Seyle bir zadyn shayady boldym,indiki hepde joramyzyn toyydy halasan oglanyna beryaler gaty bagtly gorunyadi. Yone ina oňňun okuvda otyrs velin kursdasymyn yuzi ak tam name boldy diysem,enesh gachypdyr diyya menem birhili erbet boldum kime? Nira? Diysem shol barmaly oglanyna gachypdyr diydi.son sol enesh diyilyanin in yakyn jorasyndan soradyk bar zady ,yagday seyle bolupdyr toyun bir hepde onunden oglanyn syrty achylypdyr ol enesh bn soysip yorkade biri bn yasasyan eken oguljygam bar diyya yone ina bir yyl bari ol ayal bn aragatnashyklary yokmysyn ( enesh bn ol oglan 2 yyl halasdylar ) ejesidagam muny bilip toy bolmaz diyyaler enesh bolsa oni sony ona gachyp gidipdir. Indi menin aytjak bolyan zadym ol gyz birinin yekeje chagasy kakasynynam ikinji ayaly bar ,ejesinin bar durmusy gyzydy halasan oglanynada bermane razy boldy emma hemme zat acylyp duruberdi,ejesi indi nadip yasar ? Dutmusynyn bar manysy seydip gitse? Bolya ol gyz bn oglan cyndan halasypdyrlar,soygin oduna yanyp bisipdirler diyelin yone bir zady hem yatdan cykarmaly oglanyn soygusi cyn bolsa basga biri bn yasasyp yormezdi,ikinjiden bolsa hotyaby chynyny aydardy shunca vagt yalan sozlap gelipdir,menin pikirima seyle joram gaty yalnysdy sizinem pikirinizi bilmek isleyan...

Köneler, myahridjemal tarapyndan 9 years ago
  zagajkis 9 years ago
 • oglan gannon ekeni yatyryp iksenem az.
  gyzam dura arasa.
  ozik 9 years ago
 • ay mena dine bir zat pikirime gelyar. Eger ol oglan bashga gezyani we ogly bar bolsa, bu gyzam alyp gachan bolsa. Alyp gachan gyzy b.n nache wagt yashashjagy belli dal.
  idealman 9 years ago
 • 36 sagat,46 minut,37 sekunt
  Auditor 9 years ago
 • Mena dine Huday saklasn, hicimizin bashymyza sheyle bela gelmesin diyip biljek
  myahridjemal 9 years ago
 • Adamlar jogaplarynyzy okadym hemmaniz bilenem razylashyan gaty samsyklyk etdi! Indi bolsa bu gun eshiden habarlarym toy bolya!)))))))
  Toty 9 years ago
 • arasynda sheyle gurrunem bar "gorkezenini chaganam sana gorkezer". Bu soz namani anladyr:
  Gyzyn oz kakasynda derek yoklugy, kakasy idili adam bolsa iki heley saklap yormezdi. Chagada shol zatlardan terbiye alyar. Bulam diyyar "kakama sheyle mana name" diyyar. Yone her adamyn dushunjesem den gelenok, shol zatlardan many alsan bu hakykata yakyn Multik


  kakasyny yalnysy üçin çaga günakarmi.şu yagdayda kakasynyn nahilidigi hiç bir adamy gyzyklandyrmaly dalmika diyyan turkmenlerde şeyle bir söz bar ''mollan edenini etme diyenini et'' biri kakasyny görelde almsa biri ejesini,biri gonşysyny onda adamlar dagap gider son görelde alamaly adamam az bolar.yaşlar yaşlykdan özi öz yörejek yoluny bılemlı daşarda name bolsa şol bolsun her kim her yerde bu dunyadede ol dunyade özüne jogap bermeli.
  gyz öz yoluny özi saylapdyr aslynda her temada söygi duygy yene şuna menzeş zatlar hakda köp yazylya söygi hem söygüdir yöme ene-ata,abray söygi yaly daldir ol zatlar adama 1gezek berılyandır mahribandyr,keramatlydyr her islan zadyny edibir meli dal gyz maşgala şol girip çykyan öyünin esasy abrayydyr şol bir zat etse bolany bar çemçelap yygnanyny çanaklap dökdi bolar.gyz eli bilen edenini egni bilen çeker ene atany ynjyp narrazy edip gitse baran yerinde gowluk bolasy yok.söyşenin bilen bermeseler gaçyp gıtmeli diylen zat yok hemme zadyn bir çözgüdi bardyr,beyle yanyp bişip baryan bolsa şol oglany gowy görüp sabyr etse belki çaresi tapylardy.gyzlar esasy özüne berk bolmaly.
  myahridjemal 9 years ago
 • Toty gaty dogry aydyanyz,aytdyma indiki hepde toy vsyo ravno boya dp ejesi pahyrjyk ozi gyzyna jan edip gel sol bellenen gun gelnaljylap toy edip chykarjak diyipdir,kakasyna asylam hic zat bildirenogam diyya yone sondada ejanin yuregi cagasyna gaty dozumsiz,kabance boluo biljek yokdyr soygi soygudir velin enen atandan artyk hic kim seni soyup bilmez. Yone jorama bir gynanyan zadym yalnysana yalnysany velin ,birden onusmasalar ozun geldina dp manlayyna berip durarlar:-(
  Toty 9 years ago
 • howwa şunun yaly zady biz şu gün görmelidala.nahili bolsa adam çıg süyt emen diymez diysenem ahyr dawwa bolsa diyiljek 2uçly.ay bola bagty bolsun name boljak işçare yok.
  idealman 9 years ago
 • bolyalay gowulyk bn gutarsa
  myahridjemal 9 years ago
 • Havala yone ondada birhiljek situaciyada
  Multik 9 years ago
 • Toty! Men aytjak bolyanyma dushuna sen, hey gyz diyilyanem owalam heleyli chagaly oglana gacharmy. Terbiyeli gyz beytmez, kakasy beryan terbiyesini ikinji heleynin chagalarna berman, oz chagalaryna gowy terbiye beren bolsady! Shon uchin yitiren wagtyny oz chagasy uchin sarp eden bolsady! Bu zatlar bolmazdy, namys diyibem bir zat bardyr. Oglan oylenen, sho zatlara gyz goz yetiribem gachan bolsa, kakasyna sozum yok yanam aytdym, yene eje gorgulin bashyna dushyar hemmesi.
  Bolmasyn huday saklasyn. Yone ozuni sho gyzyn yerinde goy, haysy dogry. Soygi, soygi, soygi diyman, namysynam goz onune tutmaly!
  Toty sen gownune degjek bolamokda, yazgylardan many chykaryp diydim!
  Toty 9 years ago
 • düşünükli name kakasy terbiye berip bilmandir diyyan men dogry düşündümmi.
  beyle bolsa sen dıyenın dogry bolup biler.
  yöne 99% gyzyn özüne bagly beyle yagdaylar terbiye bagly dal adamyn pikrine bagly son wiyy diyip bilmez.gyz özbaşdak pikirlenmage ukuby bardyra
  ozik 9 years ago
 • ol gachan zenan gyzmy gyzdaldigini bilip duran barmy,ol gyz daldir shon uchin ol zenan bialach gachandyr.
  myahridjemal 9 years ago
 • Bilmeyan zadymy gurlap gunasini ozume almayyn! Yone kursdash oglanlarymyzam shol pikirde!
  idealman 9 years ago
 • mähri,sen dilijagazyñdan_bela_gazanaýma.net!
  lapocka 9 years ago
 • Toty sen dogry aýtýañ bar bela gyzda.ola bir adam sypatly haýwan ekeni söýän-söýän diýip, onda ýürek bolmasa söýgi nireden bolsun. eger ýürek bolan bolsa ejesine (izwinite za wyra£eniýa) götüni kakyp gitmezdi onda-da çagaly-çugaly adama.
  idealman 9 years ago
 • bilmeyan zadymy gurlap gunasini
  ozume almayyn!

  oñarýañ,diliñi saklajak bolmaly
  myahridjemal 9 years ago
 • Lapochka! Akylyn dasyndan uc sapa aylanayp salta ashayyn!;-)
  lapocka 9 years ago
 • Mährijemal näçe a$asyñ gelse a$ywer!näme sen sport ugryndan bir ýerik gatnaýañmy?
  myahridjemal 9 years ago
 • Yoklay))) oyun etdim tansa gatnayan!
  ajalmc 9 years ago
 • Biri bilen yashashan bolsa ondanam chagasy bar bolsa o bir wagt yashashyp yoreninem gowy goryandirda...beyle bolsa soygi gechya (soygi dal), Huday Saklasyn alyp ga4an gyzynam sheyle bolsa, o da bir ene-atan yekeje gyzy...
  ynsan 9 years ago
 • 0_o_.
  Multik 9 years ago
 • Ynsan dost! Sen adyn Geldimyratmy, men tanayan oydyan seni?!
  Auditor 9 years ago
 • Gindir dunya gendir dunya. Hazr sorashp ideshp otrsak garyndashlarmzam cykar
  ynsan 9 years ago
 • multik yok dost men geldimyrat dal. Menleden bolup bilersin
  Cwetocek 9 years ago
 • gyz samsyklyk edipdir. Hey heleyli, chagaly, yalanchy,ikiyuzli oglana gachyp barmanda name dunyade oglan gutardymyka?!
  Istambul 9 years ago
 • salam cwetocek! menem sizin aydanlarynyza goshulyan. gyz oz namysyny saklamaly eken.
  DG 9 years ago
 • mena multik aydanyna gosulyan.Toty caga oz kellesi bn pikir etdip edyar,eden hereketini,yone adam ene-atadan alan terbiyesine gora hereket edyar.*Adamyn zanny seyle*diyyarler kabir dayydyr,dayzalar so sozun manysyna dusunyaninizbir bamy aranyzda?
  merjenTM 9 years ago
 • ay zandy şeyle diymek asly ata babasy ieyle diymek welin aslym şeylele diyip sahne bolmaly diyen zat yokdura ahow huday herkimin erkini aklyny özüne beryara zandyna berenoga. ay huday saklasyneyyy gorkubermeli şu zamanadan
  bestcellermeret 9 years ago
 • Gyz bilen oglan ille nadip cykarkalar dileri gysga bolar olaryn ikisininem her yerde her hili zat baray huday saklasyn.Natsinler iki barmak manlayda sondan cykyp bolanokda.
  bestcellermeret 9 years ago
 • Su bolan zatlar oglanada gyzada gelismejek zadlar soyginin oduna ucradylarmyka ya-da basgarak mesele barmyka.
  bestcellermeret 9 years ago
 • Dostlar olaryn alabaharda keleleri uytgan bolaymasyn.ot orgun tasir edendir yogmasa onyaly zat etmez Turkmen.
  myahridjemal 9 years ago
 • Her kimin oz durmusy ve durmusa garaysy su vagt bar vuza ish boldy shu gurrun adamlardan syr saklap bolanok. Oglanyna dili gysga bolmaz,gyzyn ozi geldi diyer. Hakykata seretsen chyndanam sheyle
  vipshooter 8 years ago
 • ikisinde-de guna bar. oglanam, gyzam akylsyz ekeni. ay, bolan zat boldy, gecen gecdi. bagtly bolsunlar
  Belarus 8 years ago
 • men guna gyzdamyka oydyan.....sebabi 2 yyl soyusibem ol oglan hakda hic zat bilmedik bolsa hakyndanlay.....guna gyzda
  Bilgi 8 years ago
 • allatagala adamyn ozune iki yol gorkezya,sechmek ynsanyn ozune galya,yone kimnahili yoly sechende-de esasy zat olary gunakarlap -barmak durtup gorkezmek dalde sapak almak."yagshyny gorup pikir et,yamany gorup shukur" diylen nakylam yone yere dala!
  Belarus 8 years ago
 • yzyndan gybat edenin peydasy yok, ahli boljak zat boldy indi bagytly bolsun
  yiigit 7 years ago
 • Indi nahili boldyka sulan durmushy..
  vipboy 7 years ago
 • inim hemme zat gulyalala,
  yokardaky zatlary okap yene kone agzalar geldimike dip oytdum datasina seretman.
  yiigit 7 years ago
 • Yalnyshdym diyjek bolansynda.
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri