Www.north-rap.my1.ru World Wide rap


mana name soragyzyz bolsa aydyn men jogap berjek bolaryn gelip siz ona cenli soraglarynyzy yazyp goyun yada dzkingrap@mail.ru pocta drujba ugradyp menin bn habarlashyp bilersinizhemishe number1

Dowamy »

1174 18
Köneler, 9 years ago


Narzes_da_boss_-_pullary topla_www.north-rap.my1.ru

Dowamy »

785 7
Köneler, 9 years ago


JEYKiNG BEATMAKER

menin beatyma baha berin shu yere birje durtaymeli jigim

Dowamy »

1065 21
Köneler, 9 years ago


Macro_ft_N.D_-_soňky_hat_www.north-rap.my1.ru

www.north-rap.my1.ru sayta bet replar gelip gowushdy dinlan we dync alynworld wide rap

Dowamy »

5443 1
Köneler, 9 years ago


World wide rap


saytda taze trekler gelip gowushdy dinlan we dync alyn world wide rap birje gezek durt shu yere

Dowamy »

837 9
Köneler, 9 years ago


Yalnyzlyk hasratynda menin yuregim

menin gozlerim kor eken indi gozum acyldy belkem men yalnyshyandyryn men sana aytjak zatlarym kan yone iberyan smslarym jogapsyz indi sensiz aglayar bu yalnyz yurek sen menin bagtymdyn. ak kepderimi ucurdym elimden Dostlar men shu temany acdym bir gyz hakda shol gyz hem meni soyyan seni diyip aldap yorupdir meni. Ol meni soyyandir oydup onun jadyly...

Dowamy »

1614 25
Köneler, 9 years ago


Janam men seni Söýýän

Pikirlerim dine sen hakda,
Senin bilen boljagyma ,
Berýän wada,
Sen menin ucin sada,
Iki bolup deniz kenarda,
Ele el berip yöräli pyýada!

Senin bilen bolmagy,
Dileyän beyik Alladan,
Sen menin ykbalym,
Sensiz ya$ap bilmerin,
Ynanay sen menin...

Dowamy »

4137 42
Köneler, 9 years ago


Maladoylar dembllara sylag hormatynyz bolsun

Dowamy »

1895 48
Köneler, 9 years ago


Sido aka jeyking dostlar ucin Jeyk

men sido pocti agzalaryn kopisi meni tanayandyr. Menin hakyky adym jeyhun we men dashoguzly nemes mekdebi tamamladym. (24nji mekdep) 2009ynjy yylda. Men shumat ashgabatda okayan. Yene name soragynyz bolsa berip bilersiniz

Dowamy »

1071 22
Köneler, 9 years ago


Mts tm

Слухи: МТС может уйти из Туркменистана
В Туркменистане на протяжении последних двух недель ходят слухи о том, что оператор МТС уходит из страны, сообщает издание «Хроника Туркменистана». Основанием для слухов послужило то, что в местных офисах МТС перестали подключать новых абонентов, намекая при этом, что на смену придет другая компания.

Dowamy »

3116 41
Köneler, 9 years ago


Www.north-rap.my1.ru

salam millet dykgat dykgat taze rap sayt agza bolup aydym replary besplatny ska4at edin bet repler we rep aytmagy owredyan sayt bolar hazir men bu sayty yasap yorin siz ona cenli agza bolun kim 1nji2nji3nji agza bolanlary moderator edip belleyan dawayn dostlar repi osdirelin ine sylag size agzalar...

Dowamy »

1111 20
Köneler, 9 years ago


Söýgi näme?

Söýgi temeda ýaman kän
soraglar ýagýa şu temanyň
bellisini edip bolmazmyka !
Nirede sen, soygi? – atly
Myahriniň mowzugyny
okanymda kelläme geldi!
Kop agzalarymyz “söýgi
dostlukdan başlanýar” – diýip
belleýäler
Bu meniň pikirim : Soýgi bu
sylag, hormat we baglanşyk !
“Bir...

Dowamy »

989 12
Köneler, 9 years ago


Altyn bamy


gije gapy kakylýar.öýüň eýesi
gapyny açýar.
talaňçylar öýüň içine atylyp
girýärlerde.sorag berip
başlaýarlar :
-öýüňde näme bar bolsa çykar!
-öýümde hiçzadam ýok.
-altyn,gyzylam ýokmy?
-bar .
-getir ony bärik.
-altynjan ,gel seni çagyrýarlar!

Dowamy »

1001 15
Köneler, 9 years ago


Gaishnik

Bir gaýişnik gyşda öýüne gelip
pullaryny sanap otyr ekeni. Ejesi
gelipdirde:
- Oglum maňada azawlyk
beräýdä
- Dursana how eje. Demimi bir
alaýyn.
Ýarym sagatdan ýenede ejesi
gelýä:
- Oglum demiňi alansyň. Indi
beräýdä.
- Dursana eje how sanap bir
bolaýyn
Ýary...

Dowamy »

805 7
Köneler, 9 years ago


Huday bar agam men keyik!


MIT, SRU (CIA) we FBR (FBI) öz
aralarynda habarlaşma we işi
tizlik bilen gutarmak babatda
ýaryş geeçirýärler. Häkim hem
KGB bolýar. tokaýyň içindäki bir
keýigi tutmaly diýlip buýruk
berilýär. CIA we FBI derrew
keýigiň koordinatlaryny täze
teehnologiýalary arkaly tapyp,
biri 6, b...

Dowamy »

690 5
Köneler, 9 years ago


Ilkinji soygim

Ilkinji söýgümi äkitdi ýyllar
Men ony ýatlaýan güneş
doganda
Ýatlaýan bossanda açylsa güller
Gül ysyn ýaýradyp atyr saçanda
Aý-aýdyň gijeler akar boýunda
Häzirem garaşýan wadaly ýerde
Ýary taşlap ýarsyz barsam
kenara
Tolkunlar näzli ýar nirde diýerler
Arzuwymda adyň aýdym
...

Dowamy »

1132 7
Köneler, 9 years ago


ÝÜZ TYLLA 1NJI bölim

Ýüz tylla Gadym zamanda Saraý
atly bir eýerçi bolan. Onuň
Mämmet diýen ýekeje ogly bar
eken. Günlerde bir gün bu eýerçi
özüniň ogluna: - Eý oglum, men
indi garrapdyryn, ugurly zähmet
hem çekip bilemok, mundan
beýläk uzak hem ýaşamaryn.
Bizde şeýle bir tükenmez mal-
döwlet hem ýok. Bütin...

Dowamy »

905 20
Köneler, 9 years ago


Www.picjoke.com

http://www.picjoke.com
suratyny bet edip bolyan sayt

Dowamy »

5721 7
Köneler, 9 years ago


Bandana


bandana'ny nähili edip dañsañ bet görkezyä siziñ ücin we shumat bandanañ bahasy herhili 10manatdan(täze) bashlap tä 100manada cenli bar. Dashary yurtda bandana nä4eden bilyän bolsañyz yazyñ ! Bandana geymegi icinizde gowy görýänler bamy?

Dowamy »

1085 28
Köneler, 9 years ago


Shu saytyn Adminine arz shikayatym

Nämow blin men tema acsam udalit eden bolup Admin näme etdim udalit eder ýaly ! ):@

Dowamy »

1271 29
Köneler, 9 years ago


Www.tm-chat.at.ua

Men sizi oz saytyma çagyryan agza bolun menin saytymda turkmençe rap öziňe ýükläp bolya mugt we bu saytda özara forum gepleshik tema açyp bilyaňiz we referat uçin temalary alyp bolya surat yuklap gorup bolya başga suratlaram men dine oz saytyma girip agza bolmagyňyzy teklip edyän men soňlar bilen kän üytgeshmeler girizerin!!!

Dowamy »

1296 27
Köneler, 9 years ago


Respect TURKMEN RAP

turkmen rap fanlar siz kime birinji yere kimi goyanyz turkmen rap halamayanlar bu tema biderek zatlar yazman rapperlaryn ustinden hem sogunman respect beryan turkmen rap eshidyanlere turkman rapy osdirelin www.tm-music.at.ua www.rapidinle.com www.tmrap.com www.tm-rapmusic.at.ua

Dowamy »

1396 47
Köneler, 9 years ago


Agent oo7

Men siz FBI agent bolup ishlänimi aýtman bolsam gerek bu syrly zat ony hic kime aýtmaly däl ýöne men bu gün pensia chykdym men size bir wakany gurruñ bereyin koro4e men ucarda cuba plýajda dem almaga baryardym men yalñyshmasam bu waka 2008nji ýylyñ 28nji august aýlarydy men otyn yanymda ince hytay gözliräk yapon adamy bashda men ony Jet Lee'a meñz...

Dowamy »

901 11
Köneler, 9 years ago


Mekdep yyllarym

mekdep okan yeriniz hakda bir zatlar yazyn belkem siz hali kuseyansiniz oz mekdebinizi oz klasdash mugallymlarynyzy mekdepden gachan gununizi 2lik 3lik 4lik 5lik bahalarynyzy MNOGATOCHI-PROSTI SHKOLA we mundan bashga mekdep barada eshiden aydymlary eshideninde bar zady yadyna dushuryar...

Dowamy »

2584 55
Köneler, 9 years ago


Eyran - brazilia

Eýranyň we Braziliýanyň
futbol komandalary duşuşar
Şu gün Eýranyň ISNA habar
agentligi geljek hepde Eýranyň
milli futbol komandasynyň
Braziliýanyň futbol komandasy
bilen ýoldaşlyk duşuşygyny
geçirjekdigini habar berdi.
Eýranyň Futbol Federasiýasynyň
metbugat sekretary Abbas
Torab...

Dowamy »

716 5
Köneler, 9 years ago