Aşgabatda Beýik Britaniýanyň ilçihanasy on ýyl mundan ozal açylypdy. Şol wagt, ilkinji gelen adamlaryň biride Halkara Merw Taslamasyndan Doktor Georgiana Herman-dyr. Şondan bäri hem, Beýik Britaniýanyň ilçihanasy Merwde arheologiýa işlerini geçirmek üçin, Türkmenistana gelýän britan topary bilen aragatnaşyk saklaýar. Merw dünýä mirasy bolup, b.e.ö. VI asyrdan XVI asyra çenli takmynan 2500 ýyl örňän we giňän şäher bolupdyr. Merw Günorta-günbatar Merkezi Aziýada uly şäher hem-de ähmiýetli Yslam merkezi bolupdyr. Geçen ýazda, Londonyň Uniwersitet Kollejiniň Arheologiýa institutyndan Tim Williams-yň ýolbaşçylygyndaky arheologik topar işlemek üçin, ýene-de Merwe gaýdyp geldi. PhD talyby Louise Kuk-yň goltgy bermegi bilen, Tim Türkmenistanyň ähli arheologiýa işgärleri üçin üç hepdelik okuw seminaryny geçirdi. Olar okuw seminarynyň dowamynda gorap saklamak meseleleri, arheologik meseleleri we arheologik başarnyklar dogrusynda derňew geçirdiler. Okuw seminarynyň maksady Erk Gala (b.e.ö.500) atlandyrylýan ir döwürki galaň goranyş bölümini anyklamakdy. Goranyş diwarynyň bir bölegi ýakyn wagtlarda ýagyş suwunyň akmagy bilen üsti açyldy. Häzirki döwrüň köp arheologiýa işleri arheologiýany weýrançylykdan goramak üçin ony ýazgy etmeklikden we saklamaklykdan gelip çykýar. Londonyň Uniwersitet Kollejiniň talyby Nikki Harris we golaýdaky obalardan gelip işleýän ýerli, talantly işgärler diwaryň asyl nusgasy surata düşürlip, çyzgysy çyzylar ýaly ony arassaladylar hem-de gurum kerpiçleriniň umumy şekilini aýdyňlaşdyrdylar. Bu işler ýalyn hem-de ýiti ýagtylyk zerarly işlemek üçin ýeňil iş däldi. Bu işe irden sagat 6-da başlap öýlän sagat 5-lerde dolanyp gelinýärdi. Sebäbi, günüň ýagty şöhlesi gurum kerpiçlerini we topragyň üýtgemegini görmekligi kynlaşdyrýardy. Okuw seminarynyň ahyrlarynda oňa gatnaşyjylar bu diwary takyk ölçemegi we çyzmagy öwrendiler. Soňra bolsa, ýerli topar ýagyş köwüni doldurdylar. Eger-de, siz Erk Galanyň ýokarsyna, ýagny syýahatçylaň geçelgesine ýöräp barsaňyz, ýeriň aşagyndaky gazylan we geljekki nesilleriň öwrenmegi üçin saklanyp goýulan diwary görersiňiz. Gorap saklamaklyk işleri Merw üçin örän möhüm meseledir: onuň töweregindäki ýerler gadymy döwürlerden bäri durkuny üýtgedipdir we durkunyň üýtgemegi gurum kerpiçleri gorap saklamaklygy kynlaşdyrýar. Merwe baryp görmekligi maslahat berýäris. Dünýäniň ençeme gadymy arheologik ýerleri syýahatçylardan ýaňa hyryn dykyn. Merwiň atmosferasyndan uzak ýyllaryň dowamynda durmuşyň nähili bolandygyny göz öňüne getirmek mümkin. Aýratyn, ýöne Merwde görüp bolmaýan zat hem 3-7 metr gazylmadyk şäheriň ýeriň aşagynda ýatmagydyr. Ýer astynda saklanyp galan, Merwiň geçen durmuşyna degişli örän köp maglumatlaryň henizem üsti açylmalydyr. Merwde tapylan el işleriniň käbirlerini görmek üçin Marynyň golaýyndaky ajaýyp muzeýe ýa-da Aşgabatdaky Milli muzeýe baryp görüň. Eger-de, siz şu güýz paslynda Merwde syýahatda bolsaňyz, britan we türkmen arheologlarynyň bu gadymy ýer barada köp delilleri tapmak üçin iş alyp barýandyklaryny görmegiňiz mümkin.

Köneler, korpe tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir