salam hormatly ildeşler !!! men türkmen dilindäki kesgitlemäni gowy ulanyp bilemok kesgitleme: acyk k p t ç çekimsiz harplary sözleriň ortasynda gelse yapyk g b d j harplaryna öwrülyärler diyýär onda gök - gögi kitap - kitaby agaç - agajy salgyt - salgydy indi bu name ....? bit - biti kak - kaky saç - saçy köp - köpi okap görseň birinji bogundaky çekimli harp has çekilip aydylsa onda olar öwrülyärler yogsadam öwrülenok.yone şeyle bolsa bu barada kesgitlemamizde aydylanmy? yenede bir zat . sozlerin ortasynda dalde birinji ikinji harpyndan galany diyip yazylanmy kesgitlemede? bilyänler jogap yazaysa minnetdar bolardym.

Köneler, Batyr1986 tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir