Doglan gününiz gutly bolsun

hemmmmmmmanize ilki başdan ULLLLLAKAN salam
ilkibaşda sanjar ayinin 15 nde kim doglan bolsa hemme kimin doglan güni gutly bolsun oyli işikli puly köprak bolsun:)))
köp adam sorap biler name üçin 15 nde doglanlaryn doglan güni
jogaby yaman ansat sebabi 15 men öz doglan günüm:ÇD:D:D:D:D

Dowamy »

2206 5
Köneler, 16 years ago


Hoş Geldin

salam hemme yurdundan daşda galan Türkmenlere
menem barde taze oytyan
sayta gelmesine geldikde hoş geldin diyip aydan bolmady dine körpe diyaymesen galanyna ***** oytyan:)
bir gül berip töre geçirjek yokmyka??:)
jogaplary hayyş:aroziyev@rambler.ru , razicool2006@hotmail.com ya da razicool2006@yahoo.com\' iberayin kyn...

Dowamy »

2842 28
Köneler, 16 years ago


Ýetginjeklerimiz BAE-den üstün çykdylar.

Alty toparyň gatnaşmagynda 1992-nji ýylda doglanlardan uly bolmadyk ýetginjekleriň arasynda Abu-Dabide geçirilen Aziýanyň 13-nji çempionatyna seçip alyş oýunlaryny Türkmenistanyň ýygyndysynyň futbolçylary göçgünli notada tamamladylar. Ahyrky, 5-nji tapgyryň duşuşygynda Aman Goçumowyň şägirtleri ýerli janköýerler we birnäçe hünärmenler üçin garaş...

Dowamy »

2525 2
Köneler, 16 years ago


Ewrika

hemma ullakan salam oglanlar ve gyzlar
menin bu sayty doreden oglanlara sözüm bar
daşary yurtda köp sanda komyuter inzenerligi ve mugallymçylygy okayan okuvçy bar şolar taze sayt açsalar daşary ol saytda daşary yurtda okayan türkmen oglan gyzlar bir birini tapyp görüp biri biri bilen hat yazyşsa niçik borka??? hem öz vatandaşlaryny ta...

Dowamy »

2756 9
Köneler, 16 years ago


Sorag???

Salam oglanlar ve gyzlar
menin bir soragym bar Talyplar.com\'da ulanyjylara nadip hat yazmaly

Dowamy »

2413 5
Köneler, 16 years ago


Türkmen Aydymçylar

mena ilk başta aytjak zadym hazirki dövürdaki türkmen aydymçylara degişli
ortada bir topar gowy sesli gowy görünen ydymçy bar meselem Mähri men on sesini gaty gowy göryan welin başga aydymçylarin aydym we sazlaryny alany üçin gaty gaharym gelyar
bu aydymçylara seslenyan özünizi masgara etman bşgalarynyn govnünden turup bilersiniz yöne...

Dowamy »

4406 36
Köneler, 16 years ago