günden patyşa hat ynsan ýazgyt galamynyň özi üçin ýazan wezipesini berjaý edýär. beýik ýaradan çäksiz ylmy bilen ynsanyň şu dünýä geleninden tä ölünçä näme etjekdigini bilýändigi üçin nämeler bitirip, nämeler ýitirjekdigini, begenç we gynançlaryny ýazgyt depderine ýazypdyr. adam hem bu depderde özi üçin ýazylan kysmaty ýaşamak üçin dünýä gelýär. ýazylan ýazgydy ýaşalanyndan soň okap bolýar. onuň üýtgedilmegi, ýaşalmazlygy bolsa asla mümkin däldir. dile geldi, bile geldi, ýazgyt hakynda bir hekaýaty aýdyp beresim gelýär: gadym zamanlarda bir patyşa "az salymlyk hem bolsa dünýämi üýtgedeýin" diýen niýet bilen ýeke özi daglyk ýere gezelenje çykypdyr. ol dag içinde täsin kölüň üstünden barypdyr. kölüň gyrasynda ösüp oturan agaja arkasyny diräp oturan ak sakgal goja patyşanyň ünsüni çekipdir. goja sarsman oturyşyna öňündäki käseden iki sany daşy alyp kölüň içine oklap goýberýärmiş. goja şeýdip, daşlary jübüt-jübütden köle oklap, kasesini boşadanyndan soň ýerinden turupdyr. muňa garaşyp duran patyşa hem şol wagt onuň ýanyna gelipdir. kölüň başynda birnäçe sagatlap oturyp, suwa iki-ikiden daş oklamagynyň syryny gojadan sorapdyr. ak sakgally goja: "men adamlaryň ýazgydyny biri-birine baglaýaryn" diýip jogap beripdir. patyşa: "iň soňky oklan iki daşyň kime degişli?" diýip gyzyklanypdyr. goja-da: "patyşanyň owadan gyzy gülnahal bilen hebeşiniň ogly ahmediň ýazgydyny biri-birine bagladym" diýip jogap beripdir. elbetde, bu habara begenmedik patyşa köşgüne dolanyp gelipdir-de, hebeşiniň oglundan dynmagyň kül-külüne düşýär. ol ahmedi ýanyna çagyryp, eline bir kagyz tutdurypdyr-da "bar şuny güne gowşuryp gel" diýýär. haty alan ahmet ýola düşüpdir. şol wagt günüň şekili köle düşüp durmyş. ahmet gün şu ýerde bolsa gerek diýip, eşiklerini çykaryp, haty alyp özüni köle oklapdyr. ol günüň şöhlesiniň düşüp duran ýerinde, suwuň düýbünde bir sandyga gözi düşüpdir. sandygy suwdan çykaran hebeşi ýigit garaýagyz bedeniniň gün düşen ýeriniň ap-ak bolandygyny görüpdir. sandygyň içi bolsa gyzyl-kümüş, lagly-­jowahyrdan doly hazynamyş. onuň içinde "günden patyşa hat" diýlip ýazylan hatly bukja-da barmyş. şähere dolanan ahmet özüni baý täjir diýip tanadypdyr. sähel wagtdan bolsa, patyşaň gyzyna söz aýdyp, oňa öýlenipdir. gyzyny akýagyz baý ýigide durmuşa çykaranyna begenen patyşa birnäçe günden soň, ýanyna emeldarlaryny alyp giýewisiniň öýüne myhmançylyga barypdyr. supra ýazylyp, nahar çekilip, her kim saçak başyna geçende giýew ýigidiň bedeniniň gün düşmedik ýeriniň garadygy görnüpdir. patyşa saklanyp bilmän: "ahmet!" diýip gygyranda, onuň "emriňize tabyndyryn" diýip jogap bermesi, kimiň-kimdigini aý dogan ýaly edipdir. patyşa bolan işleri başdan-aýak gürrüň bermegini buýurýar. ahmet hem başyndan geçirenlerini birin-birin gürrüň berýär. iň soňunda patyşa: "ýeri, hany, maňa ýazylan hat?" diýip sorapdyr. ahmet içki otagdan patyşa ýazylan haty alyp gelipdir. patyşa haty açyp, şu ýazgyny okapdyr: “güne hat ýazylmaýar. ýazylan ýazgyt bolsa bozulmaýar.”

Köneler, Merw92 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir