Eshabi kehf atlarnyn keramaty.

Eshabi Kehf atlaryny pygamberimiz çagalarnyza owredin diyipdir çunki olaryn atlary:
1. bir binada yazylgy bolsa ol bina yanmaz
2.birzada yazylgy bolsa ol zat ogurlanmaz
3.bir haywanyn ustunde yazylgy bolsa ol haywan gaçyp gitmez
4.yangynda bir bölek matan yuzune yazylyp odyn içine atylsa yangyn söner
5.köp aglaya...

Dowamy »

549 5
Bilim, 10 months ago


Arhiwden

Ýüp bilen çekýärin her kanikuly,
Münýän uçarymyñ ugry Aşgabat.
Gelip Paýtagtyma gözümi dikýän,
Üýtgemändir, binalardan başga zat.

Tiýatrlar, barlar, mermer binalar,
Ünwersitetler, muna öñem görüpdüm,
Elli müñ dollarmyñ bolmany üçin,
Kän gezekler gapysyndan dönüpdim.

Köçeden bir...

Dowamy »

749 2
Edebiýat, 1 year ago


Şeyle boljakmyş

Ýene 10 ýyldan şeýle boljakmyş:
Gyz tarap oglana sawcy barjakmyş,
Hindileň şol däbi bize geljekmiş.
Begeniň oglanlar, gynanyň gyzlar.

Gyzlaryň yzyndan barmaly dälmiş,
Näzlerini çekip ýörmeli dälmiş,
Galyň diýlen zadam bermeli dälmiş,
Begeniň oglanlar, gynanyň gyzlar.

...

Dowamy »

1023 10
Edebiýat, 1 year ago


NEBIS

Göwnüm Nýu Ýorkda uçýar,
Özüm bolsa obada.
Göwnüm BMW-de uçýar,
Emma özüm wolgada.
Göwnüm ýyldyzy islär,
Emma aýagym ýerde.
Göwnüm alymlyk islär,
ýöne zat ýok bu serde.

Göwnüm Ýewropa islär,
Emma göwräm Azýada.
Göwnüm dem almak islär,
Krymda,Antalýada.

Dowamy »

1467 3
Edebiýat, 1 year ago


Ertir.com agzalarnyn doredijiligi

gosgylar yygyndysy

-indirmek ucin
https://cloud.mail.ru/public/BbK1/QawKfXvJj

Dowamy »

819 7
Edebiýat, 1 year ago


Hindi gyza doran soygi

Owadandan owadan gyzlar gördüm dünýäde,
Emma seniň ýüzüň dek nurly ýüzi görmedim.
Owadandan owadan gözler gördüm dünýäde,
Emma seniň gözleriň dek nurly gözi görmedim,
Emma senden hem garyp harly gyzy görmedim.

Ýörişiň messan-messan,
Her bakyşyň bir dessan.
Seni dünýä bagş eden
Gözel ül...

Dowamy »

911 0
Edebiýat, 2 years ago


Gowja gosgylar

salam.. gowja sadyyanja gosgylar bo-sa goyalyn teswirde.. ertir.komdan zatdan galak gacakaary bar bolsa.. @nowca, @gurban93 @turkmentalyp we basgalar

Dowamy »

899 10
Edebiýat, 2 years ago


Saydyn ady talyplar.kom bolsa,

gelin talyplyk barada, talyp durmushyndan "bolan wakalary" zatlary paylasjak bolalyn..(dine tdh habarlarny dalde) 😉

Dowamy »

892 2
Täzelikler, 2 years ago


Talyplar.com 2007 den bari diri

yone diri bolmakdan ne peyda "janly" ve hereketli bolynmasa?!

Dowamy »

891 1
Täzelikler, 2 years ago


Talyplar.com

shu yerem biraz ozgerdilse taze funksiyalar girizilse, saytyn osmegine sebap barka

Dowamy »

936 0
Köneler, 3 years ago


Ertir.com yapylmasa adam girjek dal eken barik

Dowamy »

770 0
Köneler, 3 years ago


Ask.fm

Ask.fm a giryaniniz barmy? @Peri agzanyn aydysy yaly IC GYRYOREY :-P

Dowamy »

1264 7
Köneler, 6 years ago


Ertir.com

Sonky gunler birzatlara bolya ertir.com a... İşlanok

Dowamy »

1167 2
Köneler, 6 years ago