Mobiment

salam agzalar mobiment nahilli açylyar mana aydayynda googleden nahilli girmeli

Dowamy »

997 1
Köneler, 9 years ago


Okuw

salam talyplar.com agzalary men köp pikir etdim şu mowzuk hakda .sizin pikriniz nahilli şu yere her kim öz pikrini yazaysa.

okuw okan oglan bn okamadyk gyzyn düşinjesi gabat gelip bilermi.olar durmuşda düşinşip yaşap bilermi.men pikirim hiç olar düşinşip bilmejek yaly.yada men şeyle çekinjen bolomson şeyle pikir etyan.yada bu zat yo...

Dowamy »

1231 23
Köneler, 9 years ago


Men ony söyydimikam

salam agzalar gowmy yagdaylarnyz.menin bu mowzugum söygi hakda mana her kim öz pikirini yazaysyn sizden hayyşt .
MEN eyyam 1 yyldan gowrak bir oglan bilen telfonda gürleşyan.oglan meni söyya men muna ynanyan .yöne biz hiç bir birimizi yakyndan göremzok.dine menin telfon nomermi biri beripdir şeydibem biz gürleşdik bir birimizi dine suwra...

Dowamy »

1821 52
Köneler, 9 years ago


Söygi

salam agzalar.menin bir joram bar.ol hiç görmedigi oglan bilen bir yyl boldy gürleşyaler.olar bir birini dine telfon arkaly suratlaryny gördiler.oglana biiri gyzyn nomerni beryar govy gyz diyip gyzy övyar.oglan hakykatdan hem söyyar.söygisi üçin hemme zada tayyar.gyza öymizi ibereyin diyyar.gyz hem biraz söymane başlady.
yöne gyz söygisini...

Dowamy »

2880 63
Köneler, 10 years ago


Kararym tutanok dimek

salam agzalar.şu yere her kim öz pikrini yazaysyn.
KARAEYM TUTANOK DİMEGİN MANYSY NAME.

Dowamy »

1360 61
Köneler, 10 years ago


Mahribanlarym

mahrban ejemjan senden uzakda bolmak we göbe ganym daman yeri eziz watanym sizi dünyadaki hiç bir baylyga çalyşmaryn.sizi nahilli halayanmy söz bilen aydyp bolonok.eziz watanym den duşlarym çagalygmyn geçen yerleri sizi unutmak mümkinmi.elvetde mümkin dal.sizi şeyle bir göresim gelyar .
mahriban ejemjan.men bir şahyr bolsadym sen hakda goşgy...

Dowamy »

1070 6
Köneler, 10 years ago


Daşary yurtda bolmak adamy üytgedyarmi

salam talyplar.com agzalary.men taze agza
mana hiç birinizin yalnyş düşinmegnizi islamok.belki men yazjak zatlamdan türkmen gyzna menzanok diyip bilersiniz.movzuk söygi hakda.
mekdep yylarmda oglan mana söyyandigni aydypdy ol menden 2 yaş uly.indi ol daşary yurtda okayar.men bolsa okamok.bir gün agenda giremde onun suratlarny gördim.v...

Dowamy »

2157 108
Köneler, 10 years ago