Futbol oýny Demirgazyk Amerikadaky indeýler tarapyndan oýlanyp tapylýar. Olar ilkinji bolup kauçuk toplaryny ulanýarlar. Soňra futbol bütin dünýä ýaýrap başlaýar. Wagtyň geçmegi bilen onuň düzgünleri oýlanyp tapylýar. Oýnuň ýeke-täk düzgüni XIX asyrda Angliýada ýola goýulýar we dünýä ýaýraýar. Ol tiz wagtdan dünýäde uly meşhurlyga eýe bolýar.

Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir