Salam saýtdaşlar!!!
Soňky wagtlarda käbir forum saýtlarda köplenç, şu soraga duş gelýän. Indi sorag:
Ýer togalakmy ýada tekiz??
Siziň pikirleriňizi bilmek meniň üçin gyzykly. Hany onda kommentariýada.....

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir