Dostluk. ru saýty gaýtadan açyldy.

Dostluk.ru saýty gaýtadan açyldy. Eşitmedik agzalaryň dykgatyna ýetirýärin.

Dowamy »

75 0
Täzelikler, 6 days ago


Dostluk. rudaky agzalarymyzdan kimler bar?

Salam gowymy ýagdaýlaryňyz? Iş-güýç. Bu saýtda dostluk. rudaky agzalarymyzdan kimler bar? Saglyk-amanlyk soraşaly.👍 😀

Dowamy »

176 9
Sorag-jogap, 1 week ago


Garry diýmäň, gartaşan diýiň... (aýdymçy Myrat Diwanaýew hakynda makala)

Ol ýakyn günlerde 82 ýaşyny bellär. Onuň garrylyga ýan beresi gelenok. Her gün diýen ýaly goşgy goşýar. Küti depderdäki şygyrlaryň bir bendinde şeýle setirlere gözüm kaklyşdy:

Haýyş: maňa garry diýmäň,

Men muny ýürekden diýýän.

Garry — bir tapdan düşen-ä,

A men ýaňy gartaşan-a!

Dowamy »

129 0
Edebiýat, 1 week ago


Magtymguly PYRAGY "Özüňden"

ÖZÜNDENMähnet bilen mal jem eden mäkäm baý,

Owwal haýryň bolsa, gönder özüňden!

Ýygyp, zekat bermänleriň haly waý,

Taňla garny dolar tamug közünden.Namut galdyň, ger şeýtana ýol berseň,

Şeýtan boýnun üzdüň pire gol berseň,

Dowamy »

127 2
Edebiýat, 1 week ago


Hoş gal eziz Mekdep eziz ak Öýüm.

Bu günüm şatlykly hemem gaýgyly,
Çünki tamamlaýan mekdep ýyllary,
Unutmaryn deň-duş doganlarymy,
Hoş gal eziz Mekdep eziz ak Öýüm.

Bu gün men uçurym göge uçaryn,
Ele alyp durmuşymyň açaryn,
Nesip bolsa oň gapysyn açaryn,
Hoş gal eziz Mekdep eziz ak Öýüm.

Bir-birinden Mährem...

Dowamy »

140 0
Edebiýat, 1 week ago


Maňa kän aýytdylar:

Maňa kän aýtdylar: "sen poeziýany -
Harladyň bes etgin goşgy düzmäni,
Edebiýat aglaýar seniň derdiňden,
Hapalanýar oňa salan bendiňden"
Diýişip ulylar hemem kiçiler,
Ýöne men bermedim hiç netijeler.

Emma soňky döwür meňki ugruna,
Üns beremok indi setir bognuna,
Sebäbi olaryň sanlary...

Dowamy »

157 1
Edebiýat, 1 week ago


Giderin

Zaman anyk möwsim anyk ýer anyk
Gitmeli ýerime eñip giderin
Diñe imanymy ýanyma alyp
Dünýäni alaçsyz zyñyp giderin

Kalbymdaky mukam diñmejek ýaly
Gezip ýöris göýä ölmejek ýaly
Misli ýaz ýag$y deý ýagsamda häli
Damjalap-damjalap diñip giderin

Ýa$adym ýa$aýan Alla bil baglap

Dowamy »

149 0
Edebiýat, 2 weeks ago


Üçlükler.

Üç zatdan gorkýaryn men bu dünýäde,
Üstüme atyljak agyr töhmetden,
Perzentsiz däl ýarsyz ýeke ötmekden,
Mundan oňa toba kylmaý gitmekden.

Üç zatdyr aladam ýagty jahanda.
Aladam namardy duş getirmezlik,
Aladam - özümi hiç ýitirmezlik,
Aladam - ömrümi puç ötürmezlik.

Ine şu üçlü...

Dowamy »

227 0
Täzelikler, 2 weeks ago


Dostum bilen söhbetleşlik.

Maňa dostum diýdi: "dostym o ýoldan:
Ýöreseň aýyrar ol Seni gülden,
Seniň saýlap alan agyr, ak ýolda,
Saňa ýoldaş boljak kişi ýok ilde.

Men diýdim dostyma: sözüm bar Saňa,
Ýüzümni sowjak däl Türkmen ilimden,
Saýladym şu ýoly gitjek men öňe,
Meni aýyrsa-da, günüm, gülümden.

...

Dowamy »

157 0
Bilim, 2 weeks ago