Ilkinji gazet

Taryhda ilkinji gazet miladydan öňki 59-njy ýylda imperator Ýuliý Sezaryň karary esasynda Rim senaty tarapyndan çykarylypdyr. Bu gazetde doglan günler, durmuş toýlary, nikalaryň bozulmagy we ölüm hadysalary barada ýazylypdyr. Halkyň bolan wakalardan habardar bolmagy üçin Rimiň ähli künjegine gazet paýlapdyrlar. Okap bilmeýänler üçin bolsa köpçülik...

Dowamy »

350 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 year ago

Ilkinji telewizor ýaýlymy

Taryhda ilkinji telewizor ýaýlymy John Logie Baird (1888-1946) tarapyndan 1924-nji ýylda oýlanyp tapylypdyr. Ol üýtgäp durýan metal diskleri ulanyp, elektrik kabeliniň kömegi bilen suratlary aýna ekranyň ýüzünde wideo şekilli görkezmegi başarypdyr. 1926-njy ýylda Londonda Selfridgestde bilim edaralarynyň öňünde öz işini subut edipdır. 1932-nji ýyld...

Dowamy »

441 1
Bilim, 12 tarapyndan 1 year ago

Ilkinji el telefony

Taryhda ilkinji el telefony Dr. Martin Kuper tarapyndan oýlanyp tapylypdyr. Onuň oýlap tapan telefonynyň ady — Motorola. 1973-nji ýylda Kuper öz oýlap tapan telefonyny ilkinji gezek sergide görkezipdir. Ilkinji gepleşik onuň bilen telefon barlag edarasynyň başlygy Joel Engel ikisiniň arasynda bolupdyr.

Aslynda bu el telefony oýlanyp...

Dowamy »

414 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 year ago

Ilkinji kagyz

Taryhda ilkinji kagyzy milady öňki 105-nji ýylda Hytaýda imperatoryň geňçisi Tsai Lun tarapyndan oýlanyp tapylypdyr. Biziň eýýamymyzyň 750-nji ýylynda Samarkantda,794-nji ýylynda bolsa Bagdatda ilkinji kagyzlar ulanylyp başlapdyr.

Taýýarlan: Kätip Myradow

Dowamy »

376 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 year ago

Ilkinji ruçka

Taryhda hat ýazmak üçin niýetlenen ilkinji galam b.e.öňki 1000-nji ýyllarda Hytaýda oýlanyp tapylypdyr.

***

Häzirkizaman ruçka taryhda ilkinji gezek wengriýaly oýlap tapyjy heýkeltaraş we žurnalist Lazlo Biro (1899-1985) tarapyndan 1930-njy ýylda ýasalypdyr.

Terjime eden Kätip Myradow

Çeşm...

Dowamy »

356 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 year ago

Muny bilýäňizmi

Ösen döwletlerde iýilmän galyp zibile atylýan çörek önümleri, geçirilen barlaglara görä dünýädäki açlykdan ölýän adamlaryň 15 essesinden köp adama ýetjek mukdardadyr.

***

2008-nji ýylda dünýä belli “Mc Donalds” tiz tagamlary taýýarlaýan kärhana “double chees” diýip atlandyrylýan burgerlerine iki dilim peýnir goýmagy be...

Dowamy »

556 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 year ago

Dünýäniň iň baý adamlary

Bill Geýts

1955-nji ýylda ABŞ-yň Waşington ştatynyň Sittle şäherinde doglan Wilýam Henri Bill Geýts amerikan kompýuter programmisti, telekeçi, maýa goýumçy we “Maýkrosoft” (Micrososft) kompaniýasynyň esaslandyryjylarynyň biridi. Ol 1975-nji ýylda Harward uniwersitetinde okap ýörkä okuwy taşlap, öz biznesini ýola goýýar. Onuň 2016-njy...

Dowamy »

523 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 year ago

Partlaýan petardalaryň sesi diňe bir ilatyň asudalygyny bozman, eýsem çagalaryň saglygyna-da zyýan ýetirýär

Partlaýan petardalaryň sesi diňe bir ilatyň asudalygyny bozman, eýsem çagalaryň saglygyna-da zyýan ýetirýär


Türkmenistana petardalary getirmegiň we ony satmagyň gadagandygyna garamazdan, käbir raýatlar olary ýasamak we satmak bilen gazanç etmek isleýärler. Her ýyl Täze ýylyň golaýlamagy bilen petardalar hem-ä ilaty biynjalyk...

Dowamy »

477 1
Bilim, 12 tarapyndan 1 year ago

Bizdäki gudrat – beýnimiz!

Çagalygymda beýniniň görkana güýji bilen bir hatarda, onuň gizlinligi hem ünsümi çekýärdi. Körpe akylym bilen pikirlenerdim: «Beýni nähili işleýär? Düşünjelerimiz akylymyzda nähili aýlanýar? Zehinli kişileriň gözleri has köp yşyk saçýarmyka? Hiç hili beýnisi bolmadyk jandarlaram barmy? Bar bolsa, onda olar dünýämiziň nähili ýerdigini «pikirlenýärle...

Dowamy »

409 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 year ago

Azat Dönmezow ― «Ýylyň parlak ýyldyzy»!

Azat Dönmezow ― «Ýylyň parlak ýyldyzy»!
Şu gün «Türkmen owazy» teleradioýaýlynyň binasynda «Ýylyň parlak ýyldyzy ― 2019» bäsleşiginiň jemleji tapgyry geçirildi. Oňa aýdym-saz muşdaklary tarapyndan iň kän ses berlen 10 aýdymçy gatnaşdy.

Bäsleşik SMS ses berlişigi arkaly geçirilýär. Munuň üçin «Türkmen owazy» teleýaýlymy we «Owa...

Dowamy »

543 2
Bilim, 12 tarapyndan 1 year ago

Çekişmäniň apatlarynyň we olardan döreýän erbet ahlagyň beýany.

Eger biler bolsaň, çekişmeden yzarlanylýan maksat – garşydaşyňdan üstün bolmakdan, onuň agzyny ýumdyrmakdan, artykmaçlygyňy, mertebäňi we dilewarlygyňy ýüze çykarmakdan ybaratdyr. Mertebe bilen öwünmek, sözüňi gögertmek, adamlary öz erkiňe boýun etmek ýaly maksat yzarlamak Allanyň halamaýan we Onuň duşmany Iblisiň gowy görýän ähli häsiýetleriniň çe...

Dowamy »

416 1
Bilim, 12 tarapyndan 1 year ago

Russiýadan Türkmenistana 18 müň Täze ýyl arçalary ugradyldy

Russiýadan Türkmenistana 18 müň Täze ýyl arçalary ugradyldy
Russiýa Federasiýasynyň Perm ülkesinden Türkmenistana Täze ýyl arçalary ugradyldy ― diýip, «Rossiýskaýa gazeta» ýazýar. Habarda aýdylyşy ýaly, ýerli telekeçi baýramçylyk üçin Türkmenistana 18 müň arça agajyny ugratdy. Boýy 3,5 metre çenli ýetýän arçalar ýük ulaglary arkaly getirilýä...

Dowamy »

518 2
Bilim, 12 tarapyndan 1 year ago

Türkmenistan Özbegistana elektrik energiýasyny eksport edip başlady

Türkmenistan Özbegistana elektrik energiýasyny eksport edip başlady
1-nji dekabrdan başlap, Türkmenistan Özbegistana elektrik energiýasyny eksport etmäge girişdi. Eksportuň ilkinji gününde 14,9 million kw/sagat, 2-nji dekabrda bolsa 15,4 million kw/sagat elektrik energiýasy eksport edildi ― diýip, «Atavatan-Turkmenistan» saýty habar berýär.<...

Dowamy »

402 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 year ago

“Türkmendemirýollary” agentligi ýolagçylar üçin täze hyzmaty ýola goýdy

“Türkmendemirýollary” agentligi ýolagçylar üçin täze hyzmaty ýola goýdy
“Türkmendemirýollary” agentligi ýolagçylar üçin täze hyzmaty ýola goýdy. Agentligik tarapyndan ýola goýlan gatnawlar barada maglumat berýän bu hyzmat ýolagçylarda ýüze çykyp biljek soraglary gysga wagtda anyklamaga mümkinçilik berýär. “086” belgä, ýagny ýeke-täk serwis...

Dowamy »

486 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 year ago

Jynsy gatnaşygyñ ýygylygy saglyk üçin zyýanlymy?

Jynsy gatnaşygyñ ýygylygy saglyk üçin zyýanlymy?

Adamlar jynsy islegi we işjeñliginiñ ýüze çykyş derejesi boýunça dürli-dürli bolup, ol ýagdaý beden aýratynlyklaryna baglydyr. Ýöne çenden aşa seksual işjeñlik, wagtyñ geçmegi bilen ruhy gamgynlylygyna, uky bozulmalara, gaharjañlyga, ýadawlyga, jynsy gowşaklyga getirip biler. Juda ýygy...

Dowamy »

816 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 year ago

Hytaya okuw

Salam hemmanize,aranyzda Hytayda
okayanlarynyz bar bolsa komek edayyinda.Zheijiang Hangzou-da dokdarcylyk ugrundan nahili okuwlar barka,stipendiyaly-stipendiyasyz.Nace wagtlyk,okadylysy nahili.Habarlasmaga imo nom goyayyn,please!

Dowamy »

471 1
Bilim, Study23 tarapyndan 1 year ago

Bitaraplyk-bagtymyz

Gujagy eşretli asuda Watanmyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazylan şanly baýramlarymyzyň naýbaşysy bolan Bitaraplyk baýramy ýetip geldi. 12-nji dekabrynda Bitaraplyk günini diňe bir türkmen ilinde däl, dünýäniň parahatçylyk söýüji dost-doganlyk ýurtlarynda hem belläp geçýärler. Ýagny 2017-nji ýylyň fewralynda BMG-nyň Baş Assambleýasynyň 71-nji ma...

Dowamy »

514 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 year ago

Bitaraplyk äleme ýalkym saçýar

Milli aňyýet öz-özünden döränok. Ol ençeme asyrlaryň dowamynda ata-babalarymyzyň paýhas eleginden geçirilip, bize galdyrylan mirasdyr. Ata Watanyňa, il-günüňe bolan belent söýgi, ar-namyslylyk, mertlik, gaýratlylyk, ruhubelentlik, rehimdarlyk, halallyk, agzybirlik, doganlyk, dostluk, goňşuçylyk gatnaşyklary ýaly ajaýyp häsiýetlerimiz uzak geçmişden...

Dowamy »

383 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 year ago

Nohurlar hakynda

Nohurlar hakynda

Nohurlaryñ gelip çykyşy hakyndaky maglumatlaryñ köpüsi rowaýatlardan, aýdylýan kyssalardan ybarat bolup taryhy maglumatlara daýanýan ylmy maglumatlar bolsa azlyk edýär diýen ýalydyr.
Nohurlaryñ ýaşaýan ýerlerine il içinde aýdylmagyna görä ''Garry nohur'' diýip atlandyrylýar.
Meñ özüm 2007-nji ýylda şol...

Dowamy »

927 2
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 year ago

Jynsy gatnaşyklary haçan başlamaly?

Jynsy gatnaşyklary haçan başlamaly?

Şeýle sorag bilen gyzyklanyp, mekdep okuwçylary bilen geçirilýän duşuşyklarda bize has hem ýetginjek oglanlar ýygy-ýygydan ýüzlenýärler. Bu soraga her kim, her dürli jogap berer. Her ýurtda hem halkyñ medeniýetine, maşgala gymmatlyklarynyñ mizemezligine, dini garaýyşlaryna, eýeleýän sosiaı derejesi...

Dowamy »

1477 3
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 year ago