Salam agzalaryň ählijesine,
Size meň göwnimiň şady görinsin,
Bu ýazan goşgymyň setirlerinde,
Bilýän agzalarymyň ady görinsin.

wagt, Panturkist, messibet agza,
12 bilen Arsen sygdy bu ýazga,
Soho aga saýdyň gyzykçysa
Ýene oň gadamly bady görinsin.

Sabirova_M, Babaniýazow Dj,
Adalat19 gitdi bir ýana,
Nirde Ýylgyn bilen Gerçeknazar aga,
Olaryňam ýazýan zady görinsin.

Umman, Jupiter, Etika, MrOkas, Rakuten,
Mirasymyz hem-de Jeksparro,
ZET-PRO-nyň hem başy aladaly,
Täze hostinginiň üstündemişin.

Aynura bilen Yashalym dostym,
Hemmäň ýadymda däl, wah Perhat nätsin,
Ady çykmadyklar goýaýsyn rastyň, Menden öýkelänleň ady görünsin.

Goşgyny tertipläp saýta goýan - Perhat Sabirovv
Awtor - wulkan

Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir