- Şuwagt talyplar.com-daky köne ýazgylary köp agzanyň islegi boýunça aýyrdyk. Sebäbi bir agzamyzyň sözleri bilen aýtsak sowuk somsa iýen ýaly bolýamyş. Täze sahypa täzelik ýaraşar diýip ýola çykýas onda. - İkinji täzelik bolsa ýazgy ýazylýan ýerde we jogap ýazylýan ýerde bold etmek italic etmek we sitata etmek indi has aňsatlaşdy. Ýazgyny saýlaýan soňra bold-a ýa-da italige basýan daşyna < b > taglerini özi goýýa. - Sizden haýyşym şu ýeriň hilini düşürmejek ýazgylar ýazmagyňyz, birbiriňize bir zatlar öwretjek ýazgylar ýazmagyňyzdyr. Men hem mundan soňra has gyzykly ýazgylarymy siziň bilen paýlaşmakçy. Hormatlar

Köneler, shahyr tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir