Menin adym aydogdy

salam talyplar.comunyn agzalary! Sizi yetip gelyan taze yyl bayramynyz bilen gutlayaryn. Yagny men ozum barada aydamda men selman nikinden girdim. Men adym aydogdy! Sizin ahliniz bilen pikir alysmaga tayyn!

Dowamy »

822 15
Köneler, 8 years ago


Haýysh doslar

Salam agzalar.
Sizden bir kömek gerek, mümkin bolsa kömek ediñ.
Meniñ kompyuterime diñe 64 bitlik programmalar bolýar, 32 bitlik bolonok. Indi shoña bolar ýaly fotoshop programma gerek mümkin bolsa maña kömek ediñ agzalar.

Nirede bar, direden downland etmeli, kimde bar,..?

Dowamy »

870 10
Köneler, 8 years ago


Bu günki harasat

Salam gadyrly doslar, armañ, gowmy okuwlaryñyz, ishleriñiz.

Bu günki harasat.

Ertir ir bn turdym, ýuwundym, Namazlyga münüp, beýik allama ybadat etdim. Onsoñ ertirlik edinip oturshuma, gözümi bir nokada dikip, durmushda käbir kelle agyrdyjy aladalary kellämde aýlap, pikir ummanyna batyp oturypdyryn. Seretsem sagat 7:30...

Dowamy »

796 11
Köneler, 8 years ago


Eje merhemedi

Salam hormatly agzalar we
gadyrly myhmanlar!
Siziň bilen eje merhemedi barada
ýene bir hekaýany paýlaşmak
isledim:

Sahabalaryň arasynda ýetişen bir
ýigit wepat edipdi. Sahabalar ony
topraga ýerleşdirmek
islänlerinde, toprak ony kabul
etmänndi. Bu ýagdaý birnäçe
gezek gaýt...

Dowamy »

668 4
Köneler, 8 years ago


Yurekden chykan sozler

oz oylanmam!


yurekden syzylyp chykan sozler;
gadyrly muslman doganlar, hormatly ildeshler gechen hormatly remezan ayyngyz kabul bolsun, gadyr gijesinde eden doga-dileglengngiz, okan tarawyh namazlaryngyz beyik allahyng dergahinde enshallah kabul bolsun.
ya allah, ya allah, ya subhanallah, gudratynga doneyin, bi...

Dowamy »

897 11
Köneler, 8 years ago


Iñ gowy mugallym, ene-atadyr!

Iň gowy mugallym – ene-atadyr!


Ne mekdep, ne ỳokary okuw jaỳy,
ne-de başgalarynyň beren dini
terbiỳesi “Men berjaỳ edemok,
emma çagamyň dini
öwrenmegini, ile peỳdaly bir
adam bolmagyny isleỳärin.” diỳen
müňlerçe ene-ata ỳalňyş bir pikir
içindedir.
“Makul we çäkli zehinli...

Dowamy »

841 7
Köneler, 8 years ago


Bismilla

“Bismilla” diýen zenan


Bir aýal her söze we her işe
başlanda “Bismilla” diýer eken.
Sebäbi ol Bissimillanyň uly
güýciniň barlygyna ynanar eken.
Bissimilla diýip ähli zada Allanyň
ady bilen başlar eken. Ol aýalyň
Alla ynanmaýan adamsy bar eken.
Aýalynyň her ýerde “Bismilla”

Dowamy »

815 9
Köneler, 8 years ago


Täze, selman agza.

bismillähirrahmanirrahym.

esselämaleýkum hormatly musulman doganlar we gadyrly ildeshler. Remezan baýramyñyz gutly mübärek bolsun. Enshallah!
Howwa, gadyrly ildeshler menem siziñ arañyza täze geldim. Men bu saýdy gaty haladym. Mundaky mowzuklar, makalalar, degishmeler, adamlaryñ öz shahsy pikirleri, esasanam men bu saýda gelme...

Dowamy »

1206 39
Köneler, 8 years ago