Tema: Täze döwür: Industrial siwilizasiýanyñ emele gelmegi (XIX – XX as. başl.)

Tema: Täze döwür: Industrial siwilizasiýanyñ emele gelmegi (XIX – XX as. başl.)

“Demir” asyr. Demir asyry we onuñ aýratynlyklary. Günbatar üçin XIX asyr industrial öwruljigiñ dabaralanan döwri bolup, ol Ýewropa döwletleriniñ köpüsinde, ABŞ-da, Russiýada
ýeñiş üstüne ýeñiş gazandy. XIX as. ahyr. Industializasiýa Gündogara aral...

Dowamy »

78 0
Bilim, 1 week ago


Tema: XVIII asyrda Ýewropada syýasy-aňyýet garaýyşlaryň ösüşi

XVIII asyr  Ýewropada magaryfçylygyň zamanasy diýlip atlandyrylýar. Beýle diýilmegi ýöne ýerden däldi. Bu döwürde ylmy garaýyşlar, täze jemgyýetçilik-syýasy pikirler halk köpçüliginiň aňyny eýeleýärdi, onuň jemgyýetiň ösüşi hakyndaky pikirlerini ösdürýärdi. Meşhur ýazyjylar, ussat suratkeşler, tanymal pelsepeçiler hakyky aň-bilim ýaýradyjylardy. Ol...

Dowamy »

61 0
Bilim, 1 week ago


Dostluk.ru

Salam Talyplar.comyň gadyrdan agzalary hemem myhmanlary!. Dostluk.ru saýty gaýtadan öz işine başlady. Eşitmedikler bolsa mälim edýäris.
Ol ýene ýurtda iň populýar portallaryň birine öwrüler.

Dowamy »

597 8
Täzelikler, 4 months ago


Aşgabat.

Aşgabat, Aşgabat aklykdan Kentim,
Ýurduň düri, Aziýaga göwher Sen.
Gijeler çyralaň saçsalar ýalkym,
Ýedi däl-de ýetmiş reňňe öwser Sen.

Köpetdagyň başyndaky ak gardan,
Binalaryň öz reňkini alypdyr.
Tozap ýatan, ýeke telär ýok ýerden,
Binalarňy türkmen halky salypdyr.

Aşgabady...

Dowamy »

259 0
Sorag-jogap, 5 months ago


Daşary ýurt dilinden kömejik gerek.

"Gawun" sözüniň arapçasy we parsçasy nämeka?

Iki dilde-de "gawun" sözüniň terjimesi gerek. Bilýänler mümkin bolsa ýazsynlar. Öňünden minnetdar!


#Ýolagçy

Dowamy »

340 4
Täzelikler, 5 months ago


Sagbol Saňa Poeziýa!

Sagbol Saňa, Sagbol Saňa Poýeziýa!
Meni meýdanyňda kään oňuşdurdyň.
Her gezek çümemde hyjuw deňzine,
Maňa öz erkime goşgy goşdurdyň!

Ýöne, näçe meýdanyňda gezsemde,
Heniz Seň diliňe düşüp bilmedim,
Ençeme sözlerden goşgy düzsemde,
Emma dür deýin söz seçip bilmedim,

Setirlemde...

Dowamy »

385 0
Edebiýat, 7 months ago


Tolkun.Ml saýty 10-njy oktýabra çenli aksiýa geçirýär!!!

Salam Talyplar.com saýtynyň Hormatly agzalary!
Düýnden Oktýabr aýynyň 10-e çenli Tolkun.Ml saýty aksiýa geçirýändir.
Aksiýa bu saýta agza bolanlaryň hemmesi gatnaşyp biler.


Saýtda berilýän mümkinçilikler şulardan ybarat.

1. Täze agza bolanlar üçin 50 ball sowgat berilýär.

2. Forum...

Dowamy »

554 2
Täzelikler, 11 months ago


Magtymgulynyň mirasy - şahyra çelgi

Türkmen halkyna Magtymgulysyz düşünip bolmajagy belli hakykatdyr. Şahyr Gurbannazar Ezizowyň 1966-njy ýylda ýazan "Şahyr, okyjy, talyp" diýen makalasyndaky: "Biziň beýik şahyrymyz bar. Örän-örän beýik. Men onuň beýikligini näme bilen deňejegimi bilemok. Dag. Asman. Soň Gün. Bularyň hemmesi fiziki belentlik. Ýöne adam talantyny, mertebesini, ruhy ba...

Dowamy »

491 0
Edebiýat, 1 year ago


Doglan günüň gutly bolsun Gürgençli dostum!

Essalamwaleýkum Talyplar.comyň eziz agzalary!

Bu güni meniň dostum, beýleki saýtlardaky ýaly bu saýtyňam iň aktiw agzalarynyň biri bolan @Gürgençli agzamyzyň ýagny Saparmyradyň DOGLAN GÜNI!!!

Saparmyrat dostum, Hudaýym janyňy hemişe sag etsin, ömrüňi uzyn etsin, ýörejek ýollaryň mydama ak bolsun! Seniň ýaly dostlar he...

Dowamy »

600 5
Sorag-jogap, 1 year ago


Magtymguly PYRAGY "Özüňden"

ÖZÜNDENMähnet bilen mal jem eden mäkäm baý,

Owwal haýryň bolsa, gönder özüňden!

Ýygyp, zekat bermänleriň haly waý,

Taňla garny dolar tamug közünden.Namut galdyň, ger şeýtana ýol berseň,

Şeýtan boýnun üzdüň pire gol berseň,

Dowamy »

661 2
Edebiýat, 1 year ago


Hoş gal eziz Mekdep eziz ak Öýüm.

Bu günüm şatlykly hemem gaýgyly,
Çünki tamamlaýan mekdep ýyllary,
Unutmaryn deň-duş doganlarymy,
Hoş gal eziz Mekdep eziz ak Öýüm.

Bu gün men uçurym göge uçaryn,
Ele alyp durmuşymyň açaryn,
Nesip bolsa oň gapysyn açaryn,
Hoş gal eziz Mekdep eziz ak Öýüm.

Bir-birinden Mährem...

Dowamy »

734 0
Edebiýat, 1 year ago