Adamchylyk barada

hanha şol baryanam adam diyjeksin,
gijesi gündizi çüýşe gujaklap,
it dek ygyp ýör ol köçeden köçä,
Maşgalasyn çüýşä çalşan naýynsap

Ynha şu duranam adam diýjeksiñ,
bir tüssäñ ugrunda dönüpdir gula,
Köwşüñem ýalajak 5 manat berseñ,
tirýek puly bolsa ýetik görgülä

Ýene kän adamla...

Dowamy »

852 9
Köneler, 8 years ago


Durmusha ýüzlenme

Eý sen durmush,gör niçiksi
täsin sen,
Her hili duzagy gurýañ adama,
Bir gûn oña shatlygyñdan paý
berýäñ,
Ertesi gün atýañ hasrat oduna

Seniñ ýoluñ-bu bir üýtgeshik
tilsim,
Oña düshünerden ejiz men,ejiz
Shol sebapden ümsüm ýöräp
barýaryn
Seniñ ýoluñ bilen kä haýal,k...

Dowamy »

1021 10
Köneler, 8 years ago


Gurbannazar Ezizowa

Sen öñem beýikdiñ,häzirem
beýik,
Geljekde-de beýik borsuñ
shahyrym.
Öz goshgulañ bilen ile nur çaýyp,
Halkyñ ýüreginde dursuñ
shahyrym.

Hawa,sen ir gitdiñ,ýöne shonda-
da
Goýduñ poeziýada öçmejek bir
yz,
Taýsyz sonetleriñ,ajap
goshgulañ,
Bilen añymyzd...

Dowamy »

712 8
Köneler, 8 years ago


Ýa$asym gelýär

Günsaýyn bu ýagty jahan gözüme yssy
görünýär. Onuñ her bir bölejigini
mukaddes saýyp ugradym. Öñler beýle
däldim. Ähli pishäm ol mukaddeslikleri
ýykmak-ýumurmak bolupdy. Belki bu
maña "rak keselli" diýlip diagnoz
goýanlaryna eýýäm bir aýdan gowrak
wagt geçenligindendir. Hawa,maña 3
aý ýasharsy...

Dowamy »

1077 9
Köneler, 8 years ago


Ýekelik

Ýekelik Hudaýa ýagshy diýýärler,
Ýöne ol käteler bize-de gerek,
Aram-aram çete çykyp birsalym
Durmush hakda pikir öwürmek gerek.

Ýeke wagtyñ öwgüdenem azatsyñ,
Shöhratdanam,abraýdanam azatsyñ,
Öz asyl sypatyñ görmeklik ûçin
Ýekelik dûnýäde iñ gowy zatdyr.

Beý diýsemem mydam çet...

Dowamy »

807 4
Köneler, 8 years ago


Ýok,men ökünemok seni söýenme

Ýok,men ökünemok seni söýenme,
Diñe biraz ýanan ýürek aglaýar,
Aýñalyp bilemok seniñ söýgiñden,
Saña bolan söýgim gözüm baglaýar.

Ýok,men ökünemok seni söýenme,
Saña bolan söýgim öwretdi kän zat,
Çöl içinde gumda galan altyn dek,
Öz gereksizligim bashladym añlap.

Ýok,men ökünem...

Dowamy »

943 9
Köneler, 8 years ago


NÄLET BOLSUN!!!

Nälet bolsun saña dushan günüme
Shol günden soñ bashym derde satashdy
Indi ahmyr edýän seni söýenme
Söýgiñ ody ýüregimde tutashdy

Men seni söýüpdim päk kalbym bilen
Arassa pikirlem,duýgulam bilen
Ýüregimi saña bagsh etdim,ýöne
Ýüregim depeläp gitdiñ sen bu gün

Söýgiñ sherbetind...

Dowamy »

928 11
Köneler, 8 years ago


MEN SENI UNUTDYM!!!

Bu gün gözlerimi ýumup añymda,
Seniñ näzli keshbiñ görmek isledim,
Sen hakdaky pikirlerim gujaklap
Señ suratyñ ýüregimden gözledim.

Ýöne näme üçindir bilemok menä
Öñki suratyñdan galmandyr derek
Könelip gidipdir saralyp-solup
Suratyñy saklap bilmändir ýürek

Ýene biraz wagtdan o...

Dowamy »

876 6
Köneler, 8 years ago


POLIT INSTITUTY

GELIN POLITDAKI WAKA BARADA GURLESHELIN

Dowamy »

1256 8
Köneler, 9 years ago


BAYDAK BAYRAMY

GADYRLY TALYPLAR,SIZINHEMMANIZI YETIPGELENBAYDAK BAYRAMY BILEN GUTLAYAN

Dowamy »

652 2
Köneler, 9 years ago