Görogly etrabynyň häkiminiň orunbasaryna bagyşlap ýazdym (Çilim çekmäň dost)

Daşoguzdan Görogl-a çen uzalan,
Ýoly söküp geldik ýaňja ulagly,
Gün çogundan gün reňkinden reňk alan,
Gördük ýolda atyzdaky bugdaýy.

Bugdaýlar bişipdir. Oruma taýyn,
Gyrasynda garaşyp dur Kombaýn,
Nesip etse az pursatdan HUDAÝYM,
Kombaýn orjakdyr. ( Orandyr ) ony.

Ýöne hasa...

Dowamy »

184 0
Edebiýat, 6 days ago


Doglan günüň gutly bolsun Gürgençli dostum!

Essalamwaleýkum Talyplar.comyň eziz agzalary!

Bu güni meniň dostum, beýleki saýtlardaky ýaly bu saýtyňam iň aktiw agzalarynyň biri bolan @Gürgençli agzamyzyň ýagny Saparmyradyň DOGLAN GÜNI!!!

Saparmyrat dostum, Hudaýym janyňy hemişe sag etsin, ömrüňi uzyn etsin, ýörejek ýollaryň mydama ak bolsun! Seniň ýaly dostlar he...

Dowamy »

110 5
Sorag-jogap, 1 week ago


Magtymguly PYRAGY "Özüňden"

ÖZÜNDENMähnet bilen mal jem eden mäkäm baý,

Owwal haýryň bolsa, gönder özüňden!

Ýygyp, zekat bermänleriň haly waý,

Taňla garny dolar tamug közünden.Namut galdyň, ger şeýtana ýol berseň,

Şeýtan boýnun üzdüň pire gol berseň,

Dowamy »

232 2
Edebiýat, 2 months ago


Hoş gal eziz Mekdep eziz ak Öýüm.

Bu günüm şatlykly hemem gaýgyly,
Çünki tamamlaýan mekdep ýyllary,
Unutmaryn deň-duş doganlarymy,
Hoş gal eziz Mekdep eziz ak Öýüm.

Bu gün men uçurym göge uçaryn,
Ele alyp durmuşymyň açaryn,
Nesip bolsa oň gapysyn açaryn,
Hoş gal eziz Mekdep eziz ak Öýüm.

Bir-birinden Mährem...

Dowamy »

250 0
Edebiýat, 2 months ago


Maňa kän aýytdylar:

Maňa kän aýtdylar: "sen poeziýany -
Harladyň bes etgin goşgy düzmäni,
Edebiýat aglaýar seniň derdiňden,
Hapalanýar oňa salan bendiňden"
Diýişip ulylar hemem kiçiler,
Ýöne men bermedim hiç netijeler.

Emma soňky döwür meňki ugruna,
Üns beremok indi setir bognuna,
Sebäbi olaryň sanlary...

Dowamy »

234 1
Edebiýat, 2 months ago