otyryn oyimde,ümsümlik orän,

seni synlap laptopumda talyp.com,
keshbin gormesemde agzalaryň men,
tanayaryn sozlerinden talyp.com.......
adyn talyplykdan gelip chyksa-da,
mena talyp dal (nadeyin nesip etmese,
yone irde gichde nesip etse-de,
beygelderin seň adyňy talyp.com....
agzalaryn bar mahrem yurekli,
sadadan sypayy arslan yurekli,
geler wagt- hemmesi hem gerekli,
bolup yetisherler ile talyp.com....
gelip bashlar ata agamyz ir bile,
säher wagty,payhas bile din bile,
edyan arzuwlaryna- uly il bile,
ber ak pata bu höwese talyp,com...
derman-atly bir agzanyň hayrany,
sozi nayza yaly,yerbe-yer bary,
yazyan mowzuklary yagla-bal yaly,
garyshypdyr saňa diyseň talyp.com....
harmandali hakda yazmak hokmanmy,
beyle uly güyji saklajak bamy,
birden tapylaysa sheyle bimany,
bergin merkin uly guychle talyp.com....
maxad-ymyz ozi mary ilinden,
bu turkmenin daragtyndan,gülünden,
edyan ishi belli bolar sozinden,
gulak salyp dinle sozin talyp.com....
jankakamyz durshy bilen bir haybat,
talyp ozem mesgeni haydarabat,
yone yuregi pak,yokdur erbet zat,
gaharlanma onyn u/n talyp.com.....
shagyzymyz-korpejämiz,wah yaňyja 17,
soygi hakda pikir edip,yuregi dertde idi,
yone beyle pikirden birazajyk ir idi,
gorkez ona durmushyn yol-yodasyn talyp.com.....
emillio diyip geldi birisi yetip,
ozi inglisje gurlap,\"kim t-abatdan\"diyip,
shondan son gorinmedi gitdi ol senden yitip,
habar al oz agzaňdan,name boljak talyp.com....
atdashyn bar talyp145 diyip,
bilmen nirde okayar?watandan ayra gezip,
gunde girer sayta diňe-diňe sen diyip,
bilgin gadryn beyle agzaň oz yerinde talyp.com....
kawagtjyk gelip girya butayyk bir achilles hey,
yash wagty kashir iyip, akyllylygy shondan ey,
4 gun boldy yitenine- girmeyarle,barik hey,
kawagtjyk gelip girse,bizem barde talyp.com.....
guleryuzli gelip girer,kawagtjyk näz bile,
goz öňüme getiryan-\"assa basyar,uz bile\",
gelshi yaly chykyp gidyar,sag 100 (km) tiz bile,
yene biraz dursana diyaysene-talyp.com....
mylayym gyz gelip girse bolar bari enaýy,
bir zat yazsa joshup yazar,sayt bolar yaz yaly,
ay bolyada yeter artyk,kanbir beyle öwmäli,
gotermane gayrat gerek,dogry dalmi talyp.com.....
bardyr yene adam.ozem.sheyle shoh,
diyeni dogry chykmasa alyp götär ony goh,
altyn-asyr halkasynda birwagtlar boldy-duh-
olam senin bir bolegiň,dogry dalmi talyp.com.....
gelayyami shazadamyz käwagtjyk barik hem,
gelayse-de yz galdyrman derrew gachyp gidyar hem,
-name üçinkä soragyňa jogap tapyp biljek men,
öylenensoň kyn bolyara,düşünäysene talyp.com.....
lider dostum gelip giryar,sayta howes bile,
käwagtlar goshgy goshyar,dilden dal yurek bile,
käbirleri lider boljak,diyip getirse dile,
agzalarym bela yaljak,diyyarmidin talyp.com.....
gaty gormäň talyplar,häzirlikche bor yaly,
hazir bolsa yadowrak,yatsam has oňat yaly,
pikir edip otursam,gorsem yzy bar yaly,
erte yene gelerin!nesip etse talyp.com....

Köneler, garabekewul tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir