Beyik Alla Tagalanyn mukaddes kitabynda, pygamberimiz Muhammet (s.a.w) hadys şeriflerinde we din alymlarynyn (“selef-i salihin hazeratının da güzide eserlerinde”) eserlerinde in köp maslahat berilen, üstünde gayta gayta durulan hususlardan birem dileg we zikir etmekdir. Zikir Allahy gözel atlary we sypatlary bilen yatlamakdyr. Men esasy barde dileg ( “dua”) etmek barada köp durmak isleyan. Zikir barada ginişleyin özünüz gözleg ideg edip bilersiniz. Malim boluşy yaly Jenaby Allah dileg we zikir bilen baglanşykly yüzlerçe beyany bardyr, olardan ikisini bermek islesek “Dileg etmeseniz sizin name möhümünüz bar ” (Dua etmezseniz ne ehemmiyetniz olabilir ki) we “Siz meni yatlan, Menem sizi şanyma gelişjek şekilde yatlayyn”. Sheyle hadys bar: Hich zat senin “manlayyna yazylan zady uytgedip bilmez,eden dogandan bashga Kabir dualaryn (dilegleryn) kabul boljak alamatlaryny yazasym gelyar: 1. Dua edene elinde bolmayan bir sebap bilen hushy gelmesi. 2. Aglama arzuwy gelmesi. 3. Agyrylyk basmasy. 4. Dua edenin askyrmasy. 5. Dua edenin derlemesi. 6. Dua edenin titremesi. 7. Dua edenin ateshlenmesi (gyzdyrmasy). 8. Dua edenin ushemesi. Rahman we Rahym bolan Allahyň ady bilen Hamd – öwgi Wahyd, Ehad, Hakk we Mubiýn bolan Allahadyr. Ol şeýle bir Allahdyr Onuň şärigi ýokdur. Ondan başgany inkär edýärin. Hezreti Muhammediň (s.a.w.) bolsa Onuň guly we resulydygyna, adamlaryň arasyndan saýlap-seçen habybydygyna we mahlukatyň iň haýyrlysydygyna, owal we ahyr gelenleriň iň keremlisidigine şaýatdyryn. Allahyň rahmeti we salamy, hezreti Muhammede (s.a.w.), iberilen beýleki pygamberlere, Ýýer we Gök ählinden, Allaha mukarreb (ýakyn) perişdelere we salyh gullara bolsun. (Ämin). -------------------------------------------------------------------------------------- Deňi-taýy bolmadyk Allah ýar we ýardamçy hökmünde ýeterlikdir. Oňa bil baglaýaryn. Ol Arşy azymyň Rabbidir. Ony tesbih we takdis edýärin. Güýç-kuwwat diňe we diňe Oňa degişlidir. Allahyň isläni bolar, islemedigi hem bolmaz. Şuny berk bil! Allah hemme zada kadyrdyr. Ol her bir zady ylmy bilen gurşandyr. Goý, keremli Allah dinimizi, dünýämizi, Watanymyzy, milletimizi, döwlet ýolbaşçymyzy, ene-atalarymyzy, çagalarymyzy, ussatlarymyzy, gyz we erkek doganlarymyzy öz penasynda aman saklasyn. (Ämin). Çünki Ol ne gözel goraýjydyr. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hamd älemleriň Robbi, Bizi ýaradan, ýaşadýan, Kyýamat güni direldip hasabata çekjek Aziz, Hakim, Kadir we Kerim bolan Allah Subhanehu we Tagala bolsun. Salat we salam adamlaryň ahlagyny tamamlamak üçin, hidaýet ýoluny görkezmek üçin, hikmeti öwretmek we Kuran aýatlaryny düşündirmek üçin iberilen iň soňky Pygamber Muhammet Mustafa (sallaLlahu aleýhi we sellem)-e, Onuň äline (maşgalasyna), ähli beýtine we mübärek sahabalaryna bolsun. Allahyň salamy, rehmeti we bereketi Allah ýolunda öz ömürlerini doly bagş edip, nebislerini Ylahy adalata boýun egdirip ýöreýän, Allahyň yhlasly takwa gullaryna bolsun. Amin! --------------------------------------------------------------------------------- Ýaşanyňa görä nebsiň ýa-da onuň-munuň Yslamyna görä däl-de päk Yslama görä ýaşamaly. Allahyň (jelle jelaluhu) kabul etjegi hem diňe Resulullahyň (sallaLlahu aleýhi we sellem) öwreden Yslamydyr. Göýberen ýalňyşlyklarymyzyň günäsinden ýene bir gezek Allah (jelle jelaluhu)-yň rahmetine sygynyp, ondan Pygamberiň (sallaLlahu aleýhi we sellem) ahlagy bilen bizi ahlaklandyrmagyny dileýäris. Ämin. ------------------------------------------------------------------------------------------------ YA YARADAN ALLAHYM SENI SOYDUK GULLARYNA OZUN YARDAM EYLE. GOY OLAN DURMUSHDA BAGT, OKUWUNDA ISHINDE USTUNLIK, TUTAN MAKSADY SHOWLY, EDEN ISHI UGRUNA, MASHGALASYNDA, KOPCULIKDE AGZIBIRLIK, BU DUNYADE SOYLIP HEM SOYUP YASHAMAGNY, SIZDEN DASHLASHDYRJAK ZATLARDAN OZUN GORAP SAKLAP- SHEYTANYN HILESINDEN, NEWSIN HUJUMINDEN, GYBATDAN- SHERDEN -TOHMETDEN, GUNALERDEN HER KIME OZ SOYON GULUN BOLMAGY NESIP EYLE, SHU WAGTA CENLI EDEN GUNALERMIZI GECIRIP INDIKI GUNALERDEN OZUN GORA YA YARADAN ALLAHYM. SENSIN HER ZADYN SEBAPKARI BEYIK ALLAM SANA SYGYNYARYN DOGALAMMY KABUL EYLE AMIN ! ----------------------------------------------------------------------------------------- Allahym! Günalerimizi bagyşla we bize rehim et, bizden razy bol, ybadatlarymyzy kabul et, bizi jennete goy, jähennem ataşyndan gutar, dünýä we ahyrýete degişli ähli işlerimizi düzet. Seni aňmak, saňa şükür etmek we govy ybadat etmek uçin bize kömek et Allahym!. Amin! ----------------------------------------------------------------------------------------- Eý, Allahym, haky hak edip görkez hem ugur ber haka uýarym ýaly. Nähagy nähak edip görkez hem kömek et nähakdan daş durarym ýaly. Amin! ------------------------------------------------------------------------------------------ Allajan menin soyyanlerimin,garyndashdyr ene atamyn,ahli momin musulmanlaryn olar bilen birlikde menin gunalerimi bagyshlap jennet alfirdawsden yer ber, Guzel Allahym,bu dunyadede namarta matech etman,saglyk,sabr ber, Ya Allah,Sana bolan soygumi artdyr,meni shu dogry yol bolan yslam dininden chykarma,janymy imanly musulman halymda al,dilimde kelemeni gaytalap olmane miyesser et ya rabbim, butin alemlerin rabbi Allahym sen beyiksin,gunalerimizi gech, okan namazlarymy eden ybadatdyr dogalarymy kabul et, ------------------------------------------------------------------------------------ Eý on sekiz müň älemi ýokdan bar eden Halyk. Pygamberimiz Hz. Muhammet(s.a.w) hormatyna etjek doga dileglerimizi kabul et. Eý ähli günäleri bagyşlaýan Rahman we Gafur bolan Allahym. Ene-atamyň,garyndaşlarymyň ähli möminleriň we meniň günälerimi bagyşla. Eý Hadi bolan Allajan. Sen ýalňyş ýolda bolanlara Hidaýet ber. Dogry ýola syraty mustakime getir. Eý Bari bolan Allahym. Sen türkmen halkyna, maşgalamyza, döwletimize bereket ber. Eý ähli ylymlaryň eýesi Alim. Sen şu talyp dostaryma ylym ber. Amin! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- subhana rabbike rabbil izzeti amma yasifun,we salamen alel murselin,walhamdulillahi rabbil alemin,Ameen

Köneler, ynsan tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir