Gelin barde ozlerimiz bilen gulkuli bolup gechen wakalar barada yazaly! # 1. Bu gun magazine gok onum satyn almaga gitdim. arabama biraz onum polkalardan alyp goydum. son bashga bir onumlerin yzyndan gitdim. bolya, gaydyp geldim. arabam shol yerde dur. taze getiren onumlerimi goydum. biraz yene magazinde yorap kassanyn yanyna baryp onumlerimi stolun ustune chykarybersem :( yarymy meninki dal :(. wagtam az. yzyma gaytymda meninki dal onumleri gerekli yerlerine goyup chykdym. son ocheritde kassan onunde durdym birden bir maman arabasyna seretsem men onumlerim!!! ah, nadeyin indi? men onunkyny yzyna goyduma! ay, bor, durayyan diydim, belki mama uns berman hich zat diyman shol men onumlerimi satyn alar diydim. a ol? a ol bolsa onumlerini stolun ustune chykaryp bashlanda arakasyna seredip \"a bu men onumlerim dal\" diyya :) men hich zat diyemok. men arabama seretdi, yone bilenok men on onumlerini alandygyma. Bu kop gulkuli dal, yone sizi mundanam gulkuli ashakda yazyljak wakalara tayyar eder ;)

Köneler, Batyrgyz tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir