Talyplar.com teleýaýlymy ýene öz işini dowam edýär. Bu gün ýaýlymyzda Söhbetdeşlik gepleşigi. Bu gün söhbetdeş boljak agzamyz abat89. abat89 2009-njy ýylyň 8-nji oktýabryndan bäri agzamyz Ýazgylarda işjeň gatnaşýar. Köp köp peýdaly ýazgylary/jogaplary bar. Geliň onuň bilen giňişleýin tanyşalyň! Elbet-de, özi razy bolsa! {!!!!!!!!!!!abat89 islegiň boýunça sen soraglara jogap bermän bilersiň. Ýöne her biren jogabyň hakykat bolsun. Oraz aýy!!!!!!!!!!!!!} Garşy bolmasaňyz ilki bilen men käbir zatlary soramakçy, dowamy siz bilen! № | Sorag: 1. Familiýaňyz we adyňyz, jynsyňyz? 1.1 Maşgala ýagdaýy(Sallah, Çykmadyk we ş.m. :) ) 1.1.1. Maşgalaňyzda näçe adam bar, sen haýsysy? About my family :-) 1.2 Mail, Icq, google, korosýche elektronyy adresleriniz? 2. Doglan wagtyňyz(doly)? 3. Doglan ýeriňiz we häzirki ýaşaýan ýeriňiz? 4. Okan/Okaýan orta/ýokary mekdebleriňiz(+Hünär,ýyl)? 5. Işlän/işleýän ýeriňiz? 6. Arzuw eden hünäriňiz? 7. Häzirki arzuwlaryňyz? 8. Maňa(öwrenijä) we beýleki agzalara arzyňyz? 9. Iň gowy görýän 3 prozwişäňiz? 10. Iň gowy görýän 3 kinoňyz? 11. Gyzda/oglanda haýsy häsiýe gowy görýäňiz? 12. Pessimist/Optimist? 13. Goroskopa garaýşyňyz? 14. Durmuşda öz ýeten zatlaryňyz(Dostijenia)? 15. Sizçe söýgi näme? Söýga ynanýaňyz? Söýüp gördüňizmi? Söýgiliňiz barmy? 16. Iň gowy görýän/halamaýan 3 agzaňyz? 17. Haýsy sport bn meşgullanýaňyz? 18. Internete nirden girýäňiz(+operator)? 19. 2+2=?, 2+2*2=? (* kopeltmek) 20. Prawaňyz/Maşynyňyz barmy? 21. Haýsy telefon ulanýaňyz? 22. Size Desktop(Adaty komp) gowumy ýa Laptop(notebook)? 23. Öz lakamyňyz taryhy? 24. Eger durmuşy täzeden ýaşamaga mümkinçilik bolsa, siz nämäni üýtgederdiňiz? 25. Siz durmuşdaky bolup biljek kynçylyklardan gorkýaňyzmy? 26. Eger Hakykaty aýdyp biljek bolsa, Ondan haýsy 3 soragy sorardyňyz? 27. Baýramyňyz gutly bolsun häzirlikçe şular :-)

Köneler, owreniji tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir