Dogrymy yada yalnys?

Men ilki bilen bu sayta zähmet edenlere kop sagbolsun aýdasym gelyär!!! Yöne käbir agzalaryň yazgylaryny yok etmek bu turkmen saýtyna mynasyp görmedim. Bu turkmende bomaýan bir häsiyet. Kim bolsa şol bolsun bu adrese gelýanleriň sanyny azaltmakmy senin aladaň yada köpeltmek? Bular ýaly saytlar agzalaryny kopeltmek uçin alada etyar. A siz bolsa az h...

Dowamy »

1518 10
Köneler, 11 years ago


Paytagty Üytgedelin!!!?!!!

Salam Dostlar!!! Gelin üyşip paytagty üytgedeliň!!! Sebabi gurulyan gurluşyklar, uniwersitetler, fabrikler, Gepiň gysgasy puluň aylanyan yeri diňe paytagt Başga welayat şaher ýok ýaly beyleki welayat iaherleriňem özgermegi üçin şol ýerleriňem paytagt bolmasy gerekmi name? Eger şeyle bolsa beýleki şaherlerimiziňem ösmegi üçin paýtagty üytgetmani tek...

Dowamy »

1215 19
Köneler, 11 years ago


KENDİR GUŞAKDYR?

Salam dostlar. Beyik Magtumguly şahyrymyzyň Yat Bolar goşgysynda "kendir guşakdyr" diyen sözüne gabat geldim manysyny bilyan bar bolsa gayrat edip yazsa gaty hoşal bolaryn.
YAT BOLAR
Garyp aýak ýalaň, kendir guşakdyr,
Bir märekä barsa, orny aşakdyr,
Garyplar at münüp, depse – eşekdir,
Döwletliler eşek münse, at...

Dowamy »

1019 1
Köneler, 11 years ago