Soraglara jogap ber we pul gazan!!!

Internetden pul gazanmak isleýäniňiz barmy? Onda https://www.myiyo.com/?ref=335663508 sayta registrasiýa et we berlen soraglara jogap berip pul gazanyň !!! (pul ýewroda PayPAl gapjyga geçýär)

Dowamy »

734 9
Täzelikler, 2 years ago


Gaýyk,kürek,sen…

Gaýyk bolsa,
Kürek bolsa,
Sen bolsaň
Çar tarapam deňiz bolsa ümmülmez
Didarymdan,ykbalymdan gaçmanyň
Ebeteýni asla tapyp bilmeseň
Kürekleri gezek-gezek kürekläp
Elimiz kartasyz,kompossyz,zatsyz
Syýahata çyksak,azaşsak soňam
Güni garşylasak ir säher dogan
Eýläň deňiz,beýläň deňiz...

Dowamy »

1013 0
Edebiýat, 4 years ago


Bir wagt bir gözel...

Bir wagt bir gözel deñze barypdyr,
Hem çözüpdir saçlarynyñ örümin.
Şo günden soñ deñiz ylla janlanyp,
Çaýkanyp ýatyrmyş telba öwrülip,
Ýogsam, birmahallar gurajak eken.
-----
Bir wagt bir gözel daga çykypdyr,
Hem aýdypdyr ýüreginiñ aýdymyn.
Şo günden soñ beýik daglañ başynda,
Eb...

Dowamy »

978 0
Edebiýat, 4 years ago


“Mrs. Universe – 2020”

Moskwa, 22-nji ýanwar.
Sank-Peterburgyň ýaşaýjysy Kseniýa Werbiskaýa şu ýylyň “Mrs. Universe – 2020” (Миссис Вселенная — 2020) ýeňijisi boldy diýip, onuň Instagramdaky sahypasynda aýdylýar.
Bu titulyň eýesi 43 ýaşynda, 4 çagasy bar. Ol argentin tango tansy bilen meşgullanýar we edebiýat bilen gyzyklanýar.
“Dünýäniň ähli ýerinde...

Dowamy »

1043 0
Täzelikler, 4 years ago


Gel,men saňa goşgy okap bereýin

Gel,men saňa goşgy okap bereýin
Söýgi hakda-aşyk ýigdiň nalasyn
Gowy dälmi göwnüň biraz güýmesem
Ýöne haýyş-soňlananda setirim
«Aý,munyň-a erteki-le!» diýme sen
Syna-da göräý!
-----
Gel,men saňa goşgy okap bereýin
Gaýgy hakda-Leýlisine zar bolan
Aşyk ýigdiň kalba salan agysyn
Özü...

Dowamy »

997 0
Edebiýat, 4 years ago


MAÝYPLYGY BOLAN ADAMLAR BILEN ARAGATNAŞYGYŇ ETİKİ DÜZGÜNLERİ

Gürrüňe nädip başlamaly?
Maýyplygy bolan biri bilen tanyşanyňyzda oňa eliňi uzatmak tebigy ýagdaýdyr, hatda ol elini zordan galdyrýanam bolsa ýa-da protez golly hem bolsa.
Gepleşik wagty özüňi nähili alyp barmaly? Aragatnaşykda kynçylyk çekýän adam bilen gepleşýän bolsaňyz, ony üns bilen diňläň. Ol aýtjagyny aýdýança sabyr ediň. Ony d...

Dowamy »

1134 2
Sorag-jogap, 4 years ago


Dostluk we söýgi

Ýadymda
Şol gün gara saçlaryňy penjeläp
Gözleriňe gan öýdürip,ýürekden
Ýakyp giden ilki söýgiň barada
Gürrüň beripdiň…
-----
Gahar jemlenipdi göreçleriňe
Ýigrençden dodagyň titredi durdy
Bilseň, şol gün duýgularym gorjalap
Ýüregmiň burçuny pytradyberdi.
-----
Söýmek hakda...

Dowamy »

964 0
Edebiýat, 4 years ago


GÖRMEÝÄNLER HAKDA GÖRMEÝÄNLERIMIZ

Ilkinji resmi Bütindünýä Braýl Güni 2019-njy ýylyň 4-nji ýanwarynda bellenildi. Häzirki wagtda Braýl elipbiýi körleriň ýazuw ulgamy hökmünde bütin dünýäde kabul edilýär. Ol ähli ýurtda ähli dile diýen ýaly terjime edilen. Braýl alty nokadyň kömegi bilen harplary, sanlary, hatda saz notalaryny, matematiki we ylmy simwollary şekillendirýär we barmakl...

Dowamy »

942 0
Bilim, 4 years ago


Sberbankda moşennikleriň nädip kartyň maglumatlaryny alýandyklaryny aýtdylar.

Dawos, 21-nji ýanwar .
Moşennikler russiýalylaryň bank kartlarynyň elýeterliligini diňe bir internetiň çäginde dälde, eýsem maglumatlary dürli setden, meselem, adamlaryň dürli messenjerlerden biri-birine ugradýan plastiki kartlarynyň suratlary arkaly hem alýarlar.
Bu barada Dawosda geçirilen Bütindünýä ykdysady forumynda Sbe...

Dowamy »

1072 0
Täzelikler, 4 years ago


Pikir soraşma

Robert Kiýosakiniň Baý kaka garyp kaka kitabynyň terjimesini işleýän. Öň barmyka şuň terjimesi, bilýäniňiz bar bolsa ýazaýyň.

Dowamy »

1090 2
Sorag-jogap, 4 years ago


Admine ýüzlenme

Hormatly Admin! Saydyn registr sahypasyna näme boldyka?? Agza boljak bolsaň sahypa tapylanok diýýär.

Dowamy »

1066 3
Sorag-jogap, 4 years ago


Degişmeler

Razwedçikleriň ýaryşy geçirilýärmiş. Ýaryşyň şerti nähili köseseler hem berlen paroly aýtmaly däl eken. Finala amerikan, rus, türkmen galýar.
Birinji rus gelýär. Her dürli gynap başlaýar, 4 sagat ýaly çydaýar. Ahyry paroly aýdýar.
Ikinji amerikan gelýär. Ony hem gynap başlaýarlar, 8 sagat ýaly gynaýarlar welin olam aýdýar paroly.

Dowamy »

1365 5
Edebiýat, 4 years ago


Iň kiçijik adam Nepalda aradan çykypdyr

18-nji ýanwarda dünýäde iň kiçijik adam diýip hasaba alnan Nepally Khagendra Thapa Magar 27 ýaşynyň içinde aradan çykdy diýip, The Straits Times habar berdi.
Magaryň boýy 67,08 santimetra barabar eken. Ol ene-atasy bilen ýaşan ýeri bolan Pokhara şäheriniň hassahanasynda pnewmoniýa keselinden aradan çykypdyr.
Magaryň rekordy Ginnesiň r...

Dowamy »

1229 2
Täzelikler, 4 years ago


USB-2.0-my ýa-da USB-3.0 ???

USB-3 tehnologiýasy 2008-nji ýylda peýda boldy. Häzirki wagtda kompýuterler ýa-da noutbuklar USB-3 gurluşy bilen göýberilýär. Emma bu tehnologiýanyň näme amatlylygy bar? Tizligi nähili? Eýsemde USB-3 ulanmak bilen göterijileri ulananymyzda tizligiň ulalýandygyny görüp bilerismi?
USB-3 gurluşy USB-2 porty bilen ugurdaşdyr, olar biri-biri...

Dowamy »

1202 0
Tehnologiýa, 4 years ago


Windows 7-niň giriş fonuny üýtgetmek (ekran blokirowka)

Köp görüp öwrenişen zatlarymyz beýnimizi ýadadýar we biz nämedir bir üýtgeşik zatlar edesimiz gelýär
Edil biziň gündelik ulanýan kompýuterlerimizde hem şonuň ýalydyr. Geliň şu gün Windowsyň giriş ekranyndaky suratyň nähili üýtgedilýändigini öwreneliň.

Windows 8 we 10 –yň giriş fonuny üýtgetmek

Windows 8 we 10-ny...

Dowamy »

1250 0
Tehnologiýa, 4 years ago


Indiki duşuşyk Habib Nurmagomedowa sary!!!

UFS-nyň başlygy Deýn Uaýt Irlandiýaly Konor Makgregoryň indiki garşydaşynyň Russiýaly Habib Nurmagomedow boljakdygyny aýtdy. Bu barada funksioner UFS-246-dan soňky geçirilen pres-konferensiýada aýtdy. “Bu tutluşyk – gurnanyňa degýär!” diýip Uaýt belledi. UFS-246-dan öň hem gurnaýjy Makgregoryň we Nurmagomedowyň duşuşygy barada aýdypdy. Munuň üçin M...

Dowamy »

1468 0
Sport, 4 years ago


Konor Makgregor & Donald Serron

Başa-baş söweş boýunça Irland sportsmeni Konor Makgregor UFS-246 turnirinde amerikaly Donald Serrony 40 sekuntda nakaunta gidermegi başardy. Bu çäre şu gün irden (18.01.2020) Las Wegasdaky T-Mobile arenasynda geçirildi.
Konor Makgregor ýaryşyň ilkinji pursadyndan hüjüme geçdi we oňa Donald Serrony nakauda gidermek we özüne goýlan gonorary ga...

Dowamy »

1319 0
Sport, 4 years ago


Kompyuter hyzmatlary

Web sahypalar taýýarlamak, wizitkartoçkalar, şahsy logotipleri taýýarlamak we islendik operasion sistemalary we programmalary goýmak hyzmaty!!!
Habarlasmak üçin a99363577399@gmail.com ýüz tutup bilersiniz!!!

Dowamy »

960 0
Täzelikler, 4 years ago


Mugallymlaryň we kompýuter öwrenijileriň dykgatyna!

Hormatly ildeşler!!!
- Corel Draw, Adobe Photoshop, Microsoft Word, Microsft Excel, Microsoft Acsess, Microsoft PowerPoint, programmalaryndan, şeýle hem HTML5, CSS3, PHP, Pascal, programmirleme dilllerinden wideo kurslary;
- okuw sapaklary, çykyşlar üçin prezentasiýalary taýýarlap berýärin. Habarlaşmak üçin a99363577399@gmail.com sa...

Dowamy »

1041 0
Täzelikler, 4 years ago


Eje

Howwa Eje Señ mahrinden bad alyp
Dunya deyin ginap one gideyin
Onem million gezek aydylan zadyn
ENE gudratyñ waspyn edeyin.....

Dowamy »

1263 1
Edebiýat, 5 years ago


Sana yalyk berjek.

Saña yalyk berjek ebedi sakla
Seni cyn yurekden soyenim ucin
Yuregini hasrat gursalan wagty
Onuñ saña sayat bolmagy mumkin

Saña yalyk berjek yadygar galsyn
Goy ol elim bolup supursin gozun
Saña egsilmejek bagty dileyan
Bu meñ soygimizde in soñky sozum

Dowamy »

1193 1
Edebiýat, 5 years ago


Soygi

Durmusun bezegi zeminin guyji
Yuregmi lerzana getiren soygi
Arzuwdan dolydyr suyjiden suyji
Men senin ugrunda perwana soygi

Gozlerin oynadyp naz edip bakdy
Yuregimde yskyñ oduny yakdy
Ygtyÿarym alyp girdaba atdy
Seniñ gudratyña hayrana soygi

Muñ bir keresmeli nazinden...

Dowamy »

1224 0
Edebiýat, 5 years ago