Könelen namazlyk uniwresitetde okayan dowrumiz 80-nji yyllardy. zeytuny sanap iyyan dowrumiz. bolyan kwartiramyzdaky şertlerin owerligi yokdy. 2-3 oglan bolup yaşayardyk. şol şertlere garamazdan sowalgamyzyn 1/3-ne kitap alyardyk. onumizde ideallarymyz, maksatlarymyz bardy. Dini parzlarymyzy yerine yetirmage synanyshyardyk. dashymyzdan syn edip yoren tanysh oglanlarymyz birgun bizin bilen has yakyndan tanyshmak arzuwlarynyn bardygyny aytdylar. olary oye çagyrmaly diyen netija geldik. myhmanlarymyz \"dowrebap\" yaşayan oglanlardandylar. namaz, dini maglumatlardan kan habarly daldiler. bir salymlyk olaryn unsi kitaply tekjelerimizde eglendi. kitaplaryn atlaryny okadylar. kellelerinde kabir soraglar peyda bolupdy. ol dowrun meşhur gurrunleri başgady. imanyn esaslary dile getirilmeyardi. namaz bir yonekey dap hokmunde gorulyardi. gyz-gelinlerin yaglyklary - dowletin esasy problemasydy. elbetde, ozune degişli bolmayan işler bilen meşgullanmak ynsanyn nebsine has yenil gelyar. dowrebap yaşamaly, din modasy geçdi diyip hasaplanyan dowurlerdi. şol dowurde kop dostlarymdan tapawutlylykda namazlarymy wagtly-wagtyna kylmaga synanyşyardym. ertir namazlaryna turmak uçin buldilnik sagadyma çatylan magnitafonym açylyp, Mustafa Ismailyn Lokman suresini okayan kasetasy aydyp başlayardy. naçe jan etsemem dostlarymy namaza turuzyp bilemokdym. ertir namazyndan sonra Allanyn kelamy bolan Gurhandan birnaçe sahypa okayardym. bize tazelikde yaşamaga gelen oglanlardan birinin meni goz astyndan synlap yorendigini son bilip galypdym. talyplyk yyllarymyz hem geçdi. herkim oz welayatyna gidip, oz durmuşyny gurmaga başlady. ayryljak wagtymyz, menin namaz okamagymdan tasirlenip, namaz okamaga başlan bir oglan bilen namazlyklarymyzy çalşdyk. aradan yyllar geçdi. wagtyn geçmegi bilen dostlar bilen aramyzdaky bolan bag gowşady. yylda bir sapar janlaşmak bilen onyardyk. dostlarymyn durmuşyndan kan habarym yokdy. emma ozumin jogapkar işlerin birinde eşlemegim sebapli, sosyal sredamyn tasirindenmi biljek dal, namazlarymy onkisi yaly wagatly-wagtyna okamayardym. sonabaka has hem namazdan sowaşdym. son-sonlar namazy terk etdim. yaşkak \"Remezan musulmany\" diyyan, dine Remezanda ybadat edyan adama owrulipdim. şeylelikde yaşym 40-a golaylapdy. dinden halys sowaşypdym. bir bahana bilen talyplyk dowrumizde bile yaşan oglanlaryn birine myhmançylyga gitdim. ol mana Alla Tagala bolan soygusi barada gurrun beryar. iman barada gurrun edyardi. namaz wagty gelende dostumdan utananlygym sebapli namaz okamaly boldum. gozume ynanmadym, namaz okamak uçin onume atan konelip, yupleri çykyp, gyralary sokulip giden namazlyk - şool biri-birimiz bilen çalşan namazlygymyzdy. bu namazlyk nadip bu dereja geldika?! bir namazlygy bu dereja yetirmek uçin, gor, naçe wagtlap, naçe rekagat namaz kylmaly bolandyr! namazlyga seredyan we ozumden utanyan. mendaki galan namazlygyn pikirini etdim, ol entegem başdaky tazeligini yitirmandi. oyun bir gizlinrak yerinde durandyr... - Nadip boldy, bu yşky nirden tapdyn? diyip soradym - Birwagtlar senin okayan namazlaryndan we Gurhanyndan tasirlenipdim. Hiç bir kitap mana senin halyn yaly tasir edip bilmedi, jogabyny berdi. ozumden şeyle utandym... oye gelip hiç duzuw uklap bilmedim. gozumu yumsam basyrganyardym. ozume gelmeli, Alla Tagala yakynlaşmaly. yone muny etmek şeyle kyndy... namaz okamaga duranymda hamana birine gorunmek uçin edyan yaly bolyardym oz yanymdan we taşlayardym... yene-de ozumi zorlap dine yatsy namazyny goyberman wagtly-wagtyna okap başladym. bir gun yaltalyk menden ustun çykyp, namazymy okaman yatyp galdym. basyrganyp oyandym. duyşumde jahennem odunyn bir dilini gordummikam diyyan. şeyle grkdum. şu wagta deniç beyle gorkmandym. bu gorky bu dunyanin gorkusy daldi. yatsy namazymy kyldym we butun bedenimi gurşap alan gorky bilen yatdym. sonky gunlerde naçe yyllap elime almadyk Gurhnanymy açdym, okajak boldum, emma bolmady. harplary birinji gezek goryan yaly bolup, okap bilman telim wagt seredip oturdym. Gurhan meni terk edipdi. gunde 1-2 setirden okaryn diyip maksat edindim, gapdalyndan Gurhnanyn terjimesini (manysyny) hem okadym. ayatlary edil birinji gezek okap goryan yalydym. Bakara Suresinde \"Sabyr we namaz bilen Alladan yardam islan\" diyilyardi, Nisa Suresinde bolsa uruş/soweşde namazyn nadip kylynyşy yazylyardy. hatda uruş hem namazy taşlamaga bahana hokmunde gorlenokdy. men na hetdime yaltalyk zerarly namazy taşlap bilerin?! dostum yadyma duşdi. ona beren namazlygym şeyle konelipdi. men yaltanyn namazlygy bolsa şol onki bolşy yalydy. parz namazlarymyn daşyndan onki okamadyk namazlarymyn kazasyny almaga başladym. birnaçe gunin içinde balagymyn dyzlary agaryp başlady, dyzlarymda yadawlyk peyda bolyardy, emma namazlygyn şol durşudy. şeylelikde 3-4 yyl geçdi, emma namazlygymyn şol tazeligi. dine ayagymy goyyan yerimin renki çala solupdy. Alla jan, dostumyn soygusi nahili soygi, nahili yşkkan, kim bilyar naçe gije, naçe gundiz Allaha ybadat edip namazlygy şol dereje koneldip bildi?.. Hadyslar: \"In ustun namaz, ayakda durma wagty uzyn bolan namazdyr.\" -Ogurlyklaryn in erbedi namazdan ogurlamakdyr. -Kişi namazyndan nadip ogurlar? -Rukuw we sejdesini doly yapmazlyk bilen namazyndan ogurlar. Pygamberimiz (saw) buyurdy: \"Birinizin gapysynyn onunden bir çeşme aksa, kişi gunde 5 gezek şol suwa yuwunsa, kirinden yz galarmy?\" \"Yok, tamiz bolar\" diydiler. \"Ynha, 5 wagt namaz hem şeyledir. Alla namaz sayasynda butun gunaleri tamizlar.\" \"Islendik bir kişi, gowy edip taretini alyp namaz kylsa, şol namaz bilen indiki namazynyn arasynda eden butun gunaleri bagyşlanar.\" \"Islendik bir musulman parz namazynyn wagty gelende, ol namazyn taretini gowy alyp, namazyny gorky we hormat arasynda, rukünlerinem (namazyn esasy hereketleri) doly yerine yetirse, bilsin, bu namaz onun uly gunalerinden başga, öň eden butun gunalerinin garşylygy bolar. Butun yyly hem şeyle bolar.\" \"Amal işlan! Amallaryn iň hayyrlysy - namazdyr!\" \"Maňa zenanlar we hoşboy yslar söydurildi, emma gözümiň aydynlygy namaz boldy.\" Bir adamyn soragyna Pygamberimiz (saw) jogap berdi: \"Allah gullaryna 5 wagt namazy parz etdi\", ol adam jogap berdi \"Bulardan ne az ne-de kop etmerin\" diyip, and etdi, Pygamberimiz (saw) \"Şol adam sözünde dursa hökman Jennede girer\". \"Çaga sagyny çepinden ayyryp biljek yaşa geleninden, oňa namaz kylmasyny aýdyň.\" Pygamberimziň (saw) musulman bolan kişa ilkinji öwreden zady namaz bolardy. \"Küpür bilen imanyň arasynda namazyň terki bardyr.\"

Köneler, merwli_gyz tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir