu dunya ony aldady
Bashda altyn daglary gorkezdi
...

Dowamy »

6351 155
Köneler, 12 years ago


Bu mowzuk uchin bagyshlan meni : osuraklar barada biraz :)

On, beyik Roman imperiyasynda, bay adamlar \"beyik\" hadysalara gowy osurup bilyan masgarabazlary chagyrypdyrlar:) Kim gowy osurup bilse elbetde baydan sowgat alar ekeni. Gowy osurup bilyanler olar meselem bir sazy \"osurup\" bilyarler ekeni. Meselem haysy in gowy goryan sizin sazynyz? Shol osurak ony chalyp bilmegi mumkin ekeni :)

S...

Dowamy »

2151 14
Köneler, 12 years ago


Ogurlanan aydymlary youtube goymaly dal we ogurlanan aydymlary gaytaryp bermeli :)

Youtube indi turkmenlere ogry diyyan yer. Adamlar, biz bir zat etmeli bu bizin aydymchylarymyzyn bashga adamlaryn aydymlaryny ogurlamakda. Hemmishe turkmenler barada dine gowy gepleri on eshidyadim... in Orta Aziyanyn ichindaki bir hali adamkarchilige dushunyan milletlerin biri Turkmenler... mana sheyle birnache turistler aytdylar we ozumem bilyan....

Dowamy »

3468 49
Köneler, 12 years ago


Birden sizi banlasalar haysy bir saytda:)

Birden sizi haysy saytyn bir agzalary yaman gorseler we, sizi banlajak bolsalar yone siz shondam ol sayta girip gatnashjak bolsanyzlar, onda belki Tor diyen programmany yuklemeginiz gerek.

TOr programma, ol hachan siz haysy bir sayta girenizde sizin IP-nizi chalyshdyryar: chyn IP-inizi gorkezmegin deregine ol bashga bir IP gorkezya...

Dowamy »

2143 5
Köneler, 12 years ago


Chekishme hemme mowzuklar barada

Osen dowletlerde chekishme(debat) diyen klaslar bar. 10-nji klaslaryn okuwchylary meselem bashga mekdeplerden gelen okuwchylar bilen haysy bir mowzuk barada chekishme gechiryarler. Meselem bolup bilyan mowzuklaryn biri: \"name uchin et iymek gowy ya-da yaman.\"

Men,farabi we guych kop bashga mowzuklarda offtopic gidyanimiz uchin...

Dowamy »

1527 17
Köneler, 12 years ago


What do men want?

Hany, goreli hany, oglanlar name isleyarler soyyan gyzlaryndan.

Men garantiya beryan oglanlar hazir
1. Gyzlarymyzyn professor, doktur,inzhener... bolmaklaryny
2. Oye yeterlik pul getirerler yaly, son oglanlar oyde ishlemen oturyp bilerler yaly
3. Professor gyzlarymyz ishden gaydyp gelenden son gap-chanaklary,...

Dowamy »

4117 143
Köneler, 12 years ago


Nadip Kaspi denizi doredi?

Hekaya menden Kaspi denizi barada.

Bir Solmaz atly gyz Krasnowodsk shaherinin in gunbatar chetinde yashayan ekeni. Onda hich kimi yokdy. yok! enesi-atasy bardy, jigileri bardy, agalary, uyalary bardy yone olar ony kop soyenoklar sebabi ol gozel we billimli gyz daldi. Shonun ucin onda hich kimi yokdy diysegem bolyar.
Bashga g...

Dowamy »

2745 24
Köneler, 12 years ago


Bile goshgy yazyas # 4 :)

1. Goshgylaryn atlaryny yazjak bolunlar
2. Biri yazya goshgyny, bashgalar dowam edyarler ony.
3. Ustunikler.

Onki goshgylarymyzy okamak uchin :

1. Bile goshgy yazalyn we son olary nesir edelik!!! #1

2. Bile goshgy yazalyn # 2

3. bile goşgy yazalyn-uruş başlady! # 3

Dowamy »

7529 170
Köneler, 12 years ago


Shahyrlara ish tapdym ya-da biznes(Harmandali esasan hem sana bu teklip)

Shahyrlar! Men sizde bolan shahyrchylyk zehinlerim bilen eyyam butin dunyani gezip chykardym! A siz? Hachana chenli zehinlerinizi gizlap oturjak? Eyyam kitap neshir ederdik eger aranyzda biri okde bolan bolsa!
Gysgacha aydanda mende bir teklibim bar, dinlan:

Harmandali sen Turkmenistanda. Sana \"Shahyrlar Oyuni\" achmak ansat...

Dowamy »

1924 21
Köneler, 12 years ago


Bu ajayyp tebigat

Dunyade kop haywanlar bar. Olaryn kopusini biz bilemzok(men meselem). A olar sheyle gyzykly, syrly.. gozel.Meselem ine elektrik yylany. Ona deysen ol sana elektrik togyny gechiryar! Yone onun elektrik togynyn vol\'ty beyik dalmish.(mish, mishleri barlap gormeli)

Dowamy »

1512 9
Köneler, 12 years ago


Her kim oz hunari barada yazyar.

Ashakdaky 3 soraga jogap berjek bolunlar:

1)Hunariniz name?

2) Bu hunari saylamaga kim, name ya-da nahili wakalar motivasiya size berdi?

3) Adamlara we tebigata bu hunarinizden boljak bahbidi(profit)?

Dowamy »

1837 14
Köneler, 12 years ago