Agzalara ýüzlenme!

Talyplar.com saýtynyň agzalary salam! Nähili ýagdaýlaryňyz? Gowymy? Talyplar.comyñ agzalary sizden haýyş, şu haramzada binika dogulan çöpdüýbi @wagt diýen agza aýtsaňyzlaň biziň mowzuklara teswir ýa beýleki ýazmasyn şu! Aýdyň şuny şu nikasyz doglan harama! Men şundanam halys bizar bolupdyryn! Şonsuzam mesele az däl! Şu ýerde men Magtymguly atamyň...

Dowamy »

1710 59
Täzelikler, 3 years ago


Kakama gutlaň

Botinka aldyň Kaka, Kaka,
Rugsat bergin gutlamaga,

Duşman başy aşak bolsun,
Gara ýüzi toprak bolsun,

Toýlara geý, Öýlere geý,
Toýlara geý, Öýlere geý,

Reňki hem kömür ýaly,
Teý tarapam demir ýaly,

Saçyň reňkem agarmasyn,
Hiç ýeriňem agyrmasyn.

Dowamy »

1026 7
Edebiýat, 3 years ago


Seýilbagdaky gürrüňdeşlik.

Seýilbagdaky gürrüňdeşlik.
Egnine plaş geýen, howanyň sowugyna biraz çugudýan saçlary çalaran adam seýilbagyň içinde ýöräp ýörkä, bir oturgyjyň deňine baryp onda oturdy. We şeýle diýip pikirlenýärdi.
- Häzir noýabr bolsa-da gyş gelipdir-ä, howadan bildirip dureýt bu, wäh agşamky ýagan gar ýeri taýpanar ýaly edipdir. Güýzüň geleni ýaňy...

Dowamy »

945 0
Edebiýat, 3 years ago


Şyhmyrat Abdyllaýew / Gelipdir/

Köp ugurly ýol üstünde enteler,
Göwünlere mekir-hile gelipdir.
Terezi gujaklan satar bendeler,
Ynamdyr, ynsapdan nola gelipdir.

Dostluk-doganlygyñ çäksiz gymmaty,
Kalbyna nur çaýyp, bezar ymmaty,
Ýowuz ýamanlygyñ syr-u-symmaty
Garalykda gara päle gelipdir.

Kim nur alyp göguñ gü...

Dowamy »

867 0
Edebiýat, 3 years ago


Dostluk.ru

Salam Talyplar.comyň gadyrdan agzalary hemem myhmanlary!. Dostluk.ru saýty gaýtadan öz işine başlady. Eşitmedikler bolsa mälim edýäris.
Ol ýene ýurtda iň populýar portallaryň birine öwrüler.

Dowamy »

1642 9
Täzelikler, 4 years ago


Aşgabat.

Aşgabat, Aşgabat aklykdan Kentim,
Ýurduň düri, Aziýaga göwher Sen.
Gijeler çyralaň saçsalar ýalkym,
Ýedi däl-de ýetmiş reňňe öwser Sen.

Köpetdagyň başyndaky ak gardan,
Binalaryň öz reňkini alypdyr.
Tozap ýatan, ýeke telär ýok ýerden,
Binalarňy türkmen halky salypdyr.

Aşgabady...

Dowamy »

1152 0
Sorag-jogap, 4 years ago


Daşary ýurt dilinden kömejik gerek.

"Gawun" sözüniň arapçasy we parsçasy nämeka?

Iki dilde-de "gawun" sözüniň terjimesi gerek. Bilýänler mümkin bolsa ýazsynlar. Öňünden minnetdar!


#Ýolagçy

Dowamy »

1289 4
Täzelikler, 4 years ago


Sagbol Saňa Poeziýa!

Sagbol Saňa, Sagbol Saňa Poýeziýa!
Meni meýdanyňda kään oňuşdurdyň.
Her gezek çümemde hyjuw deňzine,
Maňa öz erkime goşgy goşdurdyň!

Ýöne, näçe meýdanyňda gezsemde,
Heniz Seň diliňe düşüp bilmedim,
Ençeme sözlerden goşgy düzsemde,
Emma dür deýin söz seçip bilmedim,

Setirlemde...

Dowamy »

1234 0
Edebiýat, 4 years ago


Tolkun.Ml saýty 10-njy oktýabra çenli aksiýa geçirýär!!!

Salam Talyplar.com saýtynyň Hormatly agzalary!
Düýnden Oktýabr aýynyň 10-e çenli Tolkun.Ml saýty aksiýa geçirýändir.
Aksiýa bu saýta agza bolanlaryň hemmesi gatnaşyp biler.


Saýtda berilýän mümkinçilikler şulardan ybarat.

1. Täze agza bolanlar üçin 50 ball sowgat berilýär.

2. Forum...

Dowamy »

1491 2
Täzelikler, 4 years ago


Magtymgulynyň mirasy - şahyra çelgi

Türkmen halkyna Magtymgulysyz düşünip bolmajagy belli hakykatdyr. Şahyr Gurbannazar Ezizowyň 1966-njy ýylda ýazan "Şahyr, okyjy, talyp" diýen makalasyndaky: "Biziň beýik şahyrymyz bar. Örän-örän beýik. Men onuň beýikligini näme bilen deňejegimi bilemok. Dag. Asman. Soň Gün. Bularyň hemmesi fiziki belentlik. Ýöne adam talantyny, mertebesini, ruhy ba...

Dowamy »

1384 0
Edebiýat, 4 years ago


Doglan günüň gutly bolsun Gürgençli dostum!

Essalamwaleýkum Talyplar.comyň eziz agzalary!

Bu güni meniň dostum, beýleki saýtlardaky ýaly bu saýtyňam iň aktiw agzalarynyň biri bolan @Gürgençli agzamyzyň ýagny Saparmyradyň DOGLAN GÜNI!!!

Saparmyrat dostum, Hudaýym janyňy hemişe sag etsin, ömrüňi uzyn etsin, ýörejek ýollaryň mydama ak bolsun! Seniň ýaly dostlar he...

Dowamy »

1492 5
Sorag-jogap, 5 years ago


Magtymguly PYRAGY "Özüňden"

ÖZÜNDENMähnet bilen mal jem eden mäkäm baý,

Owwal haýryň bolsa, gönder özüňden!

Ýygyp, zekat bermänleriň haly waý,

Taňla garny dolar tamug közünden.Namut galdyň, ger şeýtana ýol berseň,

Şeýtan boýnun üzdüň pire gol berseň,

Dowamy »

1553 2
Edebiýat, 5 years ago


Hoş gal eziz Mekdep eziz ak Öýüm.

Bu günüm şatlykly hemem gaýgyly,
Çünki tamamlaýan mekdep ýyllary,
Unutmaryn deň-duş doganlarymy,
Hoş gal eziz Mekdep eziz ak Öýüm.

Bu gün men uçurym göge uçaryn,
Ele alyp durmuşymyň açaryn,
Nesip bolsa oň gapysyn açaryn,
Hoş gal eziz Mekdep eziz ak Öýüm.

Bir-birinden Mährem...

Dowamy »

1891 0
Edebiýat, 5 years ago