toy çakylyklaryndan bir goşgy

tomus dynç alyşlarynda wagt geçirmegime kömek edyan ejem we kakama gelen toý çakylyklarynda yazylan goşgylar diýseň göwnümden turypdy. ine şolardan biri:
ýaşlygyn gunçalap gülleýän çagy,
ýatladan mahaly miwelän bagy,
toýmuzyň hormatly myhmany bolyň,
toýmyzda şatlyk mukamyn çalyň.

Dowamy »

2371 7
Köneler, 11 years ago


Küresel ısınmadan dolayı su tasarrufu önlemleri

su böreği ve sulu köfteyi az tüketelim,gidenin ardından su dökmeyelim,kızlara ve erkeklere sulanmayalım,sulu boya değil kuru boya kullanalım,meyve suyu değil posasını tüketelim,kimsenin arasından su sızdırmayalım,çok yürüyüp ayaklarımıza karasu indirmeyelim,kimseyi bir kaşık suda boğmayalım,havadan konuşalım sudan konuşmayalım,saman altından su yür...

Dowamy »

1361 17
Köneler, 11 years ago


Gelin oyun oynalyn

barde köp kişiniň içi gysýandyr diýip pikir etdim we şeýle oýun pikilendim şu sayta gelýanler we ýazgy ýazýanlaryň iň halaýan nahary namedigini bir öndaki soraýa we beýleki biri jogap ýazyp yzyndan jogap ýazjaga name nahary halaýanyny soraýa sorag şu sen haýsy nahary gowy görýaň?

Dowamy »

1290 8
Köneler, 11 years ago


Matallar

salam çagalygynda herhili gyzykly oyunlar oýnap ulalan türkmen yaşlary. bu yazgymda türkmen matallaryny ýatlasym geldi.sizden hem haýiştym aklynyza gelen matallary yazmagyňyz belki olary heniz eşitmedikler hem bolmagy mümkin:) ine olardan kabirleri:
1.pessejik öyden gar ýagýar
2.bir alaja ýüpim bar nira zyňsam ýetýär
3.ýere urd...

Dowamy »

1474 10
Köneler, 11 years ago


Ahlakly yaşlaryn ayratynlyklary

Pygamberimiz(s.a.v):"yaşlaryň iň ahlaklysy ýaşyulylara meňzeýanidir","garrylaryň iň erbedi bolsa ýaşlar ýaly ýaşaýanlardyr" diýipdir.muňa görä aýal maşgala ýada erkekleriň iň ahlaklysy bir aýagy gabyrda garrylar ýaly ölümi we ölümden soňyny pikir eden,ahyrýetine azyk taýinlaýan,yaşlyk höwesleriniň guly bolmaýan we gapyl bolmaýan adamdyr we iman güj...

Dowamy »

992 0
Köneler, 11 years ago


öylenjek yaşlaryn dykkatyna

her ýetginjek arzuw edip öýlener.kabirleri özlerine görä ýan ýoldaş tapyp bagytly bolar,kabirleri bolsa munyň tersine."ýan yoldaşyna seniň bilen öýlenenim gowy bolupdyr" diýenler ýada "käşkä sen bilen öýlenmesedim"diyenler bar.ýetginjekleriň öýlenenlerinden soň"käşkä" diýmezlikeri üçin şulara üns bermekleri gerklidir.
1.özünizi tanaň
...

Dowamy »

1482 10
Köneler, 11 years ago


Anekdot(waka türkiyede bolup geçya)

bir bün jynaza akidilýan maşyny sürýän yaş oglan yolda gidip barýarka söýýän gyzyna duş gelýa we:
oglan:Ezizim gel işim ýok seni aýlamaga akideýin
gyz:bar ýok bolsana şu maşyn bilenmi diýip joagp berýa.oglan bolsa sowuk ganlylyk bilen:
-- sen men gadyrymy bil il muna münmek üçin ölýä ölýä:)

Dowamy »

1070 0
Köneler, 11 years ago


Toylardaky gutlaglar

salam garagöz türkmen yigitleri we uzyn boý,alma yanak türkmen gyzlary.mena uzyn wagtdan bari toý garasy görmanim üçin toýlarda aýdylýan owadan şeýle kawagtlar öz gezeginde geplenilýan ýada aýdara söz tapman başgalaryna goşunylýan sözleri ýatlasym geldi.sizinem bu temada kan zat bilýanliginizi bilýanim üçin şu temada herkimiň bir gutlag ýazmagyny h...

Dowamy »

10877 17
Köneler, 11 years ago


Telefonyma gelen gynançly sms

ýat illeriň gyzlary hiç owadan bolanok,
ýüzüň yüzüne gülsede hiç yüregiň gülenok,
türkmen gözelleri ýerine hiç gözel taý gelenok,
gyzsyz yakdy yaşlygymy meniň talyp ýyllarym.

mena şu goşgy ýurdumyzdan daşda okaýan talyplaryň esasanam türkiýede okaýanlaryň goşgysy diýip hasapladym.mena inşalla yene 1 aýdan ata-wa...

Dowamy »

1320 6
Köneler, 11 years ago


Tire-taypa

tire-taýpa meseleleriniň nirden,nädip,kim tarapyndan tapylandygyna bilemok welin meniň pikirimçe güçli bolan türkmen milletini bölmek üçin tapylan zatmyka diýýän.sebäbi bir adama baha bereňde tire_taýpaň näme dahyly boljakdygyna mena akyl ýetirip bilemok. bir ýere baranda nirden,kimlerden borsyn,aslyň nireli,tiräň name diýen ýaly soraglar iň halama...

Dowamy »

2741 11
Köneler, 11 years ago


Hemmanizi ata watanymyza çagyryaryn

salam türkmen talyplary.in sonky yazgymdan son türkmenistan watanymy söyyan oglanryn kandigine gaty guwandym.ilki okamaga gelen wagytlarym yzyma gidesim gelenokdy yöne şutayda watanymyzy özünden önde tutyan oglanlaryn bardygy meni eziz watanymyn gowylaşjakdygyna mende uly umyt döretdi.dogrymy aytsam şuwagta çenli okuwymy gutarman watanymyzyn gowlaş...

Dowamy »

1087 7
Köneler, 11 years ago


Gaharym geldi, Utandym,Namys etdim

dün star tv de ar ya da heley isleyanlerin programmasyna gözüm düşdi.seretsem bir gyz otyr ady firuze dur seredeyin özbek öytyan diysem türkmenistanly bolup çykdy.namemiş özüne 25-27 yaşly ar ideyamiş.daşary yurtlardan gelen oglanlaryn yanynda utandym gaharym geldi namys etdim.indi men pikirmça kabir zatlara dur diymegin wagty geldimika diyjek boly...

Dowamy »

5037 76
Köneler, 11 years ago


Yazgy manyly bolsa...

salam uzyn wagtdan bari aranyzda bolmak nesip bolmady yöne bärde ýazylan köp ýazgynyň bize hiç hili peydasynyň bolmajagyna göz yetirdim. Meselem goşgy bölümü meniň iň dykkatymy çeken bölümdü yöne kabir kişilerin manysyz we mazmunsyz goşgylary meni şol bölümden uzaklaşmagyma sebap boldy.Belki men ýaly kan adam bolmagy mümkin eger yazan zatlarynyzy g...

Dowamy »

1273 6
Köneler, 12 years ago


öz işini gurmakmy yada başga birinini işgari bolmak

öye baran wagtyn \"gel barde 2 -3 milyon aýlyk bilen işlaber.Bariniň yagdayina göra erbet dal\"diýýaler.yöne sana göra problema bolan aýlyk dalde öz işiňi gurmak bolsa kyn yagdayda galyan.eger ene ataň pikirine gulak salan wagtyň kelländaki pikirlerden uzaklaşmaly bolýa, öz kelläňe görä hereket eden ýagdaýynda bolsa käbir işler gijä galýa(meselem:ö...

Dowamy »

2435 54
Köneler, 12 years ago