Diñe "söýgi" hakda goshgy...

shu tema soygi hakda bilyan goshgylarynyzy kyn gorman yazayyn belkem shu tema birinin soygisine gowushmagyna komek edip bilersiniz ! Gowy oylanyp gorun bir shu temany okanlar bir goshgy yazyp gidaysin haysh dostlar, talyplar.com'yn agzalary

Dowamy »

79708 65
Köneler, 9 years ago


XXl asyr gyzlary


Owadan utanjañ hic oglana seretmeyän akylly asylly gyz barmyka! Bu dünyäde häzir 21nji asyr shunuñ yaly gyz galandyram öydemok siziñ pikiriñiz nahili?

Dowamy »

1213 26
Köneler, 9 years ago


Counter strike

counter strike oyny bilen gyzyklanyanynyz bamy?

Dowamy »

1217 19
Köneler, 9 years ago


Ynsapsyz adamlar bar ekenow...

Shu gun parada otyrkam trubkama jañ geldi, almadym soñ, jañ kakylandan soñ men jañ etsem yanymdaky bolyan oglan obshijitiada: " Jeyhun bol tiziräk obshida gel !!!
-Näme boldy düshündir how.
-Calt gel aýdara zat kän
-Bor...
Onsoñ obshida barsam gapy döwik iceri chalam-chash pullar,dokumentlar geyim gejim bary ogurlanypdyr...

Dowamy »

1488 40
Köneler, 9 years ago


3nji jahan urshy bashlandy...!

http:// news.rambler.ru/7506857

Dowamy »

1158 23
Köneler, 9 years ago


Nik? We ýashyñ?

Talyplar.com'yñ gadyrly agzalary we dostlarym men hemmäñizden öz nikiñiziñ näme sebäpden goyanyñyzy we näme añladyanyny yazmaly... We näçe ya$yñdalygyñy yazmagyñyzy haýsht edýärin! Sagboluñ

Dowamy »

888 21
Köneler, 9 years ago


Agent mail.ru girenok name ucin?

agent?

Dowamy »

1667 35
Köneler, 9 years ago


Tasin el telefony

Yakyn wagtda jañ gelende yokary galyan telefonyñ satuwa cykarylmagyna garashylyar. Heniz taslama durkundaky bu telefony kompaniasy öndirýär. Ol diylip atlandyrylyar. Anglyaly dizayner tarapyndan taslanan bu enjamyñ satuwa cykarylmagy b/n telefon önümciliginde täze döwrüñ bosagasyndan ätlenjekdigine ynanylyar. Telefonyñ iñ täsin tarapy bolsa, onuñ...

Dowamy »

907 11
Köneler, 9 years ago


Men gidýän...

Sagboluñ men gidýän maladoylara salam hoshyñ onda yagshylykda yatlañ meni. Menden gaty gören bolsañyz bagyshlañ... Men gerek bolsam haker-rapboy@mail.ru

Dowamy »

1516 70
Köneler, 10 years ago


Euro 2016

EURO-2016 Fransiýada
Düýn Şweýsariýanyň Ženewa şä­
herinde geçirilen dabaradan soň
2016-njy ýylda geçiriljek 15-nji
Ýewropa çempionatyny Fransi­
ýa nyň gurnajakdygy mälim edil­
di.
UEFA-nyň 13 agzasynyň ses ber­
meginde saýlanan Fransiýa 7 ses
alyp, 6 ses alan Türkiýäni geçme­
gi...

Dowamy »

806 7
Köneler, 10 years ago


Yurdumuzyñ datly naharlary nirde bishýär?

Dowamy »

1270 29
Köneler, 10 years ago


Yrymlar

Gadymdan gelýän Yrymlar barada näme bilýärsiñi. Bilýän yrymyñyzy yazaýyñ dostlar

Dowamy »

1770 23
Köneler, 10 years ago


Sido

Sido (Сидо) (род. 30 ноября
1980, Берлин, район
Пренцлауэр-Берг;[1]
настоящее имя — Пауль
Хартмут Вюрдих (нем. Paul
Hartmut Würdig)[2] —
немецкий рэпер. Свой
псевдоним Сидо образовал от
начальных букв фразы „super-
intelligentes Drogenopfer“ (в
переводе с немецкого:
«супер...

Dowamy »

1859 73
Köneler, 10 years ago


Diñe söýgi, söýgi, söýgi...

Salam gadyrly agzalar we
myhmanlar.
Shutayda sizin bir zat barada
pikirinizi bilesim gelyar.
Bilyan bolsanyz soygi her hili
bolyar.bir gyzy arkasyndan
gorup ashyk bolup,owrulende
bolsa gachyp gidesin gelen
wagty hem bolyar:(
oyuny bir gyra goysak,kop kishi
soygi iki taraplayin bo...

Dowamy »

2383 90
Köneler, 10 years ago


"Merdan"

Bu durmushda yeke galan ene-atasyz merdan atly oglanjyk bardy ol jigileriniñ icinde iñ ulysydy. Ol 16 ýashamagyna garamazdan jigilerini ac galdyrmajak bolup ish tapylman soñ ol bazarda araba sürýärdi. Mekdepde olary kemsidýärdiler sen ýetim diýip özinden bashga 2 jigisi bardy bir oglan jigisiniñ ady kasymdy gyz jigisiniñ ady jemaldy olar gün güzera...

Dowamy »

809 11
Köneler, 10 years ago


"Leýli" atly gyz

EÝ HALAÝK ÜÝSHÜÑLER LEÝLI ATLY GYZLAR,
SHU TALYPLAR.COM'ynda MEN ÖZ SÖÝGÜMI TAPAÝYNBu gün men bir düýsh gördüm,
Düýshümde bir gül gördüm,
Bilbil bolsa mendim,
Gùl bolsa "Leyli" atly gyz eken!$ol Gül gijeleri düýshümde,
Gündizleri hushumda,
Shol...

Dowamy »

950 21
Köneler, 10 years ago


2010 fifa world cup kime miýesser ederkä?...

bestworldcup.net/wp-content/uploads/2010/03/2010-fifa-world-cup-mascot-zakumi.jpg

Dowamy »

1089 30
Köneler, 10 years ago


Ekologia taýdan arassa ulag

Dowamy »

632 2
Köneler, 10 years ago


PÄK SÖÝGI

Mydama saklagyn shu ýylgyrshyñy,
Elmydam shadyýan göresim gelýär,
Men seniñ bagtly ýashamagyñy,
Ýüregimden arzuw edesim gelýär.

* * * * *

Seniñ razylygyña garashyan mydam,
Saña bagsh etdim men ýüregimiñ törin,
Ýok,ýok,bu sözlerim oýun däl ynan,
Bagt durmush ýoly bize...

Dowamy »

1112 18
Köneler, 10 years ago


*salam* sözi dünyä dillerinde!

"Edep bashy salamdyr" diyilshi yaly, ynsanara gatnashyklaryñ bashy salamdan bashlanyar. Günüñ dowamynda birine ilkinji dushanyñda, diliñe bagtyýar "SALAM" sözüni aýdyp bilmek jemgyýetçilik gatnashyklarynda uly ähmiyete eyedir. Dashary yurtlara gideniñizde, öz ýurduña dashary yurtlylar gelende olaryñ dilinde salamlashmak olara hormat goýýandygyñy, h...

Dowamy »

1612 59
Köneler, 10 years ago


Hytaylylaryn at dakyshy

Dostlar Hytaylylaryn nähili at dakyshy barada eshitdiñizmi prikoly. Bu gyzykly bolsa gerek, çaga dünýä inende oña at goymagy obañ kethudasyna bir jamy alyp icine dash atypdyr, onsoñ nähili ses cyksa shonuñ yalam at dakypdyrlar, çan, çin, çan ve bashgalar. Öziñiziñ bilýäniñizi aýdyñ. Hytayda okayan talyplar köp bilýän bolsa gerek...

Dowamy »

959 26
Köneler, 10 years ago


*ay* barada näme bilyäniz ?

Aý barada näme bilýäñiz? Dostlar kömegiñiz gerek . Dost kyn günüñde belli!

Dowamy »

774 9
Köneler, 10 years ago


(dowamy) tmrap.com saýtyñ admini cashlaw bilen söhbetdeshlik !!!

(dowamy)
Sido: Beat (saz) düzmegi hacandan bäri bashladyñyz?
CashLaw: Men beatlarym Türkiýe baranymda yasap bashladym. 1 ýyl beat düzdim. Bashda düzen 200_den gowrak beatyma meñzesh beat yokdyr ve olar örän sada. Ilki beatyma jigilerim rep aýtdy. Repperler Beatyma aýdym aýdyp bashlan soñ. Men beatlarymy satmaga bashladym. Shu wagt men...

Dowamy »

748 0
Köneler, 10 years ago


Tmrap.com saýtynyñ admini CashLaw bilen söhbetdeshlik (dowamy bar)

Sido: CashLaw öziñizi tanyshdyraysañyz.
CashLaw: Salam talyplar ! Men özüm barada aýtsam 1989-njy ýylyñ Mart aýynyñ 7-sine Türkmenbashy shäherinde eneden boldum. Doly adym Hojanepes Guliýev. Mashgalam barada aýtsam, meniñ rodnoy jigim ýok. Ejem bilen men, yöne kakamy 1995-nji ýylda ýitirdim.
Sido: Kakañyzyñ ýatan ýeri yagty bolsun. Si...

Dowamy »

1103 21
Köneler, 10 years ago


Syyahat üçin haýsy ýeri saýlap alardyñyz? Sebäbinem yaz !!!

mneniañyzy aýdyñ !

Dowamy »

1401 34
Köneler, 10 years ago