hemma ullakan salam oglanlar ve gyzlar menin bu sayty doreden oglanlara sözüm bar daşary yurtda köp sanda komyuter inzenerligi ve mugallymçylygy okayan okuvçy bar şolar taze sayt açsalar daşary ol saytda daşary yurtda okayan türkmen oglan gyzlar bir birini tapyp görüp biri biri bilen hat yazyşsa niçik borka??? hem öz vatandaşlaryny taparsyn belki yitiren dostlaryny taparsyn kim biler aytjak bolan zadyma düşündüniz öytyan:))))

Köneler, Arch Angel tarapyndan 16 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir