Salam hormatly agzalar we dostlar. Menä özbolu$luja bir täze saýt tapdym we $oña gaty gyzygdym. Egerde edebiýat bilen me$gullansañyz size maslahat berjek saýtymyñ ady www.turkmenedebiyaty.com ine bu go$gynam $o taýdan $u wagtjyk ogurlap gaýtdym swejije entek. GSM Bir gije ýatyrdym tünüň ýarynda. Giripdir düýşüme mojuk* bir ahwal: Bir äpet maşyn dur redaksiýada. Aşagynda bolsa – üç aýak stol. “Bu niçiksi maşyn?” Berdim men sowal. Diýdiler:“Goşgyny saýlaýan maşyn” Her anna gününde indiden beýläk Näçegoşgyň bolsa getirber, şahyr!” …Ynha ýetip geldi arzyly anna. Şahyrlar üýşüpdir uludan-kiçä. Nobatyň bir ujy – maşynyň ýanna, Beýleki bir ujy syganok köçä. Gara saçlymysyň, Ak saçlymysyň, Ýa-da saçlaryňdan ýaşy çal sepen Şahyrlar asuda garaşyp durlar. (Bularam asuda boljaklar eken). Nobatyň ýetdimi - gapagy göter. Naçe goşgyň bolsa – içine okla. Çilimiň otlada bäş minut garaş Onsoň oklan zatlaň täleýi hakda Özünüň pikirin aýdyp dur maşyn. Birin saga zyňýar, birini çepe. Saga giden – düşýär hapa ýaşşigne. Çepe giden – düşýär gös-göni çapa. Eýýäm bir dostumyň eli sandyrýar. Meniňbolsa eýýäm sandyrýar beýnim. Sandyrap başlady ýene bir dostum – Ýaş dostum – wah, seňki nämedi, inim! Seniň bar geljegiň öňüňde entek. Seniň maňlaýyňa ýazlypmy şygyr? Şahyrlyk bolmasa - ýene-de bir kär. Emma kyrk ýaşdan soň biz üçin agyr!.. Gelip dur ýigitler. Gelip dur gyzlar. Barha uzap barýarnobatyň yzy. Hanha, ajap bir gyz belläp dur nobat. Tanyşol: TDU-nyň student gyzy. Gözleride ajap, ýüzi-de ajap. Alkymna nur saçýarköýnegniň nagşy. Ýöne alyp gelen goşgulary hem Özi ýaly ajap bolaýsa ýagşy. Ýogsa bu maşynda sylag-hormat ýok. Ýigitmiň, perimiň – bolaý sen her kim – Görküňe, boýuňa seredip däl-de, Şygryňa seredip kesýärdi höküm. Lenin baýragynyň laurýeatmyň, Pyragy baýragnyň laurýeatmyň, Halk şahyry diýen uly atlymyň, Ylymlar doktory, kandidatymyň – Seniň kimdigiňe bakanokdy ol, Bolsa-da egniňde her niçiksi çin, Ol hyzmat edip dur çin üçin däl- de, Ýalňyz, ajap, uly Poeziýa üçin. Goşgynyň yzyndan oklanýar goşgy Hordaň – saga gidýär, oňadyň – çepe. Çep tarapda diňe bäş sany kagyz, Sag tarapda eýýäm giden bir depe. Sandyrapbaşlady ýene bir dostum. A-how, töweregmiz gyz bilen gelin. Birdensandyrýanyň duýaýmasynlar Walla,kisäňe bir salsana eliň. Aýby ýok, gardaşym, şahyr bolmasak Goý, bolman geçeli. Ýöne weli biz Gyzlaňýanynda bir beýdip durmaly. Edil polat ýaly bolsun elimiz… Men diýen şahyrlar ýaýkaşyp başyn, Gaýdyşyp barýarlar ýüzlerin sallap. Özlerem bilenok nirä barýanyn. Göýä polklaryndanazaşan soldat – Herisi öz polkun gözläp barýardy. Ne gykylyk bardy, ne-de bir gybat… GSM” işläp dur. Nobat ýöräp dur. Bir görsem ýetipdir Maňa-da nobat. “Geçiber, geçiber, geçiber uýam!” Nobatymy berdim yzdaky gelne. (Hormatlanym üçin şeýtdimmikämmen, Ýok gorkanym üçin etdim men şeýle). Ol gitdi. Ýene-de nobatym ýetdi. “Geçiberiň”diýdim yzdaky gyza. (Hormatlanym üçin şeýtdimmikämmen, Ýok, ýok gaçjak bolup çekildim yza). Emma gyz hilämedüşünen eken. “Howlugamok” diýip, ýylgyrdy hötjet. Öz-özüme diýdim: “Bar, gaçdyňam sen, Ykbalyňdan gaçyp sen nirä gitjek?” Pedalyň üstüne aýagym atdym. Ryçagy çekdim. Açyldy gapak. Bir papkagoşgyny içine atdym. Hopugyp oýandym… Akmak men, akmak! Şomahal oýanmak nämäňe gerek- Ýene bir minutjyk ýataýan bolsaň, Seniňem kimdigiň belli bolardy Belki, çyrşamaňy goýardyň onsoň :))

Köneler, Bahbit tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir