»®« Telefon bilen ýaşamaga şeýlebir öwrenişipdirin welin, ýöräp barýarkam "pikirler-de" ýazamda ýykylyp bir ýerimi agyrtmakdan dälde, harp ýalñyş göýbermekden gorkýan.

»®« Howa gyzgyn, balyklar hem derleýändir diýip, akwarýuma buz ýaly kola guýdum. Göräýdä bulary. Begenjinden ýaña hemmesi arkan ýüzüp başlady.

»®« Jalaý gözler bilen gapdalymdaky stolda kokteýl içip oturan gyza seredip durkam: «Nämä seretýäñ, haýwan?» - diýende, göz ýetirdim men Shah Rukh Khana dälde, Ýalmoguzhana meñzeýän ekenim.

»®« Tok sönende «bä, diñe biziñki söndimi-kä» - diýip, daşaryk çykyp seretýän adamdan zyýan gelmes.

»®« Eneme oýun edip: «Ene! Sen dagy ýaşa entäk, dostluk.ru saýtyna girmelä. Deñ-duşlaryñam bar» - diýsem, «Dotsluk ugrat, kabul edeýin. Nigim "Crazy girl"» - diýdi. Men häzirem şokda. :shok:

»®« - Jora, sakgyjyñ barmy?
- Bar, ýöne saña ýok.
- Mugallym, Maýa sakgyç çeýneýär.

»®«  Erkekler, bir gyz «üşedim» - diýende: gujaklaýanlar, kastýumyny berýänler we «menem» - diýip, jogap berýän kemallary hasaba alsak, üç topara bünýär.

»®«  Öýde ýeke wagtyñyz aşhanadan tykyrdy sesini eşideñizde "öw", "alýow" ýa-da şuña meñzeş ses çykarýanlar, sesiñize bir jogap gelse, käbir ýakymsyz yslaryñ peÿda boljagny bilýän.

»®« Giren gabynyñ şekilini alýan madda suwuk madda diýilýär. Ýöne, bul esasda alsak arak suwuk madda däldir, Sebäbi arak adama täzeden şekil berýän.

»®« Telefon belgiñi "kontaktdan" pozdym, Birden ýalñyşyp jañ edeñde ekranda adyñy okap, tolgunmakdan ýaña ýüregim ÿarylmasyn diýip.
Bolmasa maña näme unutdym elbetde.

»®« Awtobusda, filmlerdäki ýaly duýguly sahnalary janlandyrmak isläp kellämi aýna ýasladym...
minutda altymyş gezek kellämi aýnana urdym.

»®« Pulyny töläp kursa gatnardyr, Mugallym gelmese "urraaa" - diýip begenerdik. Baýmydyk, kemalylmydyk? bizä düşünmän galdyk.


terjime: @Allaberdi T.Ç
çeşme: sevilensozler.com

Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir