ZEHINI KEMSIZ TAPLANAN HALYPADY

ZEHINI KEMSIZ
TAPLANAN HALYPADY

Indi elli bäş ýyl bäri türkmen metbugatynda
işläp gelýänligim uçin uly halypa şahyrymyz
Kerim Gurbannepesow bilen tanyşlygymy-
zyň, soňra içgin gatnaşyklarymyzyň geçen
asyryň 60-njy ýyllarynyň ahyrlaryna degişlidi-
gini nygtamak isleýärin. 1964-nji ýylyň to...

Dowamy »

123 1
Edebiýat, 1 month ago


MAKSADYNA ÝETEN ŞEMŞAT (erteki)

Bir bar eken, bir ýok eken. Gadymy zamanlarda bir garyp adamyň Şemşat atly
ýalňyz gyzy bar eken. Ol çagasyny hor-zar etmejek bolup, onuň-munuň gapysynda
güýjüniň ýetdiginden işläp, bir döwüm çörek gazanar eken. Körpeje Şemşat bolsa
gününi sanap ösüpdir, owadan gyz bolup ýetişipdir. Şondan soň gyzyna sawçylyga
gelenle...

Dowamy »

167 0
Edebiýat, 1 month ago


BAGT MEN­ZI­LI (hekaýa)

BAGT MEN­ZI­LI
(hekaýa)

Megerem, bu ýer ony uly durmuşa
taýýarlan ýerdi. Durşuna baglyga büre-
nip oturan ümsümje kiçijik oba. Indi bu
ýerden her günde otly gatnaýar. Otly
menzili hem şu ýerde. Bu ýerde onuň
atasy öýi hem bar. Bu ýerde onuň zäh-
mete bişişen çagalygy hem geçipdi....

Dowamy »

121 0
Edebiýat, 1 month ago