Salam agzalar men sizden maslahat soramak üçin $u temany açdym!!! Meñ bir dostym öñüräk beýleki bir dostym bilen jedel edipdir! Bir gyzy yryp bilýän diýip, ýöne o gyz gaty gowy gyz däl! Öñem köp oglan bilen söýü$en gyz! Indem dostym ony hakykatdan söýüpdir! Menden maslahat soraýa $o gyza duýgularymy beýan etsemmikäm ýa-da gyz bilen doly aramy üzsemmikäm diýýär! Men oña näme diýjegimem bilemok! Siz nähili pikirde hormatly agzalar?

Köneler, toocool tarapyndan 9 years ago
  Goool 9 years ago
 • feya cyzyalay cyzmaz yaly edayda
  Cwetocek 9 years ago
 • oho goool fizigammay sen:-)
  Goool 9 years ago
 • ay ana sho soygin kesgitlemesilay :)
  Cwetocek 9 years ago
 • dushunmedm kesgitlemane:-)
  Goool 9 years ago
 • Yenede men klaskomdym bet okayadym diyyañmay? 2likci fizikany okamadyñmy
  Cwetocek 9 years ago
 • eger fizika bolsa dushunerdm:-)
Teswir ýazmak üçin Içeri gir