Gel ezizim sözlesheli söýgi hakda, söýjekligimiz hakda, arzuw edeli ikimizem dine biri birimiz hakda, biri birimizi söyeli, bolaly biz leyli mejnun hamamala. hiç kim bize yetmesin, uçaly söýgi bolup asmanda. Netde suratyňy görüp birinji gezek boldum men diwana. Sebäbi men ozal duşmandym wirtualda beýle gozel ýara, beýan etmäne söz tapamok, sen bir ajaýyp sada, hiç kim bize yetmesin, uçaly söýgi bolup asmanda. Weçatda iberen suratlaryň, galdy ýüregimde, moý mirimde. Nete girenimde, gözleýän men suratyňy, ibermedimikä ýenede. Iberen suratlaryň accountdymda albom boldy, iber sen ýenede. Hiç kim bize yetmesin, uçaly söýgi bolup asmanda.

Köneler, Broker tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir