elveda Dost Doganlar

Ayryldy. Seredin: talyplar.com kanunlary.

Dowamy »

1011 2
Köneler, 11 years ago


Talyplar azalari chat uyi chayhanesi

doslar bu chat uyi ni hazir ishletimiz keyin yagshiy bir ni yasaymiz alla halisa bashka doslarmu yasaydu bolmisa bizmu yasaymiz

http://xat.com/turukata

Dowamy »

1226 6
Köneler, 11 years ago


baxtiyar vahabzade *her türk dinlesin

Azerbaijan Turklerinden baxtiyar vahabzade *her türk dinlesin* Turk Dunyasinin Buyuk şairi baxtiyar Wahapzade 2.aynin 13 u 2009 da vefat boldi öldi

http://www.youtube.com/watch?v=plbcxd7ochq

Dowamy »

1514 5
Köneler, 11 years ago


Dr. araz parwiş bilen söhbetdeşligiň 3-nji bölegi

ts. öňki söhbetdeşliklerde mahmut kaşgarlynyň bize miras goýan gymmatly eserine käbir salgylanmalar bolsa-da, gürrüň umuman alymyň özi barada boldy. bu gezek onuň eseri "diwan lugati't-türk" barada giňräk maglumat beräýseňiz. söhbetdeşligiň başynda aýdyşymyz ýaly "diwan lugati't-türk" nähili kitap?

a.p. mahmut kaşgarlyny dilçilik h...

Dowamy »

928 0
Köneler, 11 years ago


Dr. araz parwiş bilen söhbetdeşligiň 2-nji bölegi

ts. öňki söhbetdeşlikde mahmut kaşgarlynyň doglan senesi agzalmady. şu barada bir durup geçäýsek. üstesine-de siz alymyň ýaşaýyşy barada dürli pikirleriň ýa rowaýatlaryň bardygyny aýtdyňyz.

a.p. bu onuň ýaşan döwri bilen baglanyşykly. uýgur döwleti 9-njy asyryň ortalarynda çökeninden soň gurlan garahanly döwleti 893-de kaşgary paýta...

Dowamy »

930 0
Köneler, 11 years ago


Dr. araz parwiş bilen söhbetdeşlik mahmut kaşgarly kim we"diwan lugati't-türk" nähili kitap?1.bölüm

türkmensahra: mahmut kaşgarly türki halklaryň beýik alymy. birleşen milletleriň magaryf, ylym we medeni işler boýunça guramasy unesco ony hormatlap, üstümizdäki 2008-nji ýyly mahmut kaşgarlynyň ýyly diýip yglan etdi. ýöne işiň geň tarapy biziň özümiziň bu alymy ýeterlik derejede tanamaýanlygymyz. biziň okuwly gatlagymyzyň arasynda-da onuň adyny şu...

Dowamy »

1013 2
Köneler, 11 years ago


Selam hormatly agzalar youtube ga yagşy turkmenistan suretlery goýupdyrlar

http://www.youtube.com/watch?v=cnwzxnzv_yg

Dowamy »

1378 11
Köneler, 11 years ago