✅ Çingiz Han dogulanda, elinde doňan gan bilen dogulypdy. Bu bolsa onuň geljekde beýik hökümdar boljagynyň manysydy.

✅ Çingiz Hanyň hakyky ady Temuçin.

✅ Çingiz Hanyň ýewropa gany hem bardyr.

✅ Çingiz Han, Mongol Imperiýasyny Ýuwaş ummandan Gündogar Ýewropa çenli giňeldendir.

✅ Çingiz Hanyň müňlerçe aýaly bardy we olaryň köpüsi oňa çaga doguryp beripdi. Şonuň üçin aziýaly erkekleriň 8%-i Çingiz Hanyň nesli hasap edilýär.

✅ Mongol goşuny hiç kime ýüregi awanokdy. Çingiz Han eden ýörişleriniň köpüsinde oba we taýpalary tutuşlygyna ýok edýärdi, şol sanda aýallary we çagalar hem.

✅ Çingiz Han 40 mln adamy gyrandyr.

✅ Hiç kim Çingiz Hanyň mazarynyň nirdedigini bilýän däldir. Käbir adamlaryň aýtmagyna görä, ony birahat etmezler ýaly, onyň mazary haýsydyr bir derýanyň düýbünde ýerleşendir.

✅ Çingiz Hany kiçiliginden doňýürek hasap edýärdilet. Günleriň birinde, 10 ýaşly Çingiz Han we dogany tutan awyny bölüşip bilmänlerinde, ol doganyny öldüripdir.

✅ Çingiz Han aýaly Borte bilen 9 ýaşynda nikalaşýar we 16 ýaşynda öýlenýär.

✅ Çingiz Han müňlerçe aýal saklap, olar bilen bile bolsada, ol diňe Borteni öz ýeketäk aýaly hasaplaýan eken.

✅ Çingiz Han ogurlygy erbet ýigrenýän eken. Haçanda, onuň aýaly Borteni başga taýpalaryň biri alyp gaçanda, ol gaharyna, günäli-günäsiz duşmanlarynyň baryny bir-birden öldürmäge başlaýar.

✅ Köp halklar Çingiz goşunynyň beýikligini bilýärdiler we oňa urşsyz boýun bolýany üçin Temuçin adyny "Çingiz" diýip çalyşýar. Ol "dogruçyl" diýmekdir.

✅ Çingiz Hanyň goşuny, basyp alan ýeriniň ýesirlerini özüne kabul etmek bilen köpelýärdi.

✅ Çingiz özüne garşy gidenleri agyr jezalandyrýardy. Haçanda, parslar mongol ilçisiniň kellesini alanlarynda, Çingiz gahar edip olaryň halkynyň 90%-ink ýok edýär.

✅ Şol wakadan soň parslar 8 asyrlap, Çingiz Handan öňki ýagdaýyna gelip bilmändiler.

Bilim, Gurban93 tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir