salam .men biraz özüm barada yazasym gelya.men önem aytdym pula mataç biri dal.yöne men hiç bagtly bolup bilemok. ejem hiç bir zaman gövnüme degmeya.öz etjek işime özüm karar bererin her zaman .özüm ü.ç eşik zat almaga gezek gelendede dine ejemden pul alyp özüm seçip alaryn a ejem joram yaly.men şeyle duygusal.telvizyonda aydym eştsemem aglap otyn biri durmuşyn aytsada aglap otyn .hiç gezmanem halamayan.men hiç bagtly dal namçin bilemok.hatda ka vagt içim gysya hemme zatdan geçyan.okuvam gerekda yene beylekisem diyan.men dünyeden doygyn men özümi nadip bagtly ediblerin meselem.belki size gülkinç gelip biler.yöne dogry aytyanlam.önem aytdym okamanam halamok.maşynym var t.tanda.mana hatda joralaymyn köpsi sen baggytly ejenem hiç zat diymeya sana diyaler.yöne men hiç kim bilen içimdaki zatlarmy paylaşmayan.bagtly bolasym gelya yöne nadip.özüm yaşyndaky lary göremde onlar başga men bam başga.mana yalnyş düşünman.

Köneler, fistik tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir