Gyzyl bukja.

Başy garly belent dagyň alkymynda bardyr ençe -
gözbaşyny dag göwsünden alyp gaýdan akar çeşme,
Şol çeşmeleň ýakynynda ýerleşýär bir Ýomut oba,
Obanyňam her öýünde ýaşaýandyr Ýomut Ziba.
Zibalaryň arasynda sabyr bilen, takat bilen,
Garaşýan bar Öz Ýarynyň gelerine päk at bilen.

Onuň Ýary şu wagt o...

Dowamy »

121 0
Edebiýat, 2 weeks ago


Men ýitgä taýýar.

Men ýitgä taýýar, taýýar men bu gün,
Çünki ýitirmäge öwrendi göwün,

Şu güne çen köp zatlary ýitirdim,
Şol ýitgiler bilen günüm ötürdüm.

Erkimi ýitirdim, hem geljegimi,
Ýitirdim söýjegmi, göwün berjegmi,

Ýitirdim süňňümde güýç-kuwwatymy,
Hem ýitirdim on ýyl ömür wagtymy.
...

Dowamy »

267 0
Sorag-jogap, 4 weeks ago


Geçir meniň kibru-howam, Haýyş edýän Eý Ýar dolan.

Gyz Sen gelip meň ýanyma,
Aram bergin bu janyma,

Bütin süňňüm galdy dertde,
Şükür edýän ýöne elbetde,

Seniň bilen bagly köňlüm,
Sebäp bagly boldy düýnüm,

Sensiz ertir maňa güman,
Çekdirmegin ertir arman,

Geçir meniň kibru-howam,
Haýyş edýän Eý Ýar dola...

Dowamy »

130 0
Edebiýat, 4 weeks ago


Mende Seniň suratyň bar!

Mende Seniň suratyň bar.
Özem bir däl dört sany,
Seredemde olar meň,
Tenimden aldy jany.

Sençe gyzy görmändim,
Husunda hem häsýetde,
Ýogsa öňler bolupdym,
Köp gyz bilen söhbetde.

Gözleriňniň seredşi,
Göýä, keýik, maraldyr,
Kirpigiň hem kirpik däl,
Ol b...

Dowamy »

131 0
Edebiýat, 1 month ago


Ýowuz geldi 2012-iň bahary

Yigrimikiñ güýzi ne beyle sowuk,
Yigrimikiň kysmaty has ýowuz maña,
Kalbyma ornaşdy bir geñsi doñluk
Juda gamly bakyar Daşoguz maña.

Aýsapar Emelowa.
______________________________Ýowuz geldi 2012-iň baha...

Dowamy »

117 0
Edebiýat, 1 month ago


Tolkun.Ml saýty 10-njy oktýabra çenli aksiýa geçirýär!!!

Salam Talyplar.com saýtynyň Hormatly agzalary!
Düýnden Oktýabr aýynyň 10-e çenli Tolkun.Ml saýty aksiýa geçirýändir.
Aksiýa bu saýta agza bolanlaryň hemmesi gatnaşyp biler.


Saýtda berilýän mümkinçilikler şulardan ybarat.

1. Täze agza bolanlar üçin 50 ball sowgat berilýär.

2. Forum...

Dowamy »

280 2
Täzelikler, 1 month ago


Goý menem unudaýyn indi seni.

Bu gün azan bilen maňa bir ýerden,
Eser ýazmak üçin bir ylham geldi,
Şol ylham hyjuwyndan çeper eserden -
Kem bolmajak bir zat ýazyp boljakdy.

Telefonyň zamet:gasyny açyp,
Niýetim hyjuwdan ýaňa, ýazmakdy,
Emma sanaglyja minutlar geçip,
Ýazmaklyga bolan, hyjuw gaýzykdy.

Eger...

Dowamy »

166 0
Edebiýat, 2 months ago


Tama

Gaty täsin eken tama diýlen zat,
Bir peýda bermeýän ekeni etseň,
Emma garaşmadyk wagtyňda Amat,
Getirýän ekeni sen ony üzseň.

Tama edip sen bir Gyza Garaşan -
Wagty, dolanmaýar ol Gyz yzyna,
Ahyr bu hal bilen sen ylalaşan -
Wagtyň, görünäýýär ol Gyz gözüňe.

"Şunuň bilen meniň...

Dowamy »

187 0
Edebiýat, 2 months ago


Magtymgulynyň mirasy - şahyra çelgi

Türkmen halkyna Magtymgulysyz düşünip bolmajagy belli hakykatdyr. Şahyr Gurbannazar Ezizowyň 1966-njy ýylda ýazan "Şahyr, okyjy, talyp" diýen makalasyndaky: "Biziň beýik şahyrymyz bar. Örän-örän beýik. Men onuň beýikligini näme bilen deňejegimi bilemok. Dag. Asman. Soň Gün. Bularyň hemmesi fiziki belentlik. Ýöne adam talantyny, mertebesini, ruhy ba...

Dowamy »

242 0
Edebiýat, 2 months ago


Tomusky dynç alyşyň günleriniň käbir ýatda galan pursatlary. (Hekaýa)

Meniň bu ýylky tomus dynç alyşym geçen ýyllardakylardanam ajaýyp geçdi. Bu meniň kursdaşym Wiktor üçinem şeýle bolandyr. Biz soňky ekzamenlerimizi hem üstünlükli tabşyryp, samolýotly Sankt-Peterburgdan Aşgabada tarap uçduk. Aşgabada baranymyzdan soň, uçardan düşüp biraz dynç aldyk. Ondan soňam 18:00-däki gatnow bilen ugrumyzy Daşoguza gönükdürd...

Dowamy »

327 2
Edebiýat, 2 months ago


Täçli

"Daşlydepe" obasynda önüp ösen Täçli atly ýigit şol obanyň ýaýlasynda ýaşylja welsopedi bilen goýun-geçi bakardy. Dogulanda onuň ýagyrnysynda göwrejigne bezeg berip duran täji bolany üçin, ejesi-dädesi ady bilen gelen çaga diýip oňa Täçli adyny dakypdylar.
Onuň goýunlarynyň sany yzynda arman-ýadaman gezeni üçin zähmetine görä ençeme bardy...

Dowamy »

293 0
Edebiýat, 2 months ago


Doglan günüň gutly bolsun Gürgençli dostum!

Essalamwaleýkum Talyplar.comyň eziz agzalary!

Bu güni meniň dostum, beýleki saýtlardaky ýaly bu saýtyňam iň aktiw agzalarynyň biri bolan @Gürgençli agzamyzyň ýagny Saparmyradyň DOGLAN GÜNI!!!

Saparmyrat dostum, Hudaýym janyňy hemişe sag etsin, ömrüňi uzyn etsin, ýörejek ýollaryň mydama ak bolsun! Seniň ýaly dostlar he...

Dowamy »

326 5
Sorag-jogap, 4 months ago


Magtymguly PYRAGY "Özüňden"

ÖZÜNDENMähnet bilen mal jem eden mäkäm baý,

Owwal haýryň bolsa, gönder özüňden!

Ýygyp, zekat bermänleriň haly waý,

Taňla garny dolar tamug közünden.Namut galdyň, ger şeýtana ýol berseň,

Şeýtan boýnun üzdüň pire gol berseň,

Dowamy »

412 2
Edebiýat, 6 months ago


Hoş gal eziz Mekdep eziz ak Öýüm.

Bu günüm şatlykly hemem gaýgyly,
Çünki tamamlaýan mekdep ýyllary,
Unutmaryn deň-duş doganlarymy,
Hoş gal eziz Mekdep eziz ak Öýüm.

Bu gün men uçurym göge uçaryn,
Ele alyp durmuşymyň açaryn,
Nesip bolsa oň gapysyn açaryn,
Hoş gal eziz Mekdep eziz ak Öýüm.

Bir-birinden Mährem...

Dowamy »

420 0
Edebiýat, 6 months ago