-Ilki bilen hemmä salowmäleküm!!! Men siziň araňyza şu gün Daşoguz welaýatyndan goşuldym. Egerde şu mawzugymda kemçilik ya-da ýaňlyşlyk bolsa göz ýumup geçäýiň we bu meniň birinji mawzugym!!!
Içi gara diymek näme? Bu zat haçanda adam ozi eden ishlerden rahatlanman iliň eden ishlerini görip onuň eden/etjek işine päsgel berjek bolanda ya-da onyň gepini edende bolýar. Adam mert bolsa onda içi garalyk bolmaz öýdýän. Sebäbi mert adam ozi edibilmedik işini öwrenjek bolar, azyndan berekella (mlds) diýer goýar.
Mert adam özi başarmadymy? Başaranada ýoly açyp berýä! Içi gara adam ozi başarmaýar başaranam gepini edip ona gün bermeýar. Inä içi garalyk!!! Mertler size bir sözüm bar “Gep adamyň pikirlerine päsgel bermek üçin çykarlan!!! Adamlar (içi garalar) näme diýer-ka diýip öz yolyňyzyň ýarysynda durup galmaň, aslynda şol adamlary (içi garalary) siziň durmuşynyz gyzyklandyrmaýar!!!”.
Ýene-de bir zat halypam "SiziňÝalybiri" şul adamada sagbolsun aýtýan!!!

Sorag-jogap, Yaash tarapyndan 6 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir