Şajan ýassygyň gurasyn sökdi we içine elin söküp içini dördi. Ol bir zada eli ildi, ony alyp görse, maşynyň teh pasporty eken, howlukman açyp gördi, görse bir gyzjagazy gujaklap duran är aýal bardy .
- wah,paliýamanlar öziňizde-de gyz bar ekenä, birniň hojalygyn dargatmaga nadip wyždanňyz çatdy hudaýsyzlar,maglyhlar , haýwandan azan nejizler, haýwanam degmedige degenok ahyry: - diýip hyrçyny dişledi.
Gahar beýna urdy, gözi gyzardy, daňyň ataryna howlykdy, ol ýerinde aganap, aganap daňa golaý irkildi.
Duýşunde Mähriň
- Şajan, armanly goýmaý meni arym alyp beraý diýip aýtsa, Jemal
- doganjan,seniň ýuziň gyzarmajak bolyp öýden çykman, gezip ýören halyma,ýeke ýere ýeke çykman otyrsamda iň soňynda duşen ýagdaýyma, kömek edaý, diýýan ýaly
ejesiniň, gyňajynyň užy bilen gözýaşyn süpurup durşy duýşune girdi, ol aganap ,aganap, gara basyp hopurganyp turdy
Ýerinden turansoň hem ukudan açylyp bilman ep esli pikir edip ýatdy
Ertirligin çalak çulak iýip daş çykdy, özüniň nira barýany özi hem bilenokdy
Maşyny şol aýdylan ýylgynly oýa sürdi, ol o taýyk baryp bir laý göz gezdirdi, o taýda otyryp ýeke özi aglady we hyrjyny dişläp ýerinden turdyda ,dosty Durdylara gitdi. Ol dostyny tapyp bar zady oňa bolşy ýaly aýtdy we teh pasport yň üstu bilen ony gözlemage komek etmegini haýyş etdi
Durdyň dostyn ýeke goýmady ,onyň tanyş dostlarynyň biri hukuk goraýjy bolyp işleýardi,onyň bilen maslahatlaşmany makul bildiler
Olary tapmak gaty kyn hem bolmady, Durdyň dostunyň üstu bilen ol iki sany hudaýsyzy tapdylar.
Olaryň biri ýaş gyz zorlanma gunasi bilen we bir ölim gunasi bilen 25 ýyllyk tussaglykda ekeni, maşgalasy bolsa ony näletlap öýin taşlap gidip başga birne durmyşa çykyp gidipdir,beýlekisin bolsa tapmak kyn duşmedi.
Durdyň dostunyň kömegi bilen, teh pasporty we telefon ýazgylar bilen onyň gunasin ýuzine goýyldy we adam ölumi we zorlamak bilen uzak wagtlyk gözenegiň aňyrsyna dykyldy
Şajan Durda we onyň dostyna uly minnetdarlygyn bildirip,uly uly alkyşlar okady
Ondan soň Şajanyň duýşune hiç wagt aglap,ne jigsi,ne- de gelni ne-de ejesi girdi
Ol indi azajyk arkaýynlandy.
Aradan esli wagt geçensoň Şajan çagalaryn daýzalarynda goýyp daşary yurda gitdi.
Ol o taýda gaýbana okap daşyndan işlap başlady .
Ol şol ýerde bir okap ýoren gyz Şirin bilen tanyşdy.Şirini Şajan gowy gördi, Şirinde ony halady. Olar bir ýyllap halaşyp gezdi we şol ýerde kiçirak kursdaşlaryn çagyryp toý etdi
Olar okuwaryn gutarýanja 5 ýyllap daşary ýurda boldylar.
Şol aralykda Şajanyň ýene ekizjeleri dunýa indi, bu gezek bir gyz bir oglan boldy,Şiriniň özide ekiz gyzlaryň biridi.
Birinji çagasy hem ekizje boldy
Olar ýurda gelende Şajanyň ilki ekizjeleri mekdebe gatnap ýordi.
Şajana ýene bagt gulup bakdy ,öýi dolyp durdy indi öýinde çagalaryň gulkusi esli ýere ýaňlanyp gitýardi ...
Bagtly durmyşyň hözirin görmek her kişä nesip edsin

~~~~Soňy~~~~

Şajanyň .gurruň bermegi esasynda ýazyldy

Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 11 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir