Salam Dostlar!!! Gelin üyşip paytagty üytgedeliň!!! Sebabi gurulyan gurluşyklar, uniwersitetler, fabrikler, Gepiň gysgasy puluň aylanyan yeri diňe paytagt Başga welayat şaher ýok ýaly beyleki welayat iaherleriňem özgermegi üçin şol ýerleriňem paytagt bolmasy gerekmi name? Eger şeyle bolsa beýleki şaherlerimiziňem ösmegi üçin paýtagty üytgetmani teklip edýarin!!! Eger bu mümkin bolmasa başymyzdakylaryň beýleki şaherlere hem üns bermegi gerekmika diýýän...

Köneler, talypmen tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir