"Sadalykdan zyýan bolmaz" diýipsiň,
Häli şindi ejir çekýär sadalar...
Ýa ussadym, sen şol ýerde ýalňyşýaň,
Ýa senden soň çalt üýtgedi kadalar.

Edebiýat, konetalyp007 tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir