Salam gadyrly talyp ýaşlar. Bugünler halys edere iş bolmansoň bir zatlara güýmeneýin diýdim. We wagtymy boş geçirmezlik üçin web disigny öwrenmek kararyna geldim. Men bu işe 0'dan başlamly. 0 diýsem oň ýaly gömük hem däl :D Men bu işi diňe bir güýmenje üçin etmekçi. Meniň diýjek bolýanym, araňyzda bu işde tejribeliler bardyr. esasanam haýsy programmalar gerek bolar, başlangyç üçin we bulary nireden mugt download edip bolarka? Maňa da hemä hoz gerek, hemem hozyň mürrigi :P gaýrat edip kömek edip biljek ýaşlar ýokmyka?

Köneler, ultimatum tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir