Bismillä Hirrahmä Nirrahym Allahu lä ilähä illä huwäl-haýýul kaýýum.Lä tähuzuhu sinätuw wälä näwm.Lähu mä fissämäwäti wämä fil arz.Mäñ zälläzi ýä$fägu yidähu illä-biiznih.Ýäglämu mä bäynä äýdihim wämä halfähum.Wälä ýuhitunä bi$äý immin ylmihi illä bimä$ä.Wäsigä kursiýýuhussämäwäti wäl arz.Wälä ýäuduhu hyfzuhumä wähuwäl alyýýul azym.

Köneler, Mergen0492 tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir