Adolf Gitler Dünýä uruş açmadyk bolsady ?

Germaniýanyň we Dünýä taryhynyň iň wahşy lideri diýip tanalan Adolf Gitler 1933-nji ýylda häkimýete geldi. Wersal şertnamasyny nemes halkynyň üstünden aýryp, nemes halkyny biraz hem bolsa begendirmäni başardy. Gitler gele-gelmän ykdysadyýet, ýarag, harby deňiz ugurlary, tehnologiýada öňe saýlanmana başlady. Bularam diňe 5 ýylyň içinde etmäni başard...

Dowamy »

213 9
Bilim, 1 day ago


Talantlar biziň geljegimiz. "ZETPRO2003" we talantlarymyzyň döredijiligi

Salam hormatly agzalar. Köp wagtdan bäri saýda giremokdym. Ýöne tankydyň gerek ýerinde arada bolmasaň düzgün bozulýar eken.
Umuman diýjek bolýanym "ZETRO2003" nikli agza görýän welin her ýerde şo bir ugur ulanýan eken. Men bu ýerde ony günäkärlämok. Diňe ýalňyş ýerlerini düşündirjek bolýan.
Bilşimiz ýaly ösüp gelýän her hili talantla...

Dowamy »

265 10
Täzelikler, 1 week ago


@Ýolagçy näletkerde oka şuny...

Dostlarym heleý diñe aýala diýlenok eken. Heleý erkekler hem bar eken. Meselem, @Ýolagçy atly betbagt. Bu adamyñ Dünýäde iñ haram adamdygyna şübhe ýok. Hawa hawa, ulaldamok, bir ejiz gyza "Çöpdüýbi" diýýän, ýaşaýan ölä başgä näme diýjek ?
Dostlarym bir gyza, hem ýetim, ejesi kakasy taşlan gyza "Çöpdüýbi" diýip kemsitmek nähili uly günä bilý...

Dowamy »

578 58
Sorag-jogap, 2 months ago


Altynjan Hatyn powesti ýalanmy ?

Osman Ödayewin yazan Altynjan hatyn powesti na derejede dogryka ? Powestde Altynjan Hatyn Togrul bege 1035-de durmuşa çykyar. Yone gozlap gorsem hemme yerde 1043 de diyip beryar hemme yerde seyle. Hem powestde Altynjan Hatyn Şamäligin glavny dusmany. Hatda ony itden beter yigrenyar muny okanlar bilyandir. Ejesini kakasyny oldurenem so. A basga yer...

Dowamy »

254 11
Sorag-jogap, 3 months ago


Saýtlara baha...

Ilki bilen aydayyn degisme äheňindedir :)

www.dostluk.ru - Gyzykly, akylsyzlar töhmetçiler kemsidijiler köp, hack iýen saýt, adminleri vip akylsyz kelle gowy däl mal guşkelle, göripler köp, sähel zady ulaltýarlar, forum saýt, reklama bolanok.

www.talyplar.com - Iñ irki saýtlaryñ biri, gyzykly, adminleri gowy, sähel zad...

Dowamy »

401 13
Täzelikler, 3 months ago