degishmeler by magnit :) aýalym b,n sögüşdim. goşlaryny ýygnadym. ejelerine eltdim. zwonogy basýan, hiç kim açanok. gapyň aşagyndan uzadylan hat- "öz oglumyz kimin ýalbarýas, beýtme garrylara haýpyň gelsin" (ejesidagam bizar eken) ######### Turkmen student magazina baryar, satyjy ýylgyryp: -aýdyberiň, name isleyaniz? - student Martini isleyar, yone çorek almaga geldi (martini içgi) ############ - Kakamjan!!! men seni ogşaýaýynda birgezejik - Bolýa, ýone pul ýok, meni uže ejeň ogşady ########### Ahyry soňy alymlar aýalyň name isleyanini anykladylar - ýone ol şobada pikirini uytgetdi ########### Бабушка, увидевшая свободное место в автобусе, ставит корпус лучше, чем Аршавин. ########### Maşynyň yzyndan kowalayan itler- bular işden kowulan GAIşnikleň ruhlary ############ Eger 1-çilim ömruň 15-minudyny gysgaltyan bolsa 20% russian dogulandan 8-ýyl soň ölup gutarardy ########### Çagalar siz fermada bolan wagtynyz nahili sesler bilen tanyş boldunyz? - määäää - moooo - gark-gark-gark - GÜM BOLUŇ!!! ÇALT DÜŞÜŇ TRAKTORDAN !!!! ######## - seret, ana ýyldyz süýindi, arzuw et gülüm - arzuwym sen maňa öýlenmegiň ezizim... - hay mla, ana yzyna süýindi ... ######## Ogly oyindakiler bilen gohlashya: - bizar boldum men, mydama wagtynda gelmeli, men erkin bolasym gelya, romantik boljak, gyzlar bilen gezjek, piwojyk içjek, cluba gitjek.........meni saklaman indi! ogly gahar edip gapydan cykyp baryaka kakasy saklaya, ogly: - meni saklaman diymedimmi? - men seni saklammok oglum, menem seň bilen ########### Äri içip öýüne gelýar. Gaýnyn enesi otyr, muňa: - Babulýa, bar piwo alyp gel Gaýynyň gahary gelya - yerçeken içip yrsarama, piwo getirernmi men sana.... - 1-nji etaža düşsen magazin, 100 manat berjek, zdaçi özüňki Gaýny puly eşidip ylgady magazina Soň köreken ýene gaýnyna gygyrýa: - babulýa, ylga magazina arak alyp gel Gaýny gitmejek bolya yene 100 manat berip zdaçisini alman, iberyar soň gowy doňup gaýnyny çagyryar: - garry, şypbygy (tapoçkany) yuw daway Gaýny yene gohlaya, 200 manat berip yuwdyrya koroçe, gayny gidensoň aýalyndan jaň gelya: - Alo, gyuw sen ejeme pensiýasyny berdiňmi? - berip başladym ujyndan ... ############ Iki sany krokadil duşuşýa : - nahili onsoň aw nadýä? - ay boljak häli bir negr iýdim - hmm tuweleme, menem ýaňja bir ors iýdim - goýsanaý , hany üfle ? ########### Towşan, möjek, homýak bir yere jemlenipdirler. towşan : - daway uyşip hytaýa gideliň, mojek: - name uçin? towşan: - bizi otayda gowy garşylarlar, meň adym hytaýça ZUÝ bolar, möjek seň adyň MUÝ bolar, .... Homýak: - ýooooooo oglanlar, men gidip biljek däl.... ############ oglan: - name akja Lexus'ly yigidine garashyamyn? gyz: - yokla, esasy adamcylygy bolsun, nahili lexus'da bolanda-da tapawudy yok ########### Student zalyn ugryndan eli kokeli gidip baryar, onunden bashka student cykya: - sen namow samsykmy? - yuwashow, yor hol burca geceli, bileje paylashyp iyeris.... ############ Ata bilen ene bir stolda nahar iyip otyran, birdenem enan manlayyna şaaarp!!! ene: - nam bolday? - şapbyldaman iý! ýene nahar iyip otyrlar, az wagtdan ýene şaaarp!!! - inni nam bolly yerçeken ? - şapbyldaýşyň ýadyma duşdi.. ########### sizem goshubermeli :D

Köneler, magnit tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir