1. Habarlaşmak üçin ulanylýan beýleki programmalardan tapawutlylykda, IMO-da çatda ýazyşyp otyrkaňyz ähli ýazýan simwollaryňyz onlaýn görnüşde garşyňyzdaky adama (dostuňyza) görünýändir. Ibereniňizden soň däl, ýazyp otyrkaňyz harpma-harp, nokatma-nokat söhbetdeşiňize görünýär. Bu häsiýetnamany öçürmek üçin, şu ýerden belligi aýyrmaly:
«Меню -> Настройки -> Конфиденциальность -> Чат в реальном времени»;
2. IMO-nyň interfeýsinde ähli düwmeler biri-birine ýakynlygy sebäpli, käte IMO-daky dostuňyza bilmezden el degmegi arkaly jaň edilýär ýa-da ses iberilýär. Şol sebäpli, düwmelere basanyňyzda ünsli boljak boluň;
3. Dostlaryňyzyň we dostlaryňyzyň dostlarynyň paýlaşan pursatlary (surat ýa-da wideo) sizde çykar ýa-da çykmaz ýaly:
«Меню -> Настройки -> Уведомления об историях» diýlen ýerde bellikleri gerekmejeginden aýyrmaly;
4. «Меню -> Добавить друзей -> Добавить себя» diýlen düwmä bassaňyz, telefonyňyzda belgileri ýok bolup, siziň belgiňiz olarda bar bolan adamlary sanaw görnüşinde görmek bolar. Olary goşmak mümkinçiligi hem göz öňünde tutulan;
5. IMO-da dostlaryňyzyň (kontaktlaryň) sanawynda bar bolan dostuňyzyň telefon belgisini bilmeýän bolsaňyz näme etmeli?
Şol hasaby pozuň we oňa “Salam” diýip ýazyň. Jogap beren ýagdaýynda, onuň ilkinji ýazan habary bilen çat penjiresiniň üstünde telefon belgisi hem görüner;
6. IMO-nyň özi awtomatiki usulda ulanyjy tarapyndan görlen suratlary we wideolary telefonyň ýadynda saklap galýar, näme etmeli?
«Меню -> Настройки -> Хранилище» - IMO-da gören surat we wideolaryňyzyň telefonyňyzyň ýadynda galyp-galmazlygyny sazlap bolýar;
7. «Меню -> Настройки -> Закрыть чаты» düwmäni bassaňyz, ähli açyk çatlaryňyz ýapylar;
8. «Меню -> Настройки -> Изменить изображение профиля» – hasabyňyzyň esasy suratyny çalyşmak;
9. Islendik hasaby IMO-da blokirlemek üçin: ýokarda sag tarapdaky «Контакты» sanawyndan zerur bolan hasabyň üstüne bir gezek basmaly, soňra şol hasap bilen çat penjiresi açylar. Çat penjiresiniň ýokarsyna (adynyň ýazylgy duran ýerine) bir gezek basyp, sanawyň aşagynda «Заблокировать» düwmäni sag gapdala (aktiw ýagdaýa) geçirmeli;
10. Pursatlary paýlaşmak üçin «Добавить историю» düwmesine basmaly. Eger paýlaşylan pursadyň dostlaryňyza görünmegini isleseňiz, onda sag düwmä basmaly, eger dostlaryňyza we olaryň hem dostlaryna görkezmek isleseňiz çep düwmä basmaly;
11. «Меню -> Настройки -> Конфиденциальность -> Последняя активность» diýlen ýerde soňky gezek IMO haçan gireniňizi hemmelere ýa-da dostlaryňyza görüner ýaly, ýa bolmasa hiçkime görünmez ýaly sazlap bilersiňiz. Üns beren bolsaňyz, IMO-da islendik adam bilen çat penjiresi açylanda, ýokarsynda, ýagny adamyň ady ýazylgy ýerinde onuň soňky giren wagty, ýa-da onlaýn (häzirki wagtda IMO-da aktiw) ýagdaýy görkezilýär, käte bolsa hiç zat görkezilmeýär. Bulary ýokarda belläp geçişimiz ýaly sazlap bolýar;
12. «Меню -> Настройки -> Конфиденциальность -> Фотография профиля» diýlen menýuda IMO hasabyňyzdaky esasy suratyň kime görünip-görünmezligini sazlap bolýar;
13. «Меню -> Настройки -> Конфиденциальность -> Отчеты о прочтении» – biri size ýazanda, ýazylan habary siziň okap-okamandygyňyz barada duýduryşy kimlere görünmelidigini sazlap bolýar;
14. «Меню -> прямой эфир» - bu IMO-ny beýleki programmalardan tapawutlandyrýan mümkünçilikleriniň biri. Eger siz «прямой эфир» menýusyna girseňiz, onda şol wagt onlaýn görnüşde, göni ýaýlymda bolan adamlaryň sanawyny görersiňiz. Hat-da, ýokarda sag gyrada haýsy ýurtdandygy barada hem baýdak görnüşinde maglumat berilýär.
15)Imo-nyň «прямой эфир» mümkinçiligi birbada köp adamlar bilen wideo şekilli görnüşde habarlaşmak üçin niýetlenen. Mysal üçin, mugallymyň okuwçylara sapak geçmegi.
Goşmaça:
Aýratynam soňky wagtlarda köp ulanyjylaryň isleg bildirýän, ýagny IMO-da dostlaryňyzyň dostlaryny goşmak mümkinçiligi häzirki wagtda ýokdur (eger bilýän bolsaňyz biz bilen paýlaşyň). Ýokarda belläp geçişimiz ýaly, bu programma gün-günden kämilleşdirilýär we gelejekde bu funksiýanyň goşulmagy hem mümkin.
IMO barada bilýän başga-da gyzykly maglumatlaryňyz bar bolsa, bize iberiň, biz hem öz gezegimizde okyjylarymyz bilen paýlaşaly.

Perhat Sabirovv

Tehnologiýa, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir